Wzorzec

Czytaj Dalej

Wzorce wielkości elektrycznych

Wzorce miary częstotliwości i czasu Użytkowymi wzorcami częstotliwości służącymi do odtwarzania miary częstotliwości są generatory z rezonatorami kwarcowymi. Wzorce miary częstotliwości są równocześnie wzorcami miary czasu, ponieważ częstotliwość jest powiązana z czasem.

Wczesne więzi społeczne - Wzorce przywiązania

Dzieci te nie prezentują żadnego stałego czy spójnego wzorca przywiązania. Jako główny czynnik determinujący wzorzec przywiązania dziecka, podaje się responsywność matki, tzn.

Wzorzec kulturowy i komunikacyjny

W biznesie wzorce te rzutują przede wszystkim na charakter podziału pracy i rolę przełożonych oraz miejsce pracownika w mechanizmie przedsiębiorstwa. W dominującym w Stanach Zjednoczonych wzorcu kulturowym jednostkę cechuje wewnątrzsterowność.

Wzorce osobowe renesansu

Innym wzorcem jest dworzanin. Taki wzorzec wyłania się z fraszek, pieśni i trenów Kochanowskiego. Jeszcze jeden wzorzec to patriota-obywatel.

Dlaczego literatura zawiera „przepisy na życie”? Wzorce osobowe w epoce średniowiecza

Sądzę, że wzorce osobowe literatury poszczególnych epok odzwierciedlają charakter, mentalność i stosunek do świata żyjących w nich ludzi. A jakie wzorce osobowe daje współczesna literatura?

Średniowieczne wzorce osobowe na podstawie „Legendy o św. Aleksym”, „Pieśni o Rolandzie” i „Kroniki polskiej” Galla Anonima.

Odmianą ideału rycerza jest wzorzec władcy – wojownika, który dba o suwerenność kraju i dzielnie walczy w obronie ojczyzny. Wizerunek władcy odpowiadał ówczesnemu ideałowi monarchy i stanowił wzorzec elitarny króla, księcia lub cesarza.

Scharakteryzuj wzorce osobowe zaszyfrowane w literaturze renesansu

Najbardziej popularnym wzorcem osobowym w naszej literaturze był "człowiek poczciwy", czyli szlachcic-ziemianin, dobry Polak i patriota, człowiek towarzyski, z poczuciem humoru, litościwy dla poddanych, świecący przykładem dla sąsiadów i własnych dzieci.

wzorzec spostrzeżeniowy

Liczba jednostek gnostycznych w każdym zbiorze zależy głównie od okresu życia, w którym ukształtował sic dany wzorzec, od natężenia wzbudzenia w momencie działania wzorca bodźcowego i od liczby powtórzeń wzorca bodźcowego.

Wzorce osobowe renesansu

Innym wzorcem jest dworzanin. Taki wzorzec wyłania się z fraszek, pieśni i trenów Kochanowskiego. Jeszcze jeden wzorzec to patriota-obywatel.

Rola wybranych wzorców przekonan w procesie wypalnie zawodowego

Można się pokusić o stwierdzenie, że pesymistyczny wzorzec przekonań może, w odniesieniu do pracy zawodowej, szybciej prowadzić do syndromu wypalenia, generując bezradność, zniechęcenie, rezygnację, depresję, brak inicjatywy i wytrwałości.

Czas święty i mity - Mit — wzorzec

Dlatego to właśnie mit, który opowiada o tej sakralnej ontofanii, o tym zwycięskim przejawie pełni bytu, staje się wzorcem wszelkich ludzkich działań: on jeden jedyny objawia to, c o r z e c z y w i s t e , przeobfite, skuteczne.

Pareneza, literatura parenetyczna - wzorce osobowe.

wzorce parenetyczne to wzory osobowe, postacie godne naśladowania, skupiające cechy wzorowe, pożądane, idealne. W oparciu o poznaną literaturę średniowiecza możemy mówić o trzech wzorcach parenetycznych - czyli ideałach, wzorach do naśladowania propagowanych w tej epoce.

Swiety i rycerz jako wzorce parenetyczne w literaturze sredniowiecza

Drugi wzorzec osobowy - to sredniowieczny, nieskazitelny rycerz, którego dewiza zyciowa sa slowa: "Bóg, honor, Ojczyzna".

Średniowieczne wzorce osobowe zawarte w utworach epoki

Wytworzyły się trzy główne wzorce osobowe: świętego (ascety), rycerza i władcy.

Wzorce osobowe epoki średniowiecza i ich związek z ideałami epoki (rycerz, asceta, władca)

Typowe wzorce osobowe powstały właśnie w takim klimacie .

Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

rywalizacja zamknięta, charakteryzująca się całkowitą alternacja partii rządzących (lub jej brakiem), powszechnie znanym i powtarzalnym wzorcem konfiguracji politycznej gabi­netu oraz ograniczoną lub wykluczoną możliwością dostępu nowych partii do rządu.

Wymień i scharakteryzuj najważniejsze grupy przyczyn, zmieniających wzorce dzietności w dzisiejszym społeczeństwie (na rzecz zmniejszania ilości dzieci w rodzinie)

Zmiany zachowań związanych z prokreacją spadek dzietności zmniejszenie się pożądanej liczby dzieci znacząco później podejmowane decyzje o urodzeniu pierwszego dziecka zwiększanie się liczba urodzeń pozamałżeńskich zmiana wzorca płodności wzrost akceptacji bezdzietności

Psychologiczne warunki rozwoju dziecka (wzorce opieki, teorie Rogrsa)

Naśladując – idealizują oni wzorzec często nie zauważając, że zmieniły się czasy, warunki zewnętrzne oraz główne osoby: czyli ich dzieci, które mają zupełnie inne temperamenty i potrzeby.

Czy leworęczni wykazują nietypowy wzorzec asymetrii pólkulowej?

Wzorzec asymetrii półkulowej u osób leworęcznych nie jest więc ściśle określony, ale stanowi raczej pewne kontinuum.

NORMY I WZORCE RACHUNKOWOŚCI

Wiele międzynarodowych organizacji zajęło się rozwojem międzynarodowych i regionalnych standardów rachunkowości traktowanych jako ogólnie honorowane wzorce i zasady.