Zachowanie

Czytaj Dalej

PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA - Zachowania zdrowotne

Do rodzicielskich zachowań zdrowotnych Kolbe zaliczył wszystkie zachowania osób dorosłych w związku z funkcjami prokre­acyjnymi - czyli zachowania w czasie ciąży zarówno matki, jak i ojca - zachowania w okresie okołoporodowym i zachowania w stosunku do dziecka oraz zachowania w stosunku do dziewczyny lub dorastającego młodzieńca.

PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA - Modele społecznej psychologu poznawczej a zdrowie i zachowania zdrowotne

Stwierdziła że zachowania zdrowotne, jak wszystkie inne zachowania, są zależne od oczekiwań: (a) oczekiwanie, że w określonej sytuacji zaistnieje zdarzenie i wynik bez udziału osoby (zanieczyszczenie powietrza powoduje choroby); (b) oczekiwanie, że wynik pojawi się wskutek zachowania (zmiana zachowania ludzi może zmniejszyć ryzyko chorób); (c) oczekiwanie, że człowiek jest zdolny do zmiany zachowania, które przyniesie pozytywny ...

Zachowania pacjenta kolidujące z terapią

Zachowania pacjenta kolidujące z terapią można podzielić na: (1) zachowania kolidujące z uczestnictwem w terapii; (2) zachowania wpływające na innych pacjentów; (3) zachowania powodujące wypalenie terapeuty.

Zachowanie nabywców- badania

Badania w zakresie zachowania nad zachowaniami nabywców w procesie sprzedaży przeprowadzono na terenie regionu …miasto……….

Program Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnumi zachowaniami u dzieci?"

B/ Mechanizm utrwalania się zachowań: KROK 3: A- wydarzenia poprzedzające dane zachowanie B- zachowanie - to co dziecko robi i mówi C- konsekwencje, to co dzieje się bezpośrednio po zachowaniu dziecka Przykład: A - Ania je śniadanie B - Dziewczynka ciągle wstaje od stołu C - Mama biega za nią z miską płatków i karmi ją łyżeczką C/ Zasady warunkowania: C - czyli konsekwencje  Zachowanie pożądane + wzmocnienie (nagroda) = ...

Zachowania zdrowotne-aspekty socjologiczne

Zależność między wykształceniem a stosunkiem do własnego zdrowia  ROLA PIELĘGNIARKI W KSZTAŁTOWANIU ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH • Udzielanie wsparcia w każdej sferze działania człowieka na rzecz zdrowia • Pomaganie człowiekowi zdrowemu i choremu w wykonywanych czynnosciach znaczących dla utrzymania zdrowia lub jego odzyskania, które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną mu do tego siłę i więdzę • Edukacja zdrowtna, doradztwo zdrowotne i promocja ...

Motywacja, modyfikacja zachowań i jej metody , teoria uczenia się w praktyce.

MODYFIKACJA ZACHOWAŃ stosuje teorię wzmocnienia do zmiany zachowań ludzkich. Jeżeli kierownik chce zmienić zachowania pracownika, to powinien zmienić skutki tych zachowań.

Redukowanie zachowań kolidujących z jakością życia

Trzeba jednak pamiętać, że zazwyczaj do zachowań zagrażających życiu zalicza się te zachowania, które wiążą się z zamierzonym wyrządzaniem sobie krzywdy oraz, realnie biorąc, stanowią bezpośrednie zagrożenie życia (tak więc zachowania prowadzące do zakażenia wirusem HIV nie należałyby do tej kategorii).

Uwarunkowania zachowań agresywnych

Badania wykazały, że doświadczenie frustracji może zwiększać prawdopodobieństwo zachowania agresywnego. Tak, więc frustracja nie zawsze prowadzi do zachowań agresywnych a na ogół wywołuje złość czy irytację.

Typy zachowań w procesie komunikowania się

Jeśli w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zarówno ucieczka (zachowania uległe ), jak i podjęcie walki ( zachowanie agresywne ) mogą być skutecznymi metodami działania, to w komunikowaniu się są zwyczajnie nieefektywne.

