Wyspy Brytyjskie

Wyspy Brytyjskie

Czytaj Dalej

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA IRLANDII

Warto wreszcie stwierdzić, że podczas gdy pod naciskiem pogańskich Anglo-Sasów chrystianizm został w Brytanii niemal wykorzeniony, Irlandia stała się na Wyspach Brytyjskich jego ostoją w ciągu najbliższych stuleci.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - SKUTKI EWAKUACJI BRYTANII PRZEZ CESARSTWO RZYMSKIE

Jest rzeczą możliwą, że kolonizacja przez Brytów Półwyspu Armorykańskiego na kontynencie była wywołana tą samą przyczyną.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - PODBÓJ BRYTANII PRZEZ NORMANÓW FRANCUSKICH

na wyspie w okolicy Pevensey. Tak szybkie zwycięstwo wprowadziło księcia Normandii w błąd co do istotnych nastrojów mieszkańców wyspy.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - BRYTANIA W ORBICIE WPŁYWÓW SKANDYNAWSKICH

Po śmierci swego twórcy rozpadło się, dzięki czemu mógł powrócić do rządów w Brytanii ostatni przedstawiciel dawnej dynastii Wessexu, Edward Wyznawca, przebywający dotąd na,wygnaniu we Francji; Jego rządy stały się zapowiedzią zmian wewnętrznych, które nurtowały życie wyspy.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA BRYTANII

One też potem przyczyniły się do pogłębienia różnic kulturalnych, a nawet etnicznych między obu częściami wyspy.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTW ANGLOSASKICH I ICH CHRYSTIANIZACJA

597; drugim stał się ośrodek iryjski, który w tym samym czasie z klasztoru na wyspie łona u brzegów Szkocji rozpoczął ewangelizację plemion germańskich.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - PROCES JEDNOCZENIA SIĘ BRYTANII

rabunkowe najazdy piratów duńskich, które przekształciły się z czasem w próbę opanowania przez nich wyspy.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - NORMANOWIE I ICH NAJAZDY

Wreszcie Norwegowie, zajmujący ziemie najbardziej na północ wysunięte, podążali ku wyspom Faroer, Szetlandzkim, Orkadom, Hebrydom, Szkocji i Irlandii.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - BRYTANIA W ORBICIE WPŁYWÓW FRANCUSKICH

  Inwazja normandzka, która spowodowała całkowitą zmianę klasy panującej na wyspie, miała doniosły wpływ na rozwój kultury tego kraju.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ SPOŁECZNY ANGLO - SASÓW

Z biegiem czasu jednakże następowały pewne zmiany, które wyróżniły stosunki wyspiarskie od kontynentalnych.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ POLITYCZNY ANGLO - SASÓW

 

Najniższą jednostką organizacji politycznej u Anglo-Sasów była, zastępująca dawną wspólnotę rodową, gmina wiejska (vicus, toumship). Jej pełnoprawni członkowie brali udział w zebraniach gminnych (galimot). Omawiano na nich wszystkie sprawy dotyczące gminy.

Wobec konieczności stosowania przy...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTWA NORMANDZKIEGO W BRYTANII

 

Aby jednak te liczne nadania nie spowodowały osłabienia władzy monarszej tak, jak to miało miejsce na kontynencie, wprowadził Wilhelm liczne innowacje nieznane typowym zwyczajom lennym na kontynencie. Przede wszystkim więc drogą rozdawnictwa dóbr w różnych okręgach uniemożliwił nawet najbardziej...

ALEUCKIE WYSPY - kampania 1942-43

War­tość strategiczna wysp, ze względuna położenie i złe warunki atmo­sferyczne była znikoma, ale Japoń­czycy zdecydowali się na inwazję,aby odwrócić uwagę Amerykanówod głównego kierunku działania,czyli *Midway.

ARRAS - atak brytyjski 1940 r.

Na szczęście dla BrytyjczykówRommel nie zorientował się, jaknieliczne są wojska atakujących,i dlatego ograniczył działania swo­ich jednostek do odparcia ataku,używając do walki z brytyjskimiczołgami armat przeciwlotniczychkal.

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

wzrosła rola Dalekiego i Środkowego Wschodu, gdzie główną bazą wojsk brytyjskich stały się Indie. oddziały armii brytyjskiej brały udział we wszystkich więk­szych operacjach alianckich (lądo­wanie w Afryce Północnej, Sycylii, Włoszech i Normandii).

BRYTYJSKI KORPUS EKSPEDYCYJNY (British Expeditionary Force - BEF) - jednostka

Wojska brytyjskie skierowane w 1939 r. żołnierzy brytyjskich oraz 20 tys.

GILBERTA WYSPY - bitwa 1943 r.

Brytyjska kolonia na zachodnim Pa­cyfiku składająca się z 16 atoli, za­jęta przez Japończyków w grudniu 1941 r. *Nimitza powinny zmierzać do Japonii przez środkowy Pacyfik, a wstępnym etapem ofensy­wy powinno być opanowanie Wysp Gilberta (później Wysp Marshalla i Karolińskich).

MARSHALLA WYSPY - bitwa 1944 r.

Wbrew przewidywa­niom Japończyków, którzy spodzie­wali się ataku na linii wysp Jaluit--Mili, Amerykanie uderzyli na cen­tralny atol Kwajalein (Kuadżalejn), stanowiący główną bazę morską, lotniczą i zaopatrzeniową.

NIEDŹWIEDZIA WYSPA - bitwa 1943 r.

30 nadeszły krążow­niki brytyjskie, które otworzyły ogień w stronę Admirał Hipper, uzyskując trzy trafienia uszkodziły maszynownię okrętu. Kilka minut póź­niej brytyjskie okręty odparły atak niemieckich niszczycieli zatapiając jeden z nich, Friedrich Eckoldt.

PALAU WYSPY - inwazja 1944 r.

Amerykanie wyzna­czyli do zdobycia wyspy 1 dywizję piechoty morskiej (dowódca gen. 45 rozpoczęły lądowanie na południowo-zachodnim brzegu Peleliu, poniosły wprawdzie cięż­kie straty, ale po dwudniowych walkach zdobyły lotnisko w połu­dniowej części wyspy.