Jakie są główne zagrożenia związane z pracą w górnictwie?

Co roku przy wydobyciu węgla giną setki górni­ków. Ryzyko związane z wykonywaniem tego za­wodu jest bardzo wysokie i jak dotąd nie są znane środki, które zapewniłyby bezpieczeństwo lu­dziom pracującym w kopalniach. Ponadto kontakt z węglem oraz jego pochodnymi stanowi duże zagrożenie dla zdrowia...

Jakie zagrożenie dla człowieka i innych istot powoduje skażenie wody?

Drobnoustroje chorobotwórcze ze ścieków komu­nalnych dostają się do tkanek organizmów mor­skich a stamtąd do ludzkiego przewodu pokar­mowego. Najbardziej rozpowszechnioną bakterią jest Escherichia coli, wykorzystywana do wyzna­czania poziomu zanieczyszczenia. Bezpieczny poziom E. coli w mięsie...

zagrożenie wzrostem siły przetargowej nabywców

zagrożenie wzrostem siły przetargowej nabywców: segment jest nieatrakcyjny, jeżeli nabywcy posiadają silną bądź rosnącą siłę przetargową. Będą oni próbowali obniżyć ceny, żądać lepszej jakości lub serwisu oraz przeciwstawiać sobie konkurentów - wszystko kosztem zysków ności sprzedaży...

Przemówienie retoryczne, zagrożenia współczesnego �wiata

Dzień dobry!!! Nazywam się............................ i chciałbym państwu dziś przedstawić moje poglądy i spostrzeżenia odnośnie zagrożeń współczesnego świata. Drodzy państwo!!! Żyjemy w świecie fermentującym ciągłymi zmianami. W przerażająco szybkim tempie przegrupowują się, odwracają i ustawiają na nowo, w innym porządku wobec rzeczywistości wszystkie niemal rzeczy i sprawy, z którymi jesteśmy związani. Przerażeni tą nieustanną zmiennością, nie ...

Czy państwa powinny chronić rodzimy rynek medialny? Zagrożenia i wyzwania

Lata dziewiędziesiąte i początku XXI wieku nacechowane były niesamowitą zdolnością, do coraz szybszego przepływu informacji i adaptacji tzw. mediów światowych na grunt krajowy. Rozrost potrzeb odbiorców, a także możliwości nadawców, pozwoliły znacznie urozmaici ofertę i wzbogacić ją tak, aby gusta poszczególnych klientów mogły być zaspokojone. Mass media zaczęły pokazywać świat z różnych perspektyw i różnych punktów widzenia. Szczególną rolę w całym ...

Alkoholizm, fazy, obszary życia rodzinnego podlegające szczególnym zagrożeniom z powodu systematycznego nadużywania alkoholu, Współuzależnienie -- ŚCIĄGA

Choroba alkoholowa jest niuleczalna i śmiertelna - niezależnie prowadzi do śmierci alkoholik żyje o 20 lat mniej Uzależnienie - to konglomerat zjawisk fizjologicznych i poznawcznych oraz związanych z zachowaniem, gdzie używanie okres subs. Uzyskuje wyraźną przewagę nad zachowaniami, które poprzednio miały większe znaczenie dla danej osoby. obecność co najmniej 3 z 7 punktowej listy objawów obserwowane w ciągu 12 miesięcy jest podstawą do stwierdzenia występowania ...

Współczesne problemy zagrożeń zdrowia.

Największym zagrożeniem życia w dzisiejszych czasach są choroby cywilizacyjne, których nie możemy uniknąć, i na które wszyscy jesteśmy podatni. Nikt nie jest odporny na zakażenie wirusem AIDS. (Istnieją wyjątki ale można je pominąć biorąc pod uwagę skalę choroby). Jest on czynnikiem zakaźnym jednakowo zagrażającym wszystkim młodym i starym, hetero- i homoseksualistom, kobietom i mężczyznom, czarnym, białym, brązowym i żółtym. Wirus nie przenosi się w drodze ...

Unia Europejska - szanse i zagrożenia na przykładzie wsi

Najtrudniejszym obszarem polskiej gospodarki, wymagającym daleko idących zmian, jest rolnictwo. Polskie rolnictwo jest relatywnie najbardziej opóźnione w procesach rozwojowych wobec krajów zachodnioeuropejskich. Wyrazem takiego niedorozwoju jest przede wszystkim archaiczna struktura agrarna oraz wysoki poziom zatrudnienia. Konsekwencją tego stanu jest niska wydajność pracy, relatywnie wysoki jednostkowy koszt wytwarzania, słabo zaawansowany poziom specjalizacji produkcji itd.

Zagrożenia w pracy

zagrożenia w pracy; sytuacje, w których zachodzi zwiększone prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia, albo też szkód materialnych lub moralnych. Zagrożenia w p. mają zarówno charakter obiektywny w wyniku działania czynników fizycznych, jak i swoje odbicie w psychice ludzkiej. Z punktu widzenia...

