Wyobraźnia

Czytaj Dalej

Wyobraźnia jej pojęcie i rodzaje

WYOBRAŹNIA Zdolność do tworzenia w świadomości czegoś nowego w stosunku do uprzedniego doświadczenia nazywamy wyobraźnia. Taką zdolnością obdarzone są wszystkie istoty ludzkie, ale należy zauważyć iż rozwinięta jest ona u różnych osób w niejednakowym stopniu. Wśród naszych znajomych możemy zetknąć się z osobami o wyobraźni bujnej, bogatej jak i ubogiej, którym sprawia trudność wyobrazić sobie lub wymyślić coś, co choć trochę odbiega od ...

Wyobraźnia

Agnieszka Salińska gr. II a Wyobraźnia to proces poznawczy, definiowany jako umiejętność przypomnienia sobie lub wytworzenia w umyśle dowolnych bodźców odbieranych przez zmysły: obrazów, dźwięków, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych. Taką zdolnością obdarzone są wszystkie istoty ludzkie, ale należy zauważyć iż rozwinięta jest ona u różnych osób w niejednakowym stopniu. Wśród naszych znajomych możemy zetknąć się z osobami o wyobraźni bujnej, bogatej jak i ...

Wyobraźnia wizualna

W świecie tak mocno przenikniętym rozmaitymi formami wizualności niezbędnym składnikiem kompetencji współczesnego socjologa musi być wyobraźnia wizualna, istotny element wyobraźni socjologicznej. Wyobraźnia wizualna to „bardziej wyra­finowane, refleksyjne i krytyczne rozumienie świata wizualnego i...

Umysł, wyobraźnia, pamięć

Wrażenie jest to pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka. Powstaje na skutek bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego lub z wnętrza organizmu na zakończenia nerwowe (receptory), wywołując reakcję psychiczną. Jeden obiekt może jednocześnie działać na kilka rodzajów narządów zmysłowych, przez co jednocześnie możemy odczuwać kilka rodzajów wrażeń. Zapamiętywanie - jest to czynność i pierwsza faza procesu pamięciowego tzw.

Socjologiczna wyobraźnia i język socjologii

Co do tej naturalnej, niezbędnej w życiu kompetencji socjologicznej dodać może socjologiczna edukacja? Wybitny amerykański socjolog C. W. Mills określał cel nauczania socjologii jako kształtowanie „socjologicznej wyobraźni": „zdolności rozumienia historii i biografii oraz relacji między nimi w...

Millsa koncepcja wyobraźni socjologicznej

C. W. Mills- skonstruował koncepcję wyobraźni społecznej, zwrócił uwagę, że rzeczywistość jest dla ludzi współczesnego świata nie przejrzysta(wprowadzenie nowych technologii itp.) ludzie czują się zagubieni, nie rozumieją, co się dzieje.

Wyobraźnia socjologiczna- umiejętność potrzebna wszystkim...

WYOBRAŹNIA

 

WYOBRAŹNIA gr. phantasia; łc. imaginatio; nłc. phantasia, vis imaginaria; ang. imagination; fr. imagination; nm. Phantasie, Einbildungskraft

psych., t. pozn. W odróżnieniu od poj­mowania — zdolność przedstawiania sobie (^ przedstawienie w postaci ob­razowej bądź to czegoś minionego, bądź czegoś...

Władca królestwa wyobraźni - Wiersze Przybosia

„Poeta — wykrzyknik ulicy” — określa się Przyboś w jednym z wczesnych wierszy. „Wykrzyknik” — ten, który wykrzykuje, nazywa, ubiera w słowa otaczający krajobraz. „Wykrzyknik” — czyli także ten, kto ów krajobraz dopełnia samą swoją obecnością, spaja w całość — niczym znak pisarski zamykający...

Trening wyobraźni wizualnej

Wyobraźni wizualnej nie sposób nauczyć się z książki. Podobnie jak nie można na­uczyć się jazdy na nartach, korzystając tylko z podręcznika carvingu, żeglować -patrząc na rysunki w podręczniku żeglarstwa, a fotografować - tylko na podstawie podręcznika fotografii. Wszystko to wymaga bowiem nie...

Co to są wyobrażenia i tradycyjne rozumienie wyobraźni

Wyobrażenia:

*Umysłowe obrazy rzeczywistości, które przypominają S, ale pojawiają się pod nieobecność danego obiektu

*Mogą być wydobywane z pamięci, lub też konstruowane z elementów zawartych w pamięci

Tradycyjne rozumienie wyobraźni:

*Wyobraźnia traktowana była jako zjawisko ściśle związane...

WYOBRAŹNIA - TRADYCYJNE ROZUMIENIE

Wyobrażenia-umysłowe obrazy rzeczywistości, które pojawiają się pod nieobecność jakiejkolwiek rzeczy obiekty są wydobywane z elementów pamięci.

Wyobraźnia-zdolność do tworzenia obrazów przedmiotów, którymi nigdy się nie zetknęliśmy. To pewna przestrzeń, pole do tworzenia wyobrażeń. Wyobrażenia...

Wyobraźnia

Twórcza zdolność przechodzenia poza bezpośrednie dane, tak, aby tworzyć, przywoływać na pamięć i wiązać ze sobą pojęcia i przedmioty, jakie nam tu i teraz podrzucają zmysły.

Chociaż niektórzy więksi filozofowie i teologowie odrzucali wyobraźnię ze względu na jej niebezpieczny i powodujący...

Wyobraźnia a wyobrażenia. Wyobraźnia to

Jest to zdolność do intencjonalnego generowania wyobrażeń.

Występuje prawdopodobnie tylko u ludzi, natomiast u zwierząt występują jedynie wyobrażenia.

Jest przykładem przetwarzania top-down, czyli od góry do dołu.

W przeciwieństwie do pamięci wzrokowej (wyobrażenia odtwórcze) może generować...

Wyobraźnia jako okno do badania reprezentacji

Badania nad wyobraźnią były podstawą do określania podstawowych właściwości reprezentacji umysłowych. Opracowano takie techniki badania wyobrażeń, które pozwalały uwolnić się od niedogodności związanych z wykorzystywaniem introspekcji jako metody badawczej.

Metody te pozