Wywiad socjologiczny - Wywiad socjologiczny jako metoda zbierania danych

Według stopnia standaryzacji wyróżnić można wywiad swo­bodny, wywiad pogłębiony i wywiad prowadzony według standaryzo­wanego kwestionariusza.

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Wywiad z interpretacją fotografii

Dlatego wywiad fotograficzny pozwala uzyskać większą spontaniczność i autentyczność wypowiedzi i zmniejszyć znany dobrze metodologom efekt ankietera.

Sposób przeprowadzania wywiadu

Cenną rzeczą jest też, aby po zakończeniu wywiadu dokonać zapisu własnych spostrzeżeń, dotyczących zwłaszcza: —    nastawienia badanych do osoby przeprowadzającej wywiad i do samych badań; —    stopnia rozumienia przez nich poszczególnych pytań kwestionariuszowych i szczerości odpowiadania na nie; —    miejsca, warunków i czasu przeprowadzania wywiadu; — ...

Odmiany wywiadu

Wywiad jawny przeciwstawia się wywiadowi ukrytemu, który w badaniach pedagogicznych jest raczej rzadkością. W sytuacji przeprowadzali i a takiego wywiadu osoba badana zdaje sobie sprawę, że prowadzi się z nią wywiad.

Odmiany wywiadu

Wywiad jawny przeciwstawia się wywiadowi ukrytemu, który w badaniach pedagogicznych jest raczej rzadkością. W sytuacji przeprowadzali i a takiego wywiadu osoba badana zdaje sobie sprawę, że prowadzi się z nią wywiad.

Wywiad gospodarczy

Podział wywiadu gospodarczego Wywiad gospodarczy możemy podzielić ogólnie na dwie grupy w zależności od szerokości pola zainteresowania: wywiad wszechstronny - możemy go nazwać systemem alarmowym, nie ma zidentyfikowanych potrzeb informacyjnych.

Wywiad

PRZYGOTOWANIE WYWIADU (WARUNKI): Należy poznać i określić problematykę i cel badań (literatura) Ustalić listę problemów, które stanowić mają główny przedmiot przyszłego wywiadu Zastanowienie się nad warunkami i sposobami wzmocnienia pozytywnej motywacji składanych przez respondentów odpowiedz SPOSÓB PRZEPROWADZANIA WYWIADU: Wywiad przeprowadzamy z jedną osobą, która wyraża na to zgodę Należy nawiązać z badanym kontakt ...

Wywiad szczegółowy

Trafność sądów jest większa, kiedy wywiad jest skoncentrowany na specyficznych, związanych z pracą aspektach niż na bardzo ogólnych zdolnościach czy też umiejętnościach kandydata.

Wywiad i jego osobliwości

W przeprowadzeniu wywiadu uczestniczą co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent. Rozumiany w ten sposób wywiad polega przeważnie na ustnym zadawaniu respondentowi pytań przez osobę badającą.

Wywiad szczegółowy

W tym celu przeprowadzający wywiad powinien: rozpoczynać od poziomu pierwszego, informując kandydata o sposobie prowadzenia wywiadu i o rodzaju i zakresie pytań; uważnie słuchać odpowiedzi z uwzględnianiem poziomu emocjonalnego rozmówcy; powstrzymywać się od przejścia na poziom czwarty do momentu upewnienia się co do gotowości do tego obu stron.

Wywiad pogłębiony z kandydatem

Wywiad pogłębiony ma kluczowe znaczenie w całej procedurze selekcji: Umożliwia on kandydatowi weryfikację jego oczekiwań wobec uszczegółowionych przez pracodawcę warunków pracy i wynagrodzenia oraz perspektyw kariery Umożliwia firmie dokonanie pogłębionej oceny kandydata w aspekcie przyjętych kryteriów selekcji, umiejętności jego komunikowania się z otoczeniem społecznym, zdolności wysławiania się i argumentowania oraz motywacji do podjęcia przekładanej oferty ...

WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz obserwatora

   Przygotowanie wywiadu Będziesz za chwilę pracował z osobą prowadzącą wywiad.    Wywiad W czasie wywiadu powinieneś siedzieć spokojnie i słuchać.

Wywiad lekarski

Rozmowa, jaką stanowi wywiad, umożliwia też powstanie wzajemnej więzi między chorym czy jego rodziną a lekarzem. Równie jasny i pełny obraz choroby uzyskamy wówczas, gdy wywiad jest systematyczny i planowy.

Wywiad

Charakterystyka Wywiad jest najważniejszym narzędziem selekcyjnym. Ustrukturyzowane kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne występują wtedy, gdy osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania, które dotyczą danego kryterium na przykład umiejętności, kompetencje lub uzdolnienia wymagane na dane pracy.

Rozmowa i wywiad kliniczny

Wywiad kliniczny może przybierać różne formy. Uzyskane informacje, dotyczące tych samych spraw są porównywalne z materiałem pochodzącym z podanych badań (niezależnie od osoby przeprowadzającej wywiad).

WYWIAD POZNAWCZY - TESTOWANIE WYWIADU POZNAWCZEGO (grupa kontrolna)

Koehnken porównywał wywiad poznawczy i wywiad ustrukturalizowany. Poznawczy był 52% lepszy, także osoby przeprowadzające wywiad poznawczy pamiętały więcej niż te które przeprowadzały wywiad ustrukturalizowany.

Metody kliniczne w praktyce diagnostycznej psychologa - Wywiad

Wywiad jest szczególnie ważną metodą w uzyskaniu danych w przypadkach interwencji kryzysowej, poszerza on znacznie sposób ujmowania problemów. Szczegól­nym rodzajem wywiadu jest stosowany przez wielu specjalistów wywiad środowiskowy.

System wywiadu marketingowego

: >w wywiadu i odpowiednio ich do niej motywować. Niektóre przedsiębiorstwa zatrudniają specjalistów od wywiadu marketingowego.

ABWEHRA (Abwehr) - wywiad i kontrwywiad wojskowy

ABWEHRA (Abwehr) wywiad i kontrwywiad wojskowy   Niemiecki wywiad wojskowy za­czął się odradzać tuż po zakończe­niu I wojny światowej, choć traktat wersalski z 1919 r.

WYWIAD POZNAWCZY - MODYFIKACJE WYWIADU POZNAWCZEGO

ZOGNISKOWANE WYSZUKIWANIE Podawanie świadkowi instrukcji, żeby ukształtował sobie wyobrażenie (obraz) różnych części zdarzenia, którego dotyczy wywiad. Przeprowadzający wywiad powinien siedzieć spokojnie, być rozluźniony, nie robić gwałtownych ruchów, okazywać zainteresowanie itd.