Wzrost ukierunkowany

Chociaż wzrost nie zawsze jest aż tak wyraźnie ukierunkowany, jak na powyższych przykładach, to nawet wzrost lekko ukierunkowany w stronę tkaniny będzie prowadzić - dla każdej danej względnej ceny tkaniny - do wzrostu produkcji względem produkcji żywności.

Modele wzrostu gospodarczego

Kalecki rozpatruje proces wzrostu z dwóch stron: z jednej strony bada wpływ wielkości zatrudnienia i jego jakości na wzrost dochodu, a z drugiej - wpływ rzeczowych czynników wzrostu, takich jak inwestycje oraz ich techniczny poziom.

Hormon wzrostu

Zwiększenie stężenia hormonu wzrostu we krwi po wysiłku submaksymalnym u osób trenowanych jest mniejszy niż u nietrenowanych, natomiast wzrost stężenia hormonu wzrostu po wysiłku o dużej intensywności (powyżej 80% V02max) jest większy u osób wytrenowanych niż nietrenowanych.

Czynniki wzrostu gospodarczego

Są to wzrost wydajności pracy ludzkiej siły roboczej, wzrost efektywności wykorzystania majątku produkcyjnego, zwiększenie efektywności inwestycji, postępu naukowo – technicznego, zastosowanych przedmiotów pracy.

Czynniki wzrostu gospodarczego.

Wykazując, że wzrost dochodu narodowego jest określany przez wzrost wydajności pracy i wzrost zatrudnienia, przytoczona analiza wskazuje jednocześnie, iż tempo jednego i drugiego zależy głównie od czynników materialnych tj.

Endogeniczny wzrost gospodarki

W modelu neo-klasycznym wzrost może wprawdzie występować jako funkcja trzech czynników wzrostu: kapitału ludzkiego, wewnętrznego kapitału technologicznego i liczby lud ności, ale zakłada się, że daje on malejące lub stałe przychody względem skali, nie może więc przynosić trwałego wzrostu dochodu na głowę.

Pedagogika osób odmiennych somatycznie - Zaburzenia wzrostu

Z tego punktu widzenia dzieci charakteryzujące się bardzo niskim wzrostem należą do trzech grup: a) najczęstszej niskorosłości, spowodowanej przyczynami konstytu­cjonalnymi, gdy niskie dziecko prezentuje opóźnienie wieku kostne­ go, późne dojrzewanie płciowe, ale normalny wzrost w dorosłości.

Bieguny wzrostu gospodarczego

Teoria biegunów wzrostu wyjaśnia, dlaczego wzrost jest geograficznie niezrównoważony (Grzeszczak 1971). Przemysł napędowy pobudza wzrost całego regionu, zapewniając wzrost zatrudnienia i siły nabywczej ludności oraz przyciągając nowe rodzaje działalności.

Hormon wzrostu (GH)

Czynnik ten, w organizmach rosnących, zwiększa wzrost chrząstek nasadowych, co prowadzi do wzrostu szkieletu. Z kolei zwiększenie wydzielania hormonu wzrostu powodują czynniki stresowe (takie jak strach, wysiłek fizyczny, zimno), wzrost stężenia argininy i spadek stężenia glukozy we krwi oraz sen.

Niedobór wzrostu

Wpływ na dojrzewanie szkieletowe i wzrost somatyczny mają: hormon wzrostu, hormony tarczycy, hormony płciowe, insulina, steroidy nadnerczowe, parat-hormon, somatomedyny i inne czynniki wzrostowe. Wiek wzrostowy to wiek jakiemu odpowiada wzrost badanego dziecka (patrz rozdział 1).

Hormon wzrostu - struktura, regulacja wydzielania, funkcje bezpośrednie i pośrednie

Działanie metaboliczne i wzrostowe wynika z dwóch faktów: hormon wzrostu wpływając na wątrobę wydziela IGF-1 i ten czynnik decyduje o wzroście komórek, tkanek na długość IGF-1 zwrotne hamuje podwzgórze i przysadkę, natomiast wpływy metaboliczne hormonu wzrostu odbywają się bezpośrednio, nie za pośrednictwem IGF-1, przy udziale receptora sprzężonego z cAMP -> wywołuje ↑ cAMP ...

Hormon wzrostu

Obwodowym mediatorem działania hormonu wzrostu są insulinopodobne czynniki wzrostowe, wśród których główną rolę odgrywa insulinopodobny czynnik wzrostowy typu I (IGF-I).

Genetyczne przyczyny niedoboru wzrostu

Poważny problem stanowi w przypadku zespołu Turnera osiąganie przez nieleczone pacjentki średniego wzrostu ostatecznego około 20 cm niższego niż przeciętny wzrost dorosłych kobiet w danej populacji.

Zdolności adaptacyjne systemów. Granice wzrostu

Przyczyną są trzy równoczesne kryzysy: nastąpi erozja gleb wskutek zbyt intensywnego użytkowania (wraz z tym spadek produkcji żywności), wzrost zamożności ludzi zwiększy nacisk na nieodnawialne zasoby, wzrost zanieczyszczeń środowiska przyczyni się do jeszcze większego spadku produkcji żywności i do wzrostu stopy zgonów.

Wzrost olbrzymi i karłowaty

Do chorobowych' należy również zaliczyć te przypadki wzrostu karłowatego, w których tylko wzrost jest poniżej prawidłowego, a poza tym proporcje ciała i czynności narządów są normalne.

WZROST

Pierwsze etapy wzrostu, związane z intensywnym namnażaniem się komórek roślinnych, określa się jako wzrost embrionalny. Wzrost zwierząt może być linowy lub zachodzić skokowo, jak w przypadku owadów przechodzących -> linienie.

Inne przyczyny wysokiego wzrostu

Konstytucjonalnie wysoki wzrost (KWW) jest to wariant prawidłowego wzrastania i rozwoju. Do lekarza zgłaszają się głównie dziewczęta, dla których nadmierny wzrost (powyżej 97 centyla) jest poważnym problemem psychologicznym.

Bariery wzrostu gospodarczego

Metodą przezwyciężania jest wzrost wydajności pracy, zmniejszający zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Wzrost konkurencyjny i samowzmacniający

W pierwszym przypadku przyjmuje się stopę wzrostu gospodarki narodowej jako wielkość daną, a zadanie polega na wykryciu, jak wzrost ten rozmieszcza się między regionami.

Ilościowe i jakościowe czynniki wzrostu i relacje między nimi

Jakościowe czynniki wzrostu (wywołują wzrost długookresowy) to czynniki, które nawet przy maksymalnym nasyceniu czynników umożliwiają wzrost przez wzrost efektywności czynników wytwórczych (np.