Pojecie wyroku i rodzaje wyroków

Wyroki można podzielić na : 1) wyroki oddalające skargę czyli w razie nieuwzględnienia skargi sąd wyrokiem oddala skargę bez względu na rodzaj skargi.

Skarga na niewykonanie wyroku WSA

Przesłanką dopuszczalności skargi na niewykonanie wyroku sądu jest pisemne wezwanie właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy.

Prawomocność wyroku i apelacja

W przypadku oddalenia apelacji orzeczenie sądu niższej instancji stawało się ostateczne, z chwilą wydania wyroku apelacyjnego, a zatwierdzając wyrok niższej instancji po rozpatrzeniu apelacji czynił go wykonalnym z chwilą ogłoszenia.

Możliwość wzruszenia wyroków SPI i ETS

Sentencja wyroku wraz z uzasadnieniem publikowana jest w zbiorze orzeczeń – European Court Reports. Wniosku rewizyjnego nie można wnieść po upływie 3 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o faktach przez wnoszonego wniosek, nie później jednak niż w terminie 10 lat od wydania wyroku.

Sposoby podważania wyroku

restitutio in integrum mógł anulować wyrok w przypadku stwierdzenia sfałszowania dowodów lub przekupienia sędziego.

ŚRODKI PRZECIW WYROKOWI NIEPRAWIDŁOWEMU

Sędzia zaś który ze swej winy wydał wyrok nieprawidłowy „czynił spór swoim” poprzez ściągnięcie na siebie pełnej odpowiedzialności za straty poniesione przez stronę pokrzywdzoną w podwójnej wysokości.

ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM

możliwe jest też wystąpienie ze skargą indywidualną do Komitetu Praw Człowieka (ONZ) w Genewie; Wyroki Trybunału, gdy są ostateczne, mają powagę rzeczy osądzonej (res iudicata), która obejmuje nie tylko część dyspozytywną, ale i uzasadnienie wyroku.

Skutki wyroku

Jego konsekwencje to: formalna prawomocność wyroku (stronom nie przysługiwało odwołanie od wyroku) materialna prawomocność wyroku (wyłączała możliwość wniesienia powtórnej skargi w tej samej sprawie, poprzez albo niewyrażenie zgody przez pretora, albo poprzez udzielenie „zarzutu sprawy osądzonej” stanowił tytuł egzekucyjny , a więc był podstawą do przymusowego postępowania wykonawczego.

Wyroki w sprawie skarg na decyzje i postanowienia WSA

Wojewódzki sąd administracyjny, uwzględniając skargę, może wydać: wyrok o uchyleniu decyzji lub postanowienia w całości lub części – sąd uchyli zaskarżoną decyzje lub postanowienie jeżeli w wyniku rozpoznania sprawy ustalił, że decyzja została wydana: - naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy - z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego – sąd będzie ...

Postępowanie i wyrok w procesie legisakcyjnym

Następowało stadium apud iudicem w którym sędzia przeprowadzał postępowanie dowodowe i wydawał wyrok, od którego nie było odwołania.

Akt administracyjny a wyrok sądowy

a wyrokiem sądowym: wyrok rozstrzyga w sposób wiążący i ostateczny spór prawny w interesie porządku prawnego. Wyrok jest rozstrzygnięciem prawnym, natomiast akt adm.

Skutki wyroku rozwodowego

Oznacza to, że małżonkowie nie mogą wytoczyć nowego powództwa opartego na faktach i okolicznościach, które zaistniały przed rozprawą poprzedzającą wydanie wyroku.

Wyrok śmierci w Toruniu

Sąd królewski, rozpatrując sprawę, ogłosił surowy wyrok, niewątpliwie pod naciskiem opinii i samegokróla, Augusta II Sasa. Burmistrza i 9 rajców skazano na śmierć i wykonano wyrok (7.

Wyrok i jego treść

W wyroku sędzia ustosunkowywał się do żądania zawartego w formułce procesowej lecz w treści orzeczenia zgodnie z zasadą condemnatio pecuniara zasądzał pozwanego tylko na zapłacenie pewnej kwoty pieniężnej.

Konstytucyjne prawa osoby zatrzymanej lub pozbawionej wolności nie na podstawie wyroku sądowego

Pozbawienie wolności może być dokonane w różnych sposób ( zatrzymanie, aresztowanie, skazanie) z tym, że daje prawo w przypadku pozbawienia nie na podstawie wyroku sądu, do odwołania się pozbawionego wolności, do niezawisłego sądu w celu ustalenia legalności tego pozbawienia.

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ ORZECZENIE ŚRODKA POLEGAJĄCEGO NA PODANIU WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI? W JAKIEJ FORMIE MOŻE NASTĄPIĆ PODANIE WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI?

W razie skazania za zniesławienie, na wniosek pokrzywdzonego sąd może podać treść wyroku do publicznej wiadomości.

Egzekucja wyroków w procesie kognicyjnym

Przymusowe wykonanie wyroku prowadził sądowy organ wykonawczy, dając wierzycielowi prawo wyboru między egzekucją osobistą a majątkową.

Treść i zakres wyroku rozwodowego

Ponadto wyrok zawiera orzeczenia o innych sprawach rodziny, funkcjonalnie związanych z faktem istnienia małżeństwa, a zwłaszcza dotyczące władzy rodzicielskiej oraz sposobu korzystania z mieszkania.

Wyroki

Basi D.

 

Nic gruzy Dwułodygą wyrośniem,

dwugłosem zielonym światła,

podobni chmurom i sośnie,

kwiatom płynącym na tratwach,

gdy rzeka wilgocią śliska

jest tonem świata – kołyska.

 

Nic ciemność. Przez nią przepłyniem,

a ręce na niej – promień

w błogosławionym czynie,

w żyjącym...