Zagrożenia dla środowiska wywoływane wysoką produkcją i konsumpcją towarów

Współczesna cywilizacja w wielu dziedzinach osiągnęła poziom rozwoju dotychczas niespotykany. Rozwój ten istotnie wpłynął na zmianę warunków życia na Ziemi. W wyniku odkryć naukowych nastąpił rewolucyjny rozwój techniki, dzięki czemu człowiek w dużym stopniu podporządkował sobie przyrodę...

Kiedy przerwać TPB z powodu zagrożenia zdrowia?

W ramach TPB należy stworzyć takie warunki, aby pacjentka mogła zmienić zachowania i sposób myślenia, co sprawi, że jakość jej życia ulegnie poprawie. Jeżeli masa ciała stale się zmniejsza, to ważna jest umiejętność rozpoznania sytuacji, w której terapia nie tworzy warunków do wprowadzenia przez...

Zagrożenia ze strony zwierząt

Większość zwierząt nie atakuje człowieka, chyba że w samoobronie. Najczęściej starają się po prostu jak najszybciej zejść mu z drogi. Spotkania z dużymi ssakami. takimi jak nosorożce, słonie, hipopotamy lub wielkie koty, obecnie rzadkie są poza rezerwatami przyrody. Na wszelki wypadek unikaj jednak...

Zagrożenie naturalne i spowodowane działalnością człowieka

ZAGR.NATURALNE:powodzie(zimowe,roztopowe,letnie,sztormowe-cofki),wybuchy wulkanów, lawiny(błotne,śnieżne),trzęsienia ziemi (tektoniczne,wulkaniczne,zapadliska),pożary(lasów,zabudowań,ziemne),susze,upały,zagr.biologiczne(choroby ludzi,zwierząt,owady,gryzonie), huragany.

ZAGR.SPOW.DZIAŁ.CZŁ.:skażenie...

Zagrożenie ze strony nowych oferentów

Nowi producenci wnoszą do sektora nowe zdolności produkcyjne, zasoby i wal­czą o udział w rynku. Należy jednak wyraźnie zdefiniować i podkreślić różnicę pojęć „produkt nowy” i „substytut”.

Produkt nowy jest odmianą produktu wytwarzanego w sektorze, ma podobne lub identyczne cechy użytkowe, różni...

Zagrożenie ze strony wyrobów substytucyjnych

H. Kreikebaum wymienia kilka podstawowych determinant zagrożenia substy­tucją1. Można tu mówić o cenach względnych produktów substytucyjnych, stopniu zainteresowania substytucją ze strony odbiorców, czy też o kosztach przestawienia pro­dukcji. M. Porter podkreśla z kolei, że wpływ wyrobów substytucyjnych...

Postawy bohaterów „Dżumy” A. Camusa w sytuacjach zagrożenia.

 

Treść „Dżumy” Alberta Camusa stanowi historia zarazy w Oranie, mieście portowym w Algierii. Na jej tle dokonał pisarz analizy postaw moralnych kilku bohaterów w walce z dżumą oraz ich zachowań i reakcji na to, co wokół nich się dzieje. W zaistniałej sytuacji bohaterowie poczuli się bezradni...

Czy Polsce grozi pułapka zadłużenia (zagrożenia i szanse)?

 

Na mocy porozumień z Klubem Paryskim Klubem Londyńskim Polska wykorzystała nowe techniki redukcji zadłużenia zagranicznego,: debt for nature swap, buy-back, obligacje Brady’ego, które wpłynęły na perspektywy wywiązania się Polski ze zobowiązań wobec wierzycieli publicznych i prywatnych. Wśród tych...

Możliwości globalizacji i zagrożenia, jakie niesie

 

Ład ekonomiczny końca XX wieku stwarza wiele możliwości krajom roz­wijającym się i innym aktorom globalnej sceny gospodarczej. Redukcje barier celnych w handlu międzynarodowym umożliwiły wielu krajom przyjęcie stra­tegii proeksportowych. W istocie dla małych i średnich państw, mających ograniczone...

Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych

Przynosi wiele korzyści i zagrożeń

Poprzez wzrost efektywności i zasięgu rynki finansowe przyczyniają się w większym stopniu niż wcześniej do gospodarczego i społecznego rozwoju

Bez tego skala finansowania wszelkich inwestycji oraz wzrost wszelkiego majątku byłby dużo...

Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju

Wiek przedszkolny to faza największej ruchliwości i to zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej czy spo­łecz­nej. Dziecko jak „nakręcone” nęka swoje otoczenie wypełniając wszelkie moż­liwe przestrzenie swoją osobą. Nie sposób go nie zauważyć, nie sposób o nim nie myśleć. To z pewnością faza...