Zachód

Zachód

Czytaj Dalej

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie , były to formacje wojskowe tworzone przez polski rząd emigracyjny poza krajem dla konty-nuowania walki zbrojnej przeciw hitlerowskim Niemcom u boku koalicji państw alianckich. PSZ na Zach. składały się z: wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa z własnym...

ZACHÓD

Jedna z czterech stron świata; kraje leżące w tej stronie świata; zjawisko przechodzenia ciał niebieskich pod horyzont; zachodzenie, zajście (Słońca); część nieba, gdzie Słońce zachodzi; fatyga, kłopot; staranie, trud; zob. też West End. Bez zachodu nie będzie miodu przysł., bez pracy nie ma...

KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO. ZACHÓD I WSCHÓD

Pozostaje nam jeszcze jedno zagadnienie, na które ostatnio zwrócił uwagę A. Momigliano. Kościół - twierdzi ten historyk - stanowi w IV wieku, w porównaniu z coraz bardziej skostniałymi i nieskutecznymi strukturami cesarstwa, potężne pole magnetyczne, przyciągające wszystkich, którzy chcą się wybić...

Narodziny zachodu, narodziny nowoczesności

Wprowadzenie – teza Wypracowanie to ma na celu zaprezentowanie procesu powstawania nowoczesnej Europy z uwzględnieniem zarówno momentów jej chwały, jak i trudnego dziedzictwa przeszłości. Opisywanie dziejów Europy rozpocznę od końca wieku XV, a zakończę na czasach współczesnych. Postaram się opisać jak rodził się Zachód Europy i jakie miało to konsekwencje w przyszłości. Europa końca wieku XV Pod koniec wieku XV biegun ekonomicznej i politycznej aktywności ...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Drugi kryzys berliński

 

Najpoważniejszy kryzys zaistniał w Niemczech. Faktycznym dyktatorem NRD, a po śmierci Wilhelma Piecka (wrzesień 1960) także głową państwa był od 1949 r. przywódca SED, skrajny stalinowiec Walter Ulbricht.

NRD przeży­wała ogromne trudności. Liczba mieszkańców spadała, przez otwartą granicę...

Polityka bizantyjska na zachodzie

 

Dzieje zewnętrzne Bizancjum V- VIII w. to nieustanna walka ocalałej części Imperium Romanum, najpierw o odzyskanie utraconych terenów, później o samą egzystencję. Wojny Justyniana na Zachodzie przywróciły cesarstwu Italię, Afrykę, wyspy śródziemnomorskie, a także część Hiszpanii (Betykę)...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - OPANOWANIE ZACHODU PRZEZ BARBARZYŃCÓW

 

Zdobycie Rzymu nie rozwiązało kłopotów Alaryka. Toteż ruszył on na południe i próbował przeprawić się do Afryki północnej w nadziei, że uzyska tam pełną niezależność od Cesarstwa. Burza jednak, niszcząc przygotowaną do przeprawy flotę, przekreśliła te ambitne plany i zmusiła go do...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - CHAOS NA ZIEMIACH ZACHODNICH CESARSTWA

 

Dynastia teodozjańska zawdzięczała swoje utrzymanie się przy władzy, a Cesarstwo zachowanie pozorów zwierzchnictwa nad Zachodem — Aecjuszowi.

Z dowódcy armii prowincjonalnej wyrósł on na właściwego regenta, opanowującego dzięki swftn zdolnościom ciężką sytuację państwa. Toteż jego zamordowanie...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - XX Zjazd KPZR

 

Poprawa stosunków z Jugosławią zapowiedziana przez Chruszczowa na ostat­niej, praskiej naradzie Kominformu (1954) i wizyta Chruszczowa oraz premiera Bułganina w Londynie (1955) zapowiadały nadejście nowych czasów. Przez 2 lata rozważano w kierownictwie radzieckim, czy i w jakim stopniu należy odciąć...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Akt Końcowy KBWE

 

Akt Końcowy KBWE, uroczyście w Helsinkach podpisany, dotyczył tzw. „trzech koszyków". W pierwszym - politycznym - znalazło się 10 zasad współżycia pomiędzy państwami europejskimi, obejmujących międzynarodowo-prawne uznanie nienaruszalności istniejących granic bez zgody wszystkich zainteresowanych...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kryzys w stosunkach Wschód - Zachód

 

Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce wywołało ostry kryzys w stosunkach międzynarodowych. Pod koniec grudnia państwa zachodnie podjęły sankcje ekonomiczne i polityczne wobec Polski. Narastało napięcie w stosunkach amerykańsko-radzieckich. Rokowania rozbrojeniowe znalazły się w ślepym zaułku, a w...

Tradycja prawna Zachodu: jej wyodrębnienie i cechy specyficzne

Prawo - przedsięwzięcie mające na celu podporządkowanie ludzkiego zachowania jakimś zasadom; wyznaczanie uprawnień,obowiązków; rozwiązywanie konfliktów; tworzenie płaszczyzn współpracy.

Instytucja - struktura służąca wykonywaniu określonych zadań.

Zasadnicze cechy zachodniej tradycji prawnej...

„Współistnienie“ Zachodu i Wschodu w latach 1972 - 1980

Już podczas kampanii wyborczej Nixon zapowiadał że polityka siły jest mało skuteczna i trzeba ją zastąpić pokojowym współzawodnictwem z ZSRR. Mówił, że po erze „konfrontacji nast.…ąpiła era negocjacji”. Było to głównym hasłem Nixona w stosunkach z ZSRR. Zmienił podejście do roli USA w...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - INWAZJA WIZYGOTÓW

 

W połowie IV w. katastrofalna posucha wypaliła pastwiska w stepach środkowej Azji, zmuszając koczujące tam ludy do przejścia na inne obszary. Tak więc Hunowie, lud pochodzenia turskiego, wtargnęli na stepy nadwołżańskie i stamtąd posunęli się rychło ku Morzu Czarnemu.

Ludność miejscową...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - UPADEK CESARSTWA NA ZACHODZIE

 

Ostatnim ze wspomnianych wyżej dziesięciu cesarzy był Romulus, nieletni syn ówczesnego naczelnego wodza — Orestesa, obdarzony purpurą na żądanie ojca w r. 475. Oczywiście rządy w imieniu syna sprawował sam Orestes. Zasięg jego władzy w porównaniu z czasami Aecjusza przedstawiał się skromnie, tylko...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - ZSRR po 1956 r.

 

Rewolucja węgierska stanowiła dla przeciwników Chruszczowa dowód, że zmiany zapoczątkowane przez niego prowadzą do katastrofy systemu. Prestiż Związku Radzieckiego gwałtownie upadł, zwłaszcza w środowiskach lewico­wych na Zachodzie. Choć Zachód nie pomógł Węgrom, tysięczne demonstracje pod...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Upadek Chruszczowa

 

Jesienią 1961 r. na XII Zjeździe KPZR Chruszczow wygłosił kolejny referat wymierzony przeciw Stalinowi. Usunięto z partii szereg działaczy z Mołotowem na czele. Ale wśród współpracowników Chruszczowa narastało niezadowolenie.

Sytuacja w rolnictwie była fatalna, nie odnotowano wzrostu stopy życiowej...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Praska wiosna

 

Od 1964 r. pogarszała się sytuacja gospodarcza Czechosłowacji. Narastał także ferment w partii. Pod koniec 1967 r. rozpoczęły się w Pradze demonstracje studenckie. Żądano demokratyzacji i ustąpienia Novotnego. W styczniu 1968 r. Novotny utracił stanowisko szefa Komunistycznej Partii Czechosłowacji...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Eurokomunizm

 

Odpowiedź na wyzwania stojące przed komunistami Zachodu starali się dać zwolennicy nurtu zwanego eurokomunizmem. Grupowali się oni w Włoskiej Partii Komunistycznej, Komunistycznej Partii Hiszpanii, w mniejszym zakresie wśród komunistów francuskich, greckich i skandynawskich. Przez cały okres swego...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Watergate. Prezydentura Forda. Jimmy Carter

 

Sukcesy dyplomacji amerykańskiej przyćmiła jednak porażka w Wietnamie, z którego Nixon zdążył wycofać na dwa lata przed ostateczną klęską Południa wojska amerykańskie. Kampania wyborcza 1972 roku przyniosła polityczną kompromitację republikańskiego prezydenta.

Ludzie z personelu Białego Domu...