Z Afryki

Czytaj Dalej

Eksploracja Afryki

Eksploracja Afryki - WAŻNIEJSZE DATY 1616 Gaspar Bocarro odkrywa jezioro Malawi 1768-73 James Bruce podróżuje po Etiopii 1788 Założenie Brytyjskiego Towarzystwa Afrykańskiego 1795-96, 1804-06 Mungo Park bada rzekę Niger 1827-28 Caillie dociera do Timbuktu i przeprawia się przez zachodnią Saharę 1830 Lander odkrywa źródło ...

Kraje turystyczne Afryki południowej

Położenie Afryki południowej określane jest jako obszar znajdujący się na południe od Zambezi, gdzie dawniejsza ludność koczownicza (Buszmeni), zajmowała się zbieractwem, łowiectwem lub pasterstwem.

Republika Południowej Afryki - GOSPODARKA

Republika Południowej Afryki należy do bardzo atrakcyjnych krajów z punktu widzenia turystyki, posiadając wszelkie atrakcje kraju afrykańskiego: doskonale zorganizowane parki narodowe i rezerwaty zwierząt (jeden z największych na świecie to Park Narodowy Krugera), piękne plaże nad Oceanem Indyjskim (Umhlanga, Durban, East London), idealne na ...

Republika Południowej Afryki - ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Większość kraju leży w dorzeczu Oranje, najdłuższej rzeki Republiki Południowej Afryki (1 860 km), której wody spływają zgodnie z ogólnym nachyleniem powierzchni na zachód, do Atlantyku.

Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej CEMAC

Uznaje się, że organizacje międzynarodowe funkcjonują wg trzech typów funkcji: 1) funkcje regulacyjne, polegające na ustanawianiu norm i wzorców o charakterze moralnym, politycznym, prawnym, mających odpowiednio kształtować postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych; 2) funkcje kontrolne polegające na ustalaniu stanu faktycznego oraz na konfrontowaniu go ...

Republika Południowej Afryki - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Granice lądowe na przeważającej długości mają charakter naturalny i poprowadzone są wzdłuż rzek: Oranje (z Namibią), Nosob, Molopo i Limpopo (z Botswaną i Zimbabwe), Caledon (z Lesotho), oraz działem wodnym, przebiegającym grzbietami Gór Smoczych (część granicy z Lesotho).

Republika Południowej Afryki - USTRÓJ I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Ci spośród robotników afrykańskich, którzy pracowali w regionach kraju przeznaczonych dla białych, w przemyśle, górnictwie lub domach białych jako ogrodnicy czy pomoce domowe, musieli posiadać specjalne dokumenty, zezwalające im na przebywanie wśród ludności białej, ale nawet wówczas mieli ograniczoną swobodę ...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Podział Afryki

Zajęli znaczną część Afryki zachodniej i równikowe obszary na północ od rzeki Kongo ( Kongo Francuskie ). Anglia zdobyła wówczas Kenię, Ugandę, Nigerię, Złote Wybrzeże, Gambię, terytorium Beczuany, ziemie Zulusów i obszar nazywany później Rodezja.

Chrześcijaństwo Afryki

Dzieje polityczne niepodległych państw afrykańskich, zagmatwane, czasem krwawe, były kształtowaneprzez swoiste warunki kulturalne, społeczne i ekonomiczne oraz przez wpływy zewnętrzne, zwłaszczaprzez penetrację komunizmu.

Typologia narzędzi późnopaleolitycznych Afryki Północnej

Pierwsza jest związana z kontynuacją tradycji, zwłaszcza w zakresie technik wczesnogórnopaleolitycznych, druga natomiast reprezentuje etap typowo schyłkowopaleolityczny.

Dekolonizacja Afryki – główne etapy

de Gaulla utrzymywanie sila systemu kolonialnego nie służt prestiżowi Francji,za korzystniejsze uwazal uznanie ich suwerennosci i oparcia stosunków na zasadach współpracy -1959 konstytucjadawala wszystkim czlonkom Wspólnoty prawo do wystąpienia z niej;przeksztalcono ja we „wspólnote umowna” -1960 niepodległość Togo -1960 niepdleglosc ...

O czym należy pamiętać wyjeżdżając do Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej oraz Azji?

Jeśli podczas lub po powrocie z wakacji zapad­niemy na jakąś chorobę, musimy zgłosić się do le­karza i opisać objawy, podać nazwy krajów, w któ­rych byliśmy i poinformować go o wydarzeniach, które mogą być ważne, na przykład ugryzienie przez zwierzę czy transfuzja krwi.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Północnej

Taza słynie z makaków, Park Narodowy Toubkal w marokańskiej części gór Atlas zapew­nia ochronę rzadkim zwierzętom górskim, a adaksy oraz rzadkie oryksy arabskie zamieszkują Naro­dowy Rezerwat Przyrody Air i Tenere w Nigrze.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Południowej

W granicach parku schro­nienie znajdują wielkie stada zwierząt kopytnych na czele z rzadkim nosorożcem białym. Według danych IUCN z 1990 roku na obszarze RPA istniało 178 obszarów chronionych, które zajmowały 63100 km2, czyli 5,2% powierzchni kraju.

Zróżnicowanie cywilizacyjne i polityczne ludności Afryki w XVI w.

Wpraw­dzie w południowym Sudanie i jeszcze dalej na południu mieszkały szczepy murzyńskie (Pig­meje, Buszmeni) żyjące w ustroju rodowym i zajmujące się prymitywnym zbieractwem i myślistwem (uprawianym przy pomocy łuków z zatrutymi strzałami), które jako materiał do sporządzania narzędzi znały tylko ...

BIALI OJCOWIE, misjonarze Afryki

, lecz uroczyste przyrzeczenia posłuszeństwai wytrwania w zgromadzeniu aż do śmierci; zgromadzenieskłada się z 2 grup członków: kapłanów i braci współpracowników.

Procesy integracyjne Afryki i ich efekty

Celami jej są: umacnianie jedności i solidarności państw afrykańskich; koordynowanie i pogłębianie współpracy gospodarczej; obrona suwerenności; integralność i obrona terytorialna popieranie współpracy w duchu Karty Narodów Zjednoczonych i Deklaracji Praw Człowieka OJA jest organizacją regionalną , stanowiącą cześć sytemu bezpieczeństwa ONZ.

Republika Południowej Afryki - LUDNOŚĆ

Zdecydowana większość ludności kolorowej - mówiącej niemal wyłącznie afrikaans (zykiem holenderskich Burów) zamieszkuje południe kraju, z Azjaci, mający swe korzenie w Indiach i sprowadzeni przez Brytyjczyków do pracy na plantacjach trzciny cukrowej, w zdecydowanej większości osiedlili się w ...

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki

Miejsca te charak­teryzują się „wielką uniwersalną wartością" ze względu na swoje cechy naturalne, znaczenie kul­turowe lub jedno i drugie zarazem Park Narodowy Serengeti wraz z przylegającym rezerwatem Ngorongoro w Tanzanii zosta!

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Zachodniej i Centralnej

Zachodnia część Afryki jest dość gęsto zaludnio­na, znaczna część pierwotnej sawanny i lasów desz­czowych uległa więc zagładzie. Ogromnym przeobrażeniom uległa również Afryka Środkowa, z drugim pod względem zajmowanego obszaru lasem deszczo­wym na świecie w ...