Ochrona wzorów użytkowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów skalonych

Ustawa Prawo własności przemysłowej określa zasady udzielania patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe , a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. Organem właściwym tym zakresie jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski. Na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo ...

Wzory działań społecznych.

Wzory działań społecznych. Zacznijmy od tego Co to są wzory działania? Otóż wzory działania można scharakteryzować jako pewne schematy ( czy działania) które w danej zbiorowości są już uznane i przyjęte. Posiadają sens dla działających ( czyli podmiotów i przedmiotów działania) i których naśladowanie daje szanse osiągnięcia pożądanego wyniku. Wzory działań społecznych są częścią dziedzictwa kulturowego całego społeczeństwa . Istnieją więc wzory ...

Pojecia wzoru osobowego

Wzór osobowy (ideał osobowy), socjol. wyobrażenie zespołu cech, do których posiadania aspiruje członek zbiorowości, chcąc być w zgodzie z postulowanym lub faktycznie w niej panującym systemem wartości, np. Wzór osobowy rycerza.

Wzór osobowy - określa zespół cech idealnych, jakie jednostka, wykonująca...

CZYM JEST WZÓR SPOŁECZNO - ZAWODOWY I JAKIE SĄ JEGO RODZAJE?

WZOR SPOLECZNO-ZAWODOWY PRACOWNIKA OKRESLA ZESPOL NORM I WARTOSCI , KTÓRE POWINIEN WYKAZYWAC I ZACHOWAN , KTÓRE POWINIEN REALIZOWAC CZLONEK ZALOGI DANEGO ZAKLADU PRACY.

MOŻNA WYRROZNIC NAST. WZORY SPOL-ZAWOD. PRACOWNIKA:

WZOR PRZECIETNEGO CZLONKA ZALOGI- który określa minimum tych wartości jakie...

Pojęcie wzoru osobowego. Wzór osobowy „ człowieka organizacji”

Wzór osobowy, model idealnego członka danej grupy społecznej, wyznaczony przez zespół norm i wyobrażeń związanych z pełnieniem określonych ról społecznych. Wzór osobowy określają uznane w danej zbiorowości autorytety. Przynależność jednostki do różnych grup społecznych i pełnienie różnych ról...

WZÓR OSOBOWY

 

 

et. Moralno-społeczny model człowie­ka, będący zespołem zalet cenionych w da­nym środowisku i stanowiący personifi­kację ideałów w procesie samourzeczywistnienia lub w procesie wychowania. Ce­chy partykularne wzoru osobowego by­wają uwarunkowane charakterem środo­wiska, w którym ten wzór został...

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych

Analizując sposób funkcjonowania każdego społeczeństwa zauważyć można pewną prawidłowość. Praktycznie każda dziedzina  życia, wszelkie jego aspekty i przejawy są podporządkowane pewnej ogólnej, nadrzędnej wartości, którą to wartością jest wzór,  a właściwie wzory, wytyczające i określające...

SCHARAKTERYZUJ WZORY KULTURY SOMATYCZNEJ?

Wzór estetyczny – kanon ciała miał w przeszłości najwyższą wartość, obecnie rozwój mody zniósł wszelkie kanony urody.

Wzór hedonistyczny – wyróżniamy 3 typy doznań cielesnych: smakowe, seksualne i ....

Wzór ascetyczny – deprecjacja ciała, dusza ma wartość nadrzędną w stosunku do ciała

Wzór...

Święta Rodzina jako wzór jedności interpersonalnej

WSTĘP Poznawanie życia i cnót Świętej Rodziny jest zadaniem bardzo pouczającym i niezwykle pasjonującym. Ks. Jan Berthier poświęcił niemałą cześć swego kapłańskiego życia na poznawanie i opisywanie Świętej Rodziny poprzez zgłębianie jej cnót. Podał Świętą Rodzinę jako wzór dla założonego przez siebie zgromadzenia zakonnego, uważał, że Święta Rodzina jest wspaniałym i doskonałym przykładem do naśladowania. Jego oddanie i umiłowanie Świętej Rodziny ...

Ogólny wzór alkanów-Najważniejsze

 

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla. Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o...

Ogólny wzór alkanów - Najważniejsze

 

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.

 Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o jedną grupę CH2- więcej niż poprzedni.  

OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2

Własności fizyczne alkanów: -od 1-4...

Wzór osobowy i jego funkcje w grupie społecznej

Wzór osobowy, model idealnego członka danej grupy społecznej, wyznaczony przez zespół norm i wyobrażeń związanych z pełnieniem określonych ról społecznych.Wzór osobowy określają uznane w danej zbiorowości autorytety. Przynależność jednostki do różnych grup społecznych i pełnienie różnych ról...

Proszę scharakteryzować wzór moralny członka grupy społecznej i opisać znaczenie tego wzoru dla istnienia grupy

Wzór moralny członka grupy istnieje w każdej grupie. Są pewne reguły charakteryzujące wzór moralny każdego członka grupy. (Zasady i normy współżycia w danej grupie oraz w pewnej mierze i innych zbiorowościach).

W grupach wysoce sformalizowanych oba wzory są precyzyjnie ustalone, a ich naruszenie grozi...

Wzory zachowania

WZÓR ZACHOWNIA

„schemat postępowania dotyczący ważnej społecznie sytuacji, uznawany i przyjęty w danej zbiorowości czy społeczeństwie (Szczepański 1972)

Wzory zachowania- wszelkie reguły i sposoby działania jednostek czy grup w określonych sytuacjach

rzeczywiste (realne)

uświadomione...

Wzory włókiennicze

Większość wzorów nanosi się na wyroby włó­kiennicze maszynowo. Zwykle materiał prze­puszczany jest przez umoczone w farbie metalo­we wałki, na których wygrawerowany jest wzór. W metodzie drukowania sitowego, zwanej sitodrukiem, farba przeciskana jest przez prze­puszczające oczka sita, które...

Iliada Homera – arcydzieło literatury i wzór postaw

Występuje w utworze wiele drobiazgowych opisów. Szczególnie ważny jest opis pojedynku Achillesa z Hektorem, nie tylko ze względu na to, że pokazuje zwyczaje panujące w czasie trwania takich spotkań, ale również dlatego, że znakomicie charakteryzuje obu bohaterów, podkreślając różnice...

Analiza instytucjonalna - Instytucje jako wzory działania

W ostatnich dwóch dekadach w literaturze pojawiły się szersze definicje instytucji uwzględniające społeczny nieformalne aspekty regulacji zachowań. W szerokim ujęciu instytucja to każda zrutynizowana praktyka działania w ramach konwencji uznanych za obowiązujące w danym społeczeństwie, grupie lub...

KLASYFIKACJA: FORM, SPOSOBÓW, WZORÓW WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO

I. Klasyfikacja form spędzania czasu wolnego wg. Przecławskiego

1. Indywidualne

2. rodzinne

3. grupowa nieinstytucjonalna np. w grupie nieformalnej

4.  grupowa instytucjonalna np. w grupie formalnej

Im dziecko starsze tym silniejsza staje się tendencja do spędzania czasu wolnego w grupie...

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Wzór Zachowania A i jego rola w złożonej etiopatogenezie chorób psychosomatycznych ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca

Wzór zachowania A (WZA) odkryli w toku swojej praktyki klinicznej dwaj kardiolodzy Friedman i Rosenman, którzy przedstawili koncepcję WZA w latach pięćdziesiątych. Jesteśmy więc świadkami ponad 40 lat trwających badań nad znaczeniem WZA dla psychosomatyki. Ludzie z WZA cechują się skrajnym...

JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ WZORY OSOBOWE W SOCJALIZACJI DO SPORTU?

W procesie socjalizacji do kultury fizycznej ważną rolę odgrywają wzory zachowania rodziców, nauczycieli oraz wzory obowiązujące w grupach rówieśniczych. Inicjacja do sportu odbywa się w wieku przedszkolnym w rodzinie, w której ważną rolę odgrywają symbole , przekonania, praktyki. Zaangażowanie...