Wysokość

Czytaj Dalej

Wysokość dna macicy

Średni czas trwania ciąży można w przybliżeniu określić na podstawie wysokości dna macicy, które pod koniec:

16. tygodnia znajduje się 1-2 palce nad spojeniem łonowym;

20. tygodnia znajduje się 2-3 pałce poniżej pępka;

24, tygodnia znajduje się na wysokości pępka;

28. tygodnia znajduje się 2-3...

Omów konsekwencje doręczenia zobowiązanemu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub części podatku, nie złożył deklaracji albo że...

Wysokość pola pracy

wysokość pola pracy; stanowisko pracy przy maszynie jest uwarunkowane konstrukcją maszyny. W innych przypadkach (np. prace montażowe na stołach, prace warsztatowe i inne) wysokość p. p. należy wiązać z danymi antropometrycznymi. Powinna być więc w zasadzie dobrana do wymiarów pracownika, który daną...

Czym jest wysokość oraz barwa głosu?

Wysokość muzyczna dźwięków mowy odnosi się do wrażeń słuchowych człowieka i - ze względu na strukturę akustyczną - zależy przede wszystkim od częstości drgań wywołujących tc wrażenia. Ucho ludzkie reaguje wrażeniem na drgania proste, któiych częstotliwość wynosi od ok. 16 do 25 000 Hz...

Ustalanie wysokości odszkodowania

Wysokość odszkodowania wynikającego z niewykonania umowy była ustalana umownie między stronami, w razie braku porozumienia – sądowe ustalanie odszkodowania – w procesie przez sędziego. Mogła to być stypulacja karna (stipulatio poenae) – zobowiązanie dłużnika do zapłacenia kary – stypulacja warunkowa...

Co określa wysokość wymaganej stawki wynagrodzenia kapitału

 

Wymaganą stawkę wynagrodzenia kapitału można zdefiniować jako stawkę, która pozwala pokryć właścicielom kapitału wszystkie koszty ekonomiczne, (uzależnione od ceny zakupu dobra kapitałowego) związane z jego posiadaniem.

Z uwagi na fakt, iż kapitał zaangażowany produkcyjnie dostarcza...

Przedstaw czynniki kształtujące wysokość rynkowej stopy procentowej

 

Wysokość stopy procentowej zależy od :  

1. relacji pomiędzy popytem i podażą kapitału pożyczkowego ;

2. stopnia ryzyka, jaki ponosi pożyczający kapitał ;

3. oczekiwanej stopy inflacji ;

4. technicznych warunków udzielania kredytów i przyznawania lokat (wysokość pożyczek, forma lokat, termin...

Od czego zależy wysokość zasądzanych alimentów?

 

Wysokość świadczeń należnych uprawnionej osobie zależy od jej usprawiedliwionych potrzeb, a także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Potrzeby osoby, która chce otrzymać alimenty to nie tylko to, co niezbędne do życia, czyli podstawowe środki, ale także te...

Metody ustalania wysokości kredytów obrotowych.

Metody ustalania wysokości kredytów obrotowych. Jednym z pierwszych pytań, które pojawiają się w procesie analizy kredytowej jest zweryfikowanie kwoty wnioskowanego kredytu. Abstrahując od kredytów w rachunku bieżącym (z punktu widzenia kredytobiorców są one wygodną forma finansowania, jednak z punktu widzenia banków trudno w praktyce weryfikować przeznaczenie tych kredytów), które traktuję raczej jako „bufor” finansowy podtrzymujący płynność płatniczą podmiotu,

Omów wpływ wysokości nad poziomem morza na niektóre właściwości fizjologiczne człowieka

Wysokość nad poziomem morza wpływa na rozwój człowieka. U mieszkańców wysokich gór stwierdza się szereg zmian we właściwościach fizjologicznych krwi, np. większą liczbie czerwonych ciałek krwi, niższe wartości ciśnienia tętniczego, zwolnioną pracę serca, większe stężenie hemoglobiny. Z cech...

