Zadłużenie

Czytaj Dalej

Co to jest pułapka zadłużenia i jakie są jej konsekwencje

 

Określenie dopuszczalnej granicy zadłużenia zagranicznego ma charakter względny. Oznacza to, że w konkretnej sytuacji jakiegoś kraju może dojść do jej przekroczenia, co powoduje zawsze określone, negatywne konsekwencje, a przede wszystkim stopniowe narastanie trudności płatniczych. Pogarsza się...

Czy Polsce grozi pułapka zadłużenia (zagrożenia i szanse)?

 

Na mocy porozumień z Klubem Paryskim Klubem Londyńskim Polska wykorzystała nowe techniki redukcji zadłużenia zagranicznego,: debt for nature swap, buy-back, obligacje Brady’ego, które wpłynęły na perspektywy wywiązania się Polski ze zobowiązań wobec wierzycieli publicznych i prywatnych. Wśród tych...

PROBLEM ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO POLSKI

 

Zadłużenie zagraniczne związane jest przede wszystkim z eksportem (wywozem) kapitału pożyczkowego. Exporter (pożyczkodawca, wierzyciel) tego kapitału przekazuje odpłatnie prawo do użytkowania kapitału importerowi (pożyczkobiorcy, dłużnikowi). Importer w omawianym przypadku jest nim Polska...

Sposoby rozwiązywania zadłużeń

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA ZADŁUŻEŃ Gdy państwo traci płynnośc finansową oznacza to powstanie DŁUGU PUBLICZNEGO. Państwowy dług publiczny to nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora. Dług Skarbu Państwa to nominalne zadłużenie Skarbu Państwa. Łączna kwota długu Skarbu Państwa powiększona o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i ...

Granice zadłużenia publicznego Polski

1. Granice zadłużenia publicznego zostały ujęte w aktach prawnych, gdzie wyznaczono maksymalne limity zadłużenie w stosunku do wielości produktu krajowego brutto. Polskę obowiązują ograniczenia wynikające z Konstytucji RP, ustawy o finansach publicznych, a z racji przynależności do Wspólnoty Europejskiej także uregulowania wynikające z Traktatu z Maastricht. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, zawiera najważniejszy z limitów zadłużenia,

WSKAŹNIKI STRUKTURY FINANSOWANIA ZADŁUŻENIA

Financial leverage ratios, umożliwiają w szczególności orientację o stopniu zaangażowania kapitałów własnych i obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Pozwalają one na rozpoznanie źródeł finansowania, ich struktury oraz w pewnej mierze efektywności tego zaangażowania. Część z nich określa...

Strategia wychodzenia z pułapki zadłużenia zagranicznego

Za granice alarmową zadłużenia zagranicznego przyjmuje się sytuacje w której obsługa długu zagranicznego czyli splata odsetek odsetek rat od kapitału łącznie przekracza 25% wpływów z eksportu i usług.

O pułapce zadłużenie mówimy wtedy gdy przyrost odsetek jest większy od możliwości ich spłaty. W...

OSZCZĘDNOŚCI. ZADŁUŻENIE, DOSTĘPNOŚĆ KREDYTU

Na poziom wydatków klienta poważny wpływ ma poziom jego oszczędności, poziom zadłużenia raz możliwość otrzymania przez niego kredytu. Japończycy oszczędzają około 18% swych j chodów, podczas gdy amerykańscy konsumenci tylko około 6%. W rezultacie japońskie banki w stanie udzielić kredytów...

ZADŁUŻENIE KREDYTOWE

Suma zobowiązań kredytobiorcy wobec banku, na którą składa się kwota kredytu, odsetki oraz prowizja. Z.k. może być zadłużeniem nieprzeterminowanym lub zadłużeniem przeterminowanym. W przypadku spłaty zadłużenia bank zalicza najpierw kwotę wpłaty na spłatę odsetek, a potem kwotę kredytu, chyba że...

Wskaźnik zadłużenia ogółem (debt ratio)

Obliczany w 4 wariantach:

* zobowiązania ogółem/majątek ogółem x 100%;

* (aktywa ogółem - kapitał własny)/ aktywa ogółem;

* zobowiązania ogółem/ wartość rynkowa firmy;

* wartość bilansowa zadłużenia/ (wartość bilansowa zadłużenia + wartość rynkowa kapitałów...

Geneza zadłużenia Polski

 

Główną przyczyną obecnego zadłużenia Polski są pożyczki zaciągane na początku lat siedemdziesiątych. Według szacunkowych danych 20% otrzymanych w latach 70-tych kredytów zagranicznych była wykorzystana na finansowanie inwestycji i wzrostu mocy wytwórczych. Na import surowców i materiałów do...

Zadłużenia publiczne

WSTĘP Państwo realizuje swoje cele między innymi za pośrednictwem budżetu państwa. Budżetem państwa jest plan finansowy, który planuje dochody i wydatki rządowe związane z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. W momencie zatwierdzenia planu finansowego, kiedy staje się on aktem prawnym, umożliwia on organom wykonawczym jego realizację tzn. gromadzenie dochodów oraz dokonywanie wydatków. Nas interesuje proces gromadzenia dochodów a dokładniej ...

ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

Powstaje w wyniku niespełnienia przez kredytobiorcę w umownym terminie kredytu lub odsetek. Od niespłaconej kwoty kredytu bank nalicza zgodnie z umową wyższe oprocentowanie. Spłata z.p. następuje na zlecenie kredytobiorcy lub jest pobierana ze środków znajdujących się na rachunku kredytobiorcy. W...