Edukacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem.

Myśl ta została pięknie wyrażona słowami poety Whitmana i niech będą one mottem naszej pracy: "Było sobie raz dziecię, które co dzień przed siebie naprzód szło i ledwie wzrok podniosło na rzecz, jaką, już przemieniało się w nią.

Badanie ostrości wzroku do dali

Ostrość wzroku jest to więc porównanie ostrości wzroku badanej osoby do ostrości wzroku standardowego obserwatora.

BADANIE OSTROŚCI WZROKU

Jeśli więc badany, w odległości 5 m odczyta najniższy rząd oznaczony D = 5, to ostrość wzroku wyniesie 5/5 (pełna ostrość wzroku), a jeśli np. Prawidłową ostrość wzroku zapisuje się: ostrość wzroku oka prawego - visus oculi dextri (V.

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Następstwa uszkodzenia analizatora wzroku. Konsekwencje fizyczno - zdrowotne

Stan wydolności fizyczno-zdrowotnej osoby z uszkodzonym wzrokiem jest determinowany obiektywnym brakiem wzroku, ogólnym stanem zdro­wia i ewentualnym zagrożeniem całkowitej utraty wzroku wskutek groźby odklejenia siatkówki.

Powikłania cukrzycy dotyczące narządu wzroku

Na skutek obrzęku centralny punkt siatkówki ulega uniesieniu w wyniku czego ostrość wzroku ulega znacznemu pogorszeniu.

Defekty wzroku

defekty wzroku; uszkodzenie narzą­du wzroku powodujące znaczne obni­żenie jego sprawności funkcjonalnej (obu oczu).

Toksoplazmoza narządu wzroku

Pierwszym objawem zmian w siatkówce może być zez, jako wyraz reakcji gałki ocznej (korekcja wzroku) na powstające zmiany w dnie oka. Jeżeli zmiany okresowo nawracają, prowadzą stopniowo do utraty wzroku.

CZĘSTE WADY WZROKU - Daltonizm

Całkowita ślepota na barwy jest wynikiem niedorozwoju czopków siatkówki i łączy się ze znacznym obniżeniem ostrości wzroku i trudnością przystosowania się do światła.

Jak rozwija się wzrok u noworodka?

Potrafi skupić wzrok na przedmiotach oddalonych nie bardziej niż o 18 do 25 cm. Tymczasem jeśli blisko oczu dziecka umieści się jakieś przedmioty, chętnie utkwi w nich wzrok.

Jakie są najczęstsze infekcje narządu wzroku?

Chorzy na cukrzycę albo cierpiący na nadciśnienie także po­winni regularnie badać wzrok, gdyż mogą wystąpić u nich poważne choroby oczu.

Budowa i funkcjonowanie narządu wzroku (anatomia)

BUDOWA ORAZ FUNKCJONOWANIE NARZADU WZROKU Narząd wzroku - oko, jest organem, dzięki któremu odbieramy bardzo dużą ilość informacji ze świata zewnętrznego. Ogarniamy wzrokiem szerokie pole widzenia, co ułatwiają nam ruchy gałek ocznych w górę i w dół.

Choroby wzroku - OCZOPLĄS

W każdym przypadku zeza lub oczopląsu u małego dziecka konieczne jest dokładne badanie oka, gdyż zarówno zez, jak i oczopląs mogą być objawami towarzyszącymi innym poważnym chorobom narządu wzroku.

Inwalida wzroku

inwalida wzroku; najszersze pojęcie używane w stosunku do osób dotknię­tych -> defektem wzroku.

Obciążenie wzroku

Może ono być wynikiem: a) nadmier­nych wymagań, jakie praca stawia narządowi wzroku; b) poziomu i ro­dzaju oświetlenia; c) kontrast o wości między przedmiotem pracy a tłem (otoczeniem); d) olśnienia; e) trud­ności w spostrzeganiu i rozróżnianiu kolorów; f) nieprawidłowego roz­mieszczenia przyrządów, przedmiotów pracy, urządzeń sterujących itd.

Choroby wzroku - JAGLICA

Choroba obejmuje powieki i rogówkę, doprowa-dzając stopniowo do upośledzenia wzroku.

Choroby wzroku - WRZÓD PEŁZAJĄCY

Wrzód pełzający jest bardzo groźną chorobą, gdyż może doprowa-dzić do utraty wzroku, a nawet oka.

Choroby wzroku - ZAPALENIA I ZWYRODNIENIA SIATKÓWKI

Zwyrodnienia plamki powodują po-garszanie się ostrości wzroku i mroczki w polu widzenia.

Choroby wzroku - ZAPALENIE I ZANIK NERWU WZROKOWEGO

Choroba wymaga szyb-kiego leczenia, najlepiej szpitalnego, gdyż może spowodować zanik nerwu wzrokowego i nieodwra-calne osłabienie wzroku lub całkowitą jego utratę.

Wzrok

Większość informacji o otaczającym świecie dociera do nas przez narząd wzroku -oczy. Wewnętrzna warstwa oka -siatkówka - to błona filmowa, na której rejestrowane są wrażenia wzrokowe.

Jakie są najczęściej spotykane wady wzroku?

Do najczęściej występujących wad wzroku na­leżą krótkowzroczność lub dalekowzroczność oraz astygmatyzm (niezborność oka polegająca na znie­kształceniu widzenia spowodowanym przez róż­nice w załamywaniu światła przechodzącego przez oko).