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE

Na behawioryzmie opierali się bahawioraliści, którzy jednocześnie dokonali wielu zmian: Uznanie zachowania jako kategorii społecznej + poszerzenie modelu wyjaśniania zachowań bodziec => reakcja, w efekcie mamy bodziec => organizm => reakcja, co pozwala wyjaśnić odmienność zachowań zachodzących pod wpływem identycznych bodźców.

Kultura zachowań w firmie

umiejętne prowadzenie rozmowy, zachowanie się przy stole, zorganizowanie miejsca pracy itd. UNIWERSALNE REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W ŚRODOWISKU PRACY Elegancja w zachowaniu to okazywanie szacunku innym, docenianie pozycji w grupie orz okazywanie sympatii.

Teoria wyrozumowanego zachowania według I. Ajzera i M. Fishbeina

W teorii tej istnieją pewne założenia i ograniczenia wpływające na przewidywanie zachowań, do których zalicza się: - Podejmowane zachowania muszą być intencjonalne i wywołane na skutek istniejących w danym momencie przyczyn; - Działanie nie może być wywołane przez nacisk otoczenia; - Zaangażowanie intelektualne związane z wykonaniem działania musi mieć odpowiednio wysoki poziom; - Wybór zachowania poprzedzony jest stworzeniem listy alternatywnych ...

Projekt badania o charakterze pedagogicznym z wykorzystaniem technik statystycznych. Temat: Wpływ agresji nauczycieli na wzrost agresywnych zachowań uczniów.

Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie:, W jaki sposób agresywne zachowania prezentowane przez nauczycieli wpływają na agresywne zachowania uczniów? Hipoteza: • Zachowania agresywne nauczycieli wpływają na wzrost zachowań agresywnych u ich uczniów.

Konformizm: wpływanie na zachowanie

Normy społeczne – ukryte albo jasne sprecyzowane reguły grupy dotyczące akceptowanych zachowań, wartości i przekonań jej członków. Grupa ma pewne oczekiwania, co do zachowań jej członków.

Jakie jest miejsce w psychopatologii zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F 90-F 98)?

W obrębie tej grupy opisujemy takie zespoły objawowe, jak: -    zaburzenia hiperkinetyczne, -    zaburzenia zachowania, -    mieszane zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie, zaburzenia funkcjonowania społecznego w dzieciństwie i wieku młodzieńczym, -    tiki, - inne i mieszane zaburzenia.

Teoria modyfikacji zachowań

  Teoria modyfikacji zachowań, stosuje teorię wzmocnienia do zmiany zachowań ludzkich. Jeżeli kierownik chce zmienić zachowania pracownika, to powinien zmienić skutki tych zachowań.

Normy zachowań społecznych i politycznych

Pomoc w rozwiązaniu sporu: kategoria wzoru zachowania politycznego, która łączy dwa elementy- subiektywne podejście indywidualne i zobiektywizowany typ zachowania zbiorowego.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ZABURZENIA ZACHOWANIA

Jednak o zaburzenia zachowania mówić można dopiero wtedy, gdy nieadekwatne zachowanie staje się regułą, wtedy gdy dziecko w różnych sytuacjach prezentuje stały stereotyp zachowania. Zaburzone zachowania są niekorzystne zarówno dla otoczenia, jak i dla samego dziecka.

Psychologia zdrowia - Wyjaśnienie i opis zachowań prozdrowotnych

Wśród zachowań tych można wyróżnić cztery grupy ,choć podział ten ma charakter umowy, porządkujący i nie wyczerpuje wszystkich możliwości: Zachowania związane głównie ze zdrowiem fizycznym dbałość o ciało i najbliższe otoczenie; aktywność fizyczna; racjonalne żywienie; hartowanie się; sen – odpowiedni czas jego trwania i jakość; Zachowania związane głównie ze ...