Zadanie

Czytaj Dalej

Gmina, powiat, województwo - pojęcie, zadania i struktura

1. GMINA – jest prawnie zorganizowanym terytorialnym związkiem osób określonym w ustawie jako wspólnota samorządowa. ZADANIA: Gmina jest adresatem norm prawnych, sytuujących ją jako wyodrębniony podmiot prawa w strukturze organizacyjnej państwa. Do zakresu działania gminy należy załatwianie lokalnych spraw publicznych, które zostały ustawowo włączone do zakresu jej działania, a także te, których ustawy nie przekazały żadnemu podmiotowi. Zaspokajanie zbiorowych ...

Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska

Wstęp „Pojęcia „środowisko” i jego „ochrona” zrobiły oszałamiającą karierę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czego przyczyny upatrywać można w zagrożeniach stwarzanych przez rozwój gospodarczy. Konsekwencją świadomości tych zagrożeń, w tym zagrożeń dla zdrowia (życia) ludzkiego stały się rozwiązania normatywne, wymuszające zachowania człowieka mające na celu poszanowanie otaczającej go przyrody.” Co prawda rozwiązań chroniących środowisko ...

Na podstawie dostępnych informacji przedstaw i scharakteryzuj zadania własne oraz zlecone jednostkom samorządu terytorialnego

Analityczne przedstawienie i scharakteryzowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego wymaga niezwykłej wnikliwości. Dzieje się tak dlatego, gdyż każda jednostka, wymieniona wyżej w temacie, okazuje się być jednostką niezwykle skomplikowaną i złożoną strukturalnie. Na każdy niższy element struktury oddziaływuje bezpośrednio wyższy element struktury. Wyższa jednostka zleca zadania niższej. Pod pojęciem zadań należy rozumieć cele, które ma osiągnąć w swojej ...

Rodzaje zadań gminy

Zgodnie z art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. ogół mieszkańców zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Wspólnota ta uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, co jest wyrazem konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej, wyrażonej w art. 15 Konstytucji RP, mającej na celu umożliwienie społecznościom lokalnym bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie ich wspólnoty, poprzez przejęcie zadań ...

Opis zakresu zadań samorządu terytorialnego

1. Ogólne pojęcie samorządu Samorząd to, ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności. Reprezentuje jej interesy wobec organów państwa i wykonuje zadania określone przez ustawy, umowy lub porozumienia. W Polsce członkiem samorządu staje się z mocy ustawy. Każdy obywatel ma obowiązek do należenia do samorządu ponieważ jest to warunek wykonywania określonych działań lub zawodów. Samorząd ma osobowość prawną.

Zadania publiczne JST

Charakterystyka

Zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, samorządowi terytorialnemu przysługuje istotna część zadań publicznych. Publiczny charakter tych zadań oznacza zarówno to, że mają one swoje umocowanie w prawie (samorządowi nie wolno podejmować się spraw, które nie...

Główny Urząd Statystyczny i inne Urzędy Statystyczne oraz ich zadania.

A)GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY I INNE URZĘDY STATYSTYCZNE ORAZ ICH ZADANIA. B)OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZWIĄZANYCH ZE STATYSTYKĄ GOSPODARCZĄ. Spis treści: 1. STATYSTYKA 1.1. STATYSTYKA PUBLICZNA 1.2. ORGANIZACJA BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ 1.3. FINANSOWANIE STATYSTYKI PUBLICZNEJ 2. URZĘDY STATYSTYCZNE 2.1. JEDNOLITA STRUKTURA ORGANIZACYJNA 2.2. ZADANIA URZĘDU STATYSTYCZNEGO 2.3. CENTRA I OŚRODKI REALIZUJĄCE ZADANIA OGÓLNOPAŃSTWOWE 3.

Podział zadań publicznych samorządowych

zadania własne:

zadania obligatoryjne

zadania fakultatywne

zadania zlecone:

z zakresu administracji rządowej (zlecone przez organy administracji rządowej).

porozumienie.

Zadania własne to te dotyczące potrzeb społeczności lokalnej(gminne, powiatowe...

Zakres działania i zadania Gminy

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów Do spraw publicznych należy stanowienie przepisów gminnych, wybór i odwoływanie organów gminy oraz inne sprawy rozstrzygane w sposób władczy , w tym zwł. w drodze decyzji...

Zadania podstawowych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Każde przedsiębiorstwo musi być zorganizowane. Ze względu na obszerne i wielorakie zadania realizowane przez przedsiębiorstwa konieczny jest podział pracy. Polega on na tym, iż ogół zadań dzieli się na odpowiednie części, czyli zadania cząstkowe, a te z kolei na dalsze elementy, doprowadzając do czynności elementarnych, dalej już niepodzielnych. W wyniku podziału pracy powstają określone stanowiska pracy i komórki organizacyjne. Stanowiskiem pracy jest odpowiednio ...

Zwiększanie współpracy przy odrabianiu zadania domowego

Motywowanie nastolatków do odrabiania zadania domowego

Dla wielu nastolatków, szczególnie tych cierpiących z powodu depresji lub tendencji samobójczych, idea zadania domowego jest awersyjna. Dlatego jak najczęściej używamy innego określenia, np. „materiały do ćwiczenia w domu”, żeby oddalić negatywne...

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - POWIAT

Ustawa o samorządzie powiatowym realizuje zasadę pomocniczości. Według tej zasady społeczność wyższego rzędu (wspólnota powiatowa) nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu pozbawiając jej kompetencji, ale jedynie wspierać tę społeczność(społeczność gminną)...

Gmina (zakres działania i zadania)

Art.6 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Przy ustaleniu co jest sprawa publiczną pomocne jest orzecznictwo NSA i glosy do orzeczeń tego sądu. Do spraw publicznych...

Zadania organów czuwających nad bezpieczeństwem obywateli

Powszechnie wiadomo, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Każda jednostka stara się wedle możliwości zapewnić sobie bezpieczne warunki życia. Niestety w przeważającej liczbie sytuacji człowiek nie jest w stanie zrobić tego własnymi siłami. W związku z tym państwo stworzyło liczne organy, których zadaniem głównym jest dbałość o bezpieczeństwo swoich członków w różnych sferach życia. Jeśli mówimy o ...

Zadania własne i zlecone

ZADANIA GMIN Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej): opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; udzielanie schronienia,

Sposoby formułowania zadań testowych

Wszelka, a więc nawet najbardziej wypróbowana struktura zadania, nie gwarantuje dostatecznej wartości diagnostycznej testu wiadomości szkolnych. Wymaga ona przede wszystkim odpowiedniego ujęcia słownego pytań lub twierdzeń, z których się składa. Pytania i twierdzenia te mogą być sformułowane w taki...

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - GMINA

Są to zadania charakterze lokalnym. Ustawa z 1990r. przyjęła kolejne ustawy ustrojowe zachowały w przypadku gminy zasadę domniemania kompetencji tzn. pierwszeństwa gminy gdy chodzi o zadania publiczne o charakterze lokalnym. W ustawie z r 1990 chodziło o administrację rządową, w przypadku ustawy z 1998 to...

Zadania rozwojowe w ciągu życia wg Havighurst’a

Zadania rozwojowe w ciągu życia (wg Havighurst’a, 1972) – opis jednego z nich Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo ( 0 – 5/6 lat) • Uczenie się chodzenia. • Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu. • Uczenie się mówienia. • Uczenie się kontroli nad własnym ciałem. • Uczenie się różnic płci i skromności seksualnej. • Kształtowanie się pojęć i uczenie się mowy do opisu rzeczywistości społecznej i fizycznej. • Nabywanie gotowości do czytania,

PRZEDMIOT I ZADANIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

W definiowaniu psychologii klinicznej stosujemy dwa pomocnicze okreś­lenia: a) obszar zainteresowań i zastosowań psychologii i b) przedmiot psychologii klinicznej.

Przez obszar rozumiemy sfery rzeczywistości, którymi interesuje się psy­cholog kliniczny, a są to dziedziny rzeczywistości związane ze zdrowiem...

Powiat (zakres działania i zadania)

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w 22 dziedzinach wymienionych w art.4 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników...