Wypłata

Czytaj Dalej

Wypłaty za czas niewykonywania pracy. Ochrona prawna wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie jest ekwiwalentem za pracę. Wynagrodzenie otrzymuje się tylko za prace wykonywaną. W określonych przypadkach pracodawca obowiązany jest do świadczenia wynagrodzenia, gdy pracownik nie świadczy pracy – bądź z przyczyn od siebie niezależnych, bądź z uwagi na potrzebę wypoczynku – są to...

Termin wypłaty odszkodowania

Jeżeli nie umówiono się inaczej, zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Termin ten jest terminem dyzpozytywnym - czyli względnie obowiązującym.

Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do...

Dopuszczalność wypłaty wynagrodzenia pracownika innej osobie

Wynagrodzenia powinny być wypłacane do rąk pracownika. Wypłata wynagrodzenia w inny sposób, np. za pośrednictwem rachunku bankowego. Można oczywiście wypłacać wynagrodzenie osobie upoważnionej przez pracownikiem.

Z mocy prawa upoważnienie takie przysługuje małżonkowie pozostającemu z nim we wspólnym...