Co oznacza kapitał zakładowy i jaka jest minimalna jego wysokość w poszczególnych spółkach handlowych

Kapitał zakładowy są to wkłady w spółkach kapitałowych. minimalna wysokość kapitału zakładowego dla spółki z 0.0. 50 tyś. zł i minimalna nominalna wartość udziału 50 zł, dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 500 tyś. Zł, nominalna minimalna wartość akcji l...

Zmienność położenia wysokości łuku aorty

Pod względem wysokości górnego punktu łuku, który przeciętnie leży około 2,5 cm poniżej górnego brzegu mostka, zachodzi wielka zmienność. Ku górze może on sięgać do górnego brzegu mostka lub w rzadkich przypadkach nawet go przekraczać, ku dołowi może obniżać się do 4 cm lub rzadziej nawet do 8...

Co to jest częstotliwość i wysokość dźwięku?

Częstotliwość dźwięku to liczba pełnych cykl, drgań w jednostce czasu. Częstotliwość dźwięku instrumentów zależy od różnych czynników fizycznych, takich na przykład jak długość drga­jącego stupa powietrza, rozmiar talerza, czy na­ciąg membrany bębna. Częstotliwość dźwięków...

Wysokość dźwięku

wysokość dźwięku; liczba drgań na sekundę charakteryzująca słyszane dźwięki. Najniższa liczba drgań słyszalna dla ucha człowieka wynosi 15 Hz. Dźwięki o niższej częstotliwości nazywamy infradźwiekami. Najwyższa w. d. waha się w granicach 24000 — —28000 Hz. Wyższe drgania nazywamy...

Długość / wysokość

Określenie „długość ciała” dotyczy dzieci niewspółpracujących z osobą wykonującą pomiar (do około 2. roku życia), określenie „wysokość ciała” - dzieci współpracuj ących.

U noworodków, aby zapobiec dysplazji stawów biodrowych, dokonuje się pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowej, a do 18...

Kto i w jaki sposób ustala wysokość podatków w Polsce ?

 

Podatki ustalane są przez państwo (rząd) kontrolując znaczną część produkcji. Niemal wszystkim, co ma związek z systemem podatkowym, zajmuje się obecnie wiceminister Waldemar Manugiewicz. Kieruje trzema departamentami: Podatków Pośrednich (VAT, akcyza, podatek od gier, podatek importowy, od sprzedaży...

Omów czynniki wpływające na wysokość popytu

Do najważniejszych czynników niecenowych wpływających na zmiany popytu rynkowego zaliczamy: dochody, gusty i preferencje, ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych, przewidywania cen relatywnych, liczbę ludności, efekty naśladownictwa i demonstracji.

Ze strony konsumentów na popyt wpływa:

---Wielkość...

Przedstaw związek pomiędzy wysokością współczynnika elastyczności a przychodami przedsiębiorstwa

Jeżeli elastyczność popytu jest większa od 1, to jest ona wrażliwa na cenę. Jest to sytuacja kiedy popyt jest elastyczny i w momencie gdy cena rośnie, to przychód całkowity maleje (ludzie będą mniej kupowali). Gdy cena spadnie to przychód całkowity wzrośnie (ludzie będą więcej kupować).

Jeżeli E <...

Przedstaw związki pomiędzy przychodem marginalnym i przeciętną wysokością współczynnika elastyczności

Przychód marginalny, to przyrost przychodu całkowitego spowodowany zmianą produkcji o kolejną jednostkę. Jeżeli przychody marginalne są mniejsze od kosztów należy zmniejszyć produkcję. Jeżeli przychody marginalne są większe od kosztów należy zwiększyć produkcję.

Przychód krańcowy MR, jest to...

Opłata prolongacyjna, wysokość, zasady jej naliczania

W przypadku wydania decyzji o odroczenie terminu płatności lub rozłożeniu na raty podatku, który stanowi dochód budżetu państwa organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjna- stawka wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę.

Oplata prolongacyjna naliczana jest w razie wydania decyzji o odroczeniu terminu...