Administracja wobec praw człowieka: "Prawo do wolności sumienia i wyznania"

ADMINISTRACJA WOBEC PRAW CZŁOWIEKA Temat: „Prawo do wolności sumienia i wyznania” „ Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi, publicznie i prywatnie poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, artykuł XVIII Dla ...

Utopia wolności wyznania

Bezpośrednią inspiracją mojego wywodu, zmierzającego do udowodnienia tezy zawartej w tytule, jest znaleziony na forum socjologicznym temat wolności wyznania mającej się brać z rozdzielenia ze sobą dwóch instytucji: państwa i Kościoła (http://socjologia.plmodules.php?name=Forums&file=viewtopic&=95). Postulat o ów rozdział nienowatorski, ale właśnie dlatego, że zdaje się on być powtarzany dosyć biernie, bez głębszej analizy tej zależności jaką miałaby spowodować jego ...

Wolność wyznania i sumienia

Wolność sumienia i wyznania jest podstawowym prawem człowieka, usankcjonowanym dokumentami międzynarodowymi, w tym m.in. w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Praw Dziecka i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Deklaracji o Prawach Człowieka. W dokumentach tych uznaje się, iż każda osoba ma prawo do wolności sumienia i religii, prawo to obejmuje wolność posiadania, przyjmowania lub zmiany swej religii ...

Wyznania św Augustyna krótka praca

Wyznania Św. Augustyna Zanim zabiaerzemy sie za opis wyznan nalerzy zwrócić uwage kim był autor, aby to osiągńać trzeba przestudiować jego życiorys. Tak wieć urodził się on 13 listopada 354 roku w Tagaście położonym w Północnej Afryce. Jednak zanim został okrzyknięty Ojcem Kościoła i uznanym za najwiekszego przedstawiciela patrystyki, miał on bardzo bujne życie. W młodości studiował retorykę, szczególnie dzieła Cycerona nakłoniły go do badań filozoficznych.

Wyznania w cesarstwie

Wyznanie augsburskie nie było jedynym ewangelickim wyznaniem sprotestantyzowanych księstw niemieckich.Niektóre z nich, jak Palatynat, opowiedziały się za kalwinizmem i były nietolerancyjne taksamo wobec luteran, jak katolików i Żydów. Szczególnie nietolerancyjnym okazał się książę elektor...

Nicejskie wyznanie wiary

Wyznanie wiary zatwierdzone przez Sobór Nicejski I (325). Skierowane przeciw arianom, głosiło ono odwieczne bóstwo Syna Bożego, który jest “współistotny” (homoousios) Ojcu (DH 125-126; ND 7-8).

Przez Nicejskie wyznanie wiary częściej rozumiemy to, które się właściwie nazywa...

HELWECKIE WYZNANIE WIARY

Nazwa oznaczająca(łącznie lub rozłącznie) 3 pisma wyznaniowe —» ewangelickoreformowanegoKościoła ( I I , I V ) , które odegrały ważną rolęw procesie stabilizacji tego nurtu reformacji szwajc. - Pierwszakonfesja helwecka (Confessio helvetica prior - CH I ) ,Druga konfesja helwecka (Confessio helvetica...

Augsburskie wyznanie wiary

Rozwój reformacji i powstanie Kościoła ewangelickiego w Hesji i Saksonii nie przeszkadzały cesarzowiKarolowi V w optymistycznym przekonaniu, pod wpływem erazmian, że dojdzie do pojednania z protestantamina najbliższym sejmie w Augsburgu (1530). Filip Heski odmawiał zaś cesarzowi i sejmowiprawa zajmowania...

CHRZEŚCIJANIE bez OSOBLIWEGO WYZNANIA

Polski odłam -» darbystów, powstały przed I wojną świat, na Zaolziu i w Warszawie, zalegalizowany 1965 jako stowarzyszenie rei. niezależnych zborów w Katowicach, Ornontowicach (k. Rybnika), Inowrocławiu, Krążkowie (k. Wschowy) i Warszawie; w latach międzywojennych najliczniejszy był zbór w Inowrocławiu...

Apostolskie Wyznanie Wiary

Jest to forma wyznania wiary upowszechniona dzięki poparciu Karola Wielkiego (ok. 742-814); posługuje się nią Kościół zachodni podczas udzielania sakramentu chrztu. Jest to prosty, potrójny schemat zbudowany wokół Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego (zob. dh 16; nd 4).

Rufin (ok. 345-410) opowiada...

Wyznanie wiary

Zwięzły zarys podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. Wyznania wiary rozwijały się w związku z udzielaniem sakramentu chrztu jako odpowiedzi na pytania dotyczące Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dyskusje na te tematy oraz błędy heretyckie zmuszały Kościół do dalszego wyjaśniania nauki i wyrażania...

Wyznanie wiary Lukarisa

Wyznanie wiary wykazujące ukierunkowanie kalwińskie, a napisane przez patriarchę Konstantynopola Cyryla Lukarisa (1572-1638), najwybitniejszego teologa w prawosławnym Kościele wschodnim od czasu upadku Konstantynopola (1453). To wyznanie wiary wywarło pewien wpływ na teologię prawosławną, chociaż w...

Wyznanie wiary Piotra Mogiły

Wyznanie wiary ułożone przez prawosławnego patriarchę Kijowa, Piotra Mogiłę (1597-1646), w odpowiedzi na kalwińskie tendencje Cyryla Lukarisa. W zmodyfikowanej postaci to wyznanie wiary zostało zatwierdzone przez synod w Jassach (w obecnej Rumunii) w roku 1642, a w roku 1643 przez większość patriarchów...

Zasada wolności sumienia i wyznania

Zasada ta znalazła wyraz w art. 53 K oraz art. 9 EKPCz. Wolność wyznania musi też być rozpatrywana na tle konstytucyjnych zasad określających pozycję kościołów i związków wyznaniowych oraz ich relacje z państwem (art. 25). Obejmuje ona w szczególności:

wolność wyznawania lub przyjmowania...

AUGSBURSKIE WYZNANIE WIARY, Confessio Augustana (CA)

Zbiór podstaw doktrynalnych reformacji sformułowanych w języku łac. przez Ph. —>- Melanchtona (na zasadzie torgawskiego wyznania wiary i zestawionych przez M. —> Lutra artykułów szwabawskich), autoryzowany przez Lutra, odczytany w 1530 na sejmie w Augsburgu, doręczony ces. Karolowi V; egzemplarz oryginalny...

Atanazjańskie wyznanie wiary

Wyznanie wiary, zwane także od słów je rozpoczynających “Quicumque vult” (łac. “Ktokolwiek chce”); fałszywie przypisuje sieje św. Atanazemu z Aleksandrii (ok. 296-373), powstało ono bowiem najprawdopodobniej w V wieku w południowej Francji. Jest w nim wiele wypowiedzi o Trójcy Przenajświętszej, o...

Wyznanie augsburskie

Pierwsza wyznaniowa deklaracja Kościoła luterańskiego. Ułożona głównie przez Filipa Melanchthona i przedstawiona Karolowi V na posiedzeniu sejmu w Augsburgu w roku 1530, składa się z dwudziestu jeden artykułów zawierających ogólny zarys doktryny luterańskiej oraz z siedmiu artykułów skierowanych przeciw...

Wyznanie wiary Dozyteusza

Wyznanie wiary zatwierdzone przez synod w Jerozolimie w roku 1672 i uznane jako obowiązujące we wschodnim Kościele prawosławnym. W większej części zostało ono uło-żone przez Dozyteusza (1641-1707; prawosławny patriarcha Jerozolimy od roku 1669), który się przeciwstawił wpływom protestanckim w...

Św. Augustyn- idee- "Wyznania"

Urodził się w Tagasta w Numidii z ojca poganina i matki chrześcijanki. Pisma Cycerona zachęciły go do rozważań filozoficznych. Chociaż wychowany przez matkę w chrześcijaństwie, odnosił się do religii tej dość sceptycznie. Pierwotnie wyznawał manicheizm ze skrajnym dualizmem dobra i zła. Szybko odkrył braki tej doktryny i przerzucił się na sceptycyzm akademicki. Później nastąpił powrót do filozofii w duchu Platona. Po nawróceniu się- przejście od doktryn pogańskich ...

Rola strategii misyjnych w usytuowaniu wyznań

Badanie historii misji to najlepsza droga, żeby zrozumieć podział na obszary o przewadzekatolicyzmu czy protestantyzmu. Stowarzyszenia misyjne, założone w Anglii u schyłku XVIII w., za priorytet uznały Madagaskar i Afrykę Południową, ponieważ kolonie brytyjskiestanowiły dogodną bazę wyjściową (Kraj...