Wyrażenie

Czytaj Dalej

Wyrażenia i ich znaczenia

WYRAŻENIA I ICH ZNACZENIA Różne dźwięki jak świergot ptaków , szum płynącej wody czy dźwięk budzika możemy usłyszeć. Lecz niektóre z nich , które istnieją wciąż w naszym życiu możemy dokładnie zinterpretować czyli ZROZUMIEĆ. Jednak jest to czasami trudne. Nie zawsze reakcje są zrozumieniem człowieka na dany odgłos. Łączą się one z naszymi myślami co powoduje określone ruchy, zdarzenia itp. Słowa i wyrażenia kierują nasz tok myślenia na daną ...

WYRAŻENIE

 

WYRAŻENIE łc. terminus, vox; nłc. expressio; ang. expression; fr. expression; nm. Ausdruck

Środek wyrazu, taki np. jak dźwięk lub jakiekolwiek irme zjawisko fizyczne, przez które podmiot wyraża swoje przeżycia: pragnienia, żądania, uczucia itp., głównie zaś przeżycia o charakterze epistemicznym —...

Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...

Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie może być wyobcowana, oderwana od rzeczywistości, sztuka bez człowieka i nie dla człowieka jest nieludzka i niepotrzebna. Literatura chyba najpełniej...

Wyraz twarzy

Podczas śmiechu pod wpływem m. jarzmowego większego i m. policzkowego szpara ust poszerza się i kąty ust unoszą się. M. śmiechowy może równocześnie wywoływać dołek śmiechowy. Bruzda nosowo-wargowa pod wpływem m. jarzmowego większego przybiera kształt esowaty; odsłaniają się górne zęby...

Poezja młodopolska jako wyraz niepokoju człowieka końca wieku

Poezja okresu Młodej Polski ukształtowała się w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. Największe jej osiągnięcia przypadają na pierwsze lata wieku XX. Od poezji i jej twórców rozpoczęła się ofensywa modernistyczna. Poezja tego okresu jest odbiciem kryzysu wartości oraz bankructwa ideałów...

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

 

W renesansie nastąpiło odrodzenie kultury antycznej, a wraz z nią powstał nowy ideał człowieka. Przeciwnie do średniowiecza, gdzie wzorem był asceta wiecznie umartwiający się, spędzający swój czas na...

Omów koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym

Tragizm, tak jak komizm czy groteska jest kategorią estetyczną, określa rodzaj dzieła. Polega na umiejscowieniu bohaterów w sytuacji konfliktu tragicznego, w starciu dwóch równorzędnych racji. Wybór którejkolwiek z nich przynosi klęskę, a nawet śmierć.

Tragizm w teatrze jest chyba jego jedną z...

Literatura pozwala mozliwie najdokladniej poznac ten swiat, zrozumiec i wyrazic...

Oprócz pradów w literaturze trzymajacych sie hasla "sztuka dla sztuki"istnialy zawsze gatunki spelniajace bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moze byc wyobcowana, oderwana od rzeczywistosci, sztuka bez czlowieka i nie dla czlowieka jest nieludzka i niepotrzebna. Literatura chyba najpelniej wyraza...

SPOSÓB POZNAWANIA DRUGICH: CIAŁO WYRAZEM PSYCHIKI

Wielu psychologów i filozofów wymienia jeszcze jedną cechę, która ma charakteryzo-wać to, co psychiczne: przeŜycia mają być monosubiektywne nie tylko w tym sensie, Ŝe przynaleŜą do jednego jednostkowego podmiotu, ale i w tym, Ŝe są poznawczo dostępne tylko jednemu podmiotowi poznającemu, mianowicie...

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

W renesansie nastąpiło odrodzenie kultury antycznej, a wraz z nią powstał nowy ideał człowieka. Przeciwnie do średniowiecza, gdzie wzorem był asceta wiecznie umartwiający się, spędzający swój czas na modlitwie, ciężkiej pracy lub mężny rycerz, W średniowieczu powstał nowy człowiek, człowiek...

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Każdy młody człowiek z niecierpliwością czeka na dojrzałość, snuje plany na przyszłość i wierzy, że jego życie będzie wyjątkowe. Z pewnością tak myśleli młodzi Polacy, którym wypadło żyć w czasie II wojny światowej. Do pokolenia tego należeli: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy...

„Kartoteka” Tadeusza Różewicza wyrazem nowej koncepcji dramatu

Tadeusz Różewicz jest reprezentantem pokolenia Kolumbów (obok Baczyńskiego, Borowskiego, Gajcego), którego młodość przypadła na wojnę i okupację. Ci młodzi mężczyźni (prawie chłopcy) walczyli w czasie wojny, zaś po niej - jeśli przeżyli - wnieśli do literatury swoje straszliwe doświadczenie i...

NOWY WYRAZ. Miesięcznik literacki młodych

NOWY WYRAZ. Miesięcznik literacki młodych, czasopismo wyd. w Warszawie 1972-81, pocz. pod red. J. Witana, nast. J. Termera (od 1974) i M. Wawrzkiewicza (od 1979); tytuł nawiązywał do lewicowego pisma międzywojennej awangardy —», ,Nasz Wyraz''. Powst. w celu ułatwienia startu lit. młodemu pokoleniu...

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

W literaturze polskiej bunt można zastąpić takimi słowami jak: sprzeciw, protest, opór, niezgoda, pobudzenie. Termin ten oznacza zorganizowaną akcje protestacyjną wobec władzy; zbrojny spisek; rewolucję, przewrót. Bunt jest wpisany w naturę każdego człowieka. Dorastając buntujemy się przeciwko...

”Odprawa posłów greckich” - wyrazem troski o przyszłość ojczyzny

„Odprawa...” - pierwszy polski dramat nawiązuje do mitów greckich, występują w nim antyczni bohaterowie a miejscem akcji jest Troja oczekująca rozprawy z Grekami. Niemniej jednak Kochanowski nie ustrzegł się polskiego kolorytu. W utworze występuje wiele szczegółów typowych dla polskiej obyczajowości...

Satyry Ignacego Krasickiego wyrazem krytyki społeczeństwa szlacheckiego

Satyra- utwór, który jest wyrazem krytycznego stosunku autora do rzeczywistości, ośmieszający przedstawione zjawiska, wady ludzkie, stosunki społeczne. Satyryczny może być utwór dramatyczny, epicki, liryczny, w całości lub we fragmentach, ale jako odmiana literacka oznacza zwykle wiersz lub opowiadanie...

Które z miar zmienności wyrażają się w takich samych jednostkach jak wartości cechy, a które są wielkościami niemianowanymi?

Miary zmienności, które wyrażają się w takich samych jednostkach jak wartość cechy:

rozstęp szeregu - R

odchylenie ćwiartkowe - Q

odchylenie przeciętne

odchylenie standardowe.

Nie mianowane miary zmienności to współczynniki zmienności:

obliczane przy pomocy...

Jakie miary stosujemy do badania dynamiki szeregu czasowego? W jakich jednostkach wyrażają się te miary?

Miary dynamiki szeregu czasowego:

- przyrosty: absolutne(bezwzględne) i względne (stosunkowe): mogą być dodatnie lub ujemne; obydwie miary dzielą się na jednopodstawowe i łańcuchowe;

- przyrost Δ>0 oznacza wzrost (większą wartość)

- przyrost Δ<0 oznacza spadek (mniejszą wartość)

Przyrosty...

NASZ WYRAZ. Miesięcznik Literacko-Artystyczny

NASZ WYRAZ. Miesięcznik Literacko-Artystyczny, czasopismo wyd. w Krakowie 1937-39; przekształcone z pisma młodzieży akademickiej „N.W. - Miesięcznik Lit. Młodych" (1935-36). Red. przez W. Bodnickiego przy współudziale M. Chmielowca, Z. Fijasa, K. Filipowicza, H. Wielowieyskiej iin., było pismem...

OKSYMORON, wyrażenie złożone z dwóch przeciwstawnych znaczeniowo składników

OKSYMORON, wyrażenie złożone z dwóch przeciwstawnych znaczeniowo składników, najczęściej z rzeczownika i określającego go —> epitetu, ale także z rzeczownika i czasownika lub czasownika i przysłówka; w związku takim dochodzi do metaforycznego przekształcenia znaczeń obu składników (—> metafora) i...