Zaborze

Czytaj Dalej

Porównanie sytuacji w trzech zaborach polskich

Autonomia w Galicji miała się nijak do okrutnej germanizacji w zaborze Pruskim, z Kolei tu i w Kongresówce była lepsza sytuacja gospodarcza niż w Galicji, tak więc osądzić można, że ciężka sytuacja panowała ogólnie we wszystkich trzech zaborach.

Życie codzienne Polaków pod zaborami

Dominujące miejsce w ówczesnej świadomości Polaków zajmowała problematyka niewoli i walki o niepodległość Życie w poszczególnych zaborach różniło się od siebie, tak jak różniły się poszczególne zabory.

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

W rejonie łódzkim wielka i średnia burżuazja była w dużej mierze pochodzenia niemieckiego, w Zagłębiu Dąbrowskim dużą rolę odgrywała burżuazja niemiecka z zaboru pruskiego. W zaborze tym narodził się kierunek zwany warszawskim pozytywizmem.

Czym jest społeczeństwo i od czego zależą jego przemiany (nawiązanie np. do wojny, zabory „Solidarność”).

Zmiany te najwyraźniej widoczne były w zaborze rosyjskim, najmniej natomiast w zaborze austriackim. W zaborze pruskim liczba mieszkańców miast wzrosła do ok.

Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich

ZABÓR PRUSKI Nadzwyczajne uprawnienia władz wielkie pieniądze, mobilizacja propagandy i oświaty- wszystko to było skierowane przeciw polskości w Wielkopolsce i na innych ziemiach polskich zaboru pruskiego.

Dzielnicowe organy władzy w zaborze pruskim w latach 1918 - 1919

Samorząd powiatowy: Na ziemiach byłego zaboru pruskiego pewne uprawnienia nadzorcze posiadały sądy administracyjne,. Samorząd wojewódzki: W chwili odzyskania niepodległości istniał tylko na ziemiach byłego zaboru pruskiego, jako dawny pruski samorząd prowincjonalny.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR PRUSKI

Jednym z drastyczniejszych kroków były przeprowadzone w 1885r rugi 26tys robotników polskich z zaboru austriackiego i rosyjskiego pracujących w folwarkach na terenie Niemiec.

ZABORY, dodatek regionalny do „Dziennika Pomorskiego" i „Ludu Pomorskiego"

ZABORY, dodatek regionalny do „Dziennika Pomorskiego" i „Ludu Pomorskiego", wyd. (Zabory w kaszubskiej literaturze regionalnej 1935), a także - szerszej tematyki kaszubskiej (W.

Polityka germanizacji w zaborze pruskim

Z inicjatywy Hakaty wypłacano urzędnikom i nauczycielom niemieckim specjalny dodatek za pracę na ziemiach polskich zaboru pruskiego.

Rewolucja przemysłowa w Królestwie Polskim i Zaborze pruskim

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA W ZABORZE PRUSKIM Miała ona odmienny przebieg na Górnym Śląsku: 1. W zaborze pruskim włókiennictwo nie było w przeciwieństwie do Królestwa Kongresowego, siłą napędową rewolucji przemysłowej.

Szkolnictwo polskie pod zaborem austriackim

W zaborze austriackim w pierwszej połowie XIX w. W zaborze austriackim działały dwa silne centra kultury i nauki: Kraków i Lwów.

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

−  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo) −  język rosyjski stał się językiem narodowym −  likwidacja polskich szkół i uczelni −  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce −  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony przez Rosjan dla chłopów

Przedstaw formy porozumień monopolistycznych. Podaj przykłady takich porozumień z ziem polskich poza zaborami i omów zasady ich funkcjonowania.

Jednym z najpoważniejszych karteli w Królestwie Polskim była Huta Bankowa – największa huta w zaborze rosyjskim.

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR AUSTRYJACKI (GALICJA)

−  Galicja uzyskała autonomię (częściową niepodległość polityczną)

−  istniał dla Galicji osobny sejm polski

−  literatura nie podlegała cenzurze

−  nie było zainteresowania odzyskaniem niepodległości ponieważ biedni dążyli tylko do przeżycia a bogaci do utrzymania majątku

−  brak...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

−  bezwzględna akcja germanizacyjna

−  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim

−  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu

−  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja)

−  urzędy obsadzone przez Niemców...

Kraków - Historia: Okres zaborów

Po okresie reorganizacji nowy magistrat, pochodzący w całości z nominacji cesarskiej, rozpoczął urzędowanie 1 IX 1802. Powierzchnia Krakowa wynosiła wtedy 7,8 km2. Jeszcze po I rozbiorze Polski, gdy granica z Austrią przebiegała na Wiśle, cesarz Józef II aktem z 23 II 1784 ustanowił nowe, konkurencyjne...

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR ROSYJSKI

System represji wobec ludności polskiej w czasie powstania styczniowego uległ pewnym przeobrażeniom po jego upadku. Wcześniej Aleksander II powołał w Petersburgu tajny Komitet dla Spraw Król. Polskiego. Jego zadaniem było przygotowanie planów zmierzających do likwidacji odrębności Polski i...

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR AUSTRIACKI

Przegrana Austrii z Prusami w 1866r przyspieszyła proces tworzenia się autonomii galicyjskiej (1867r). Austria obawiając się powstania wszystkich ludów monarchii, chciała pozyskać gł. Węgrów, oparcia pozycji antycentralistycznej. Dlatego przebudowano monarchię w monarchię dualistyczną - Austro-Węgry...

Polityka rusyfikacji w zaborze rosyjskim

 

Polityka rusyfikacyjna na ziemiach Królestwa Polskiego potęgowała się z biegiem czasu. Po Powstaniu Listopadowym ok. 50 tys. rodzin polskich wywieziono na Syberię i wywłaszczono ok. 3 tys. majątków ziemskich. Po Powstaniu Styczniowym konfiskacie uległo 4 tys. majątków, a na Syberię wywieziono 38 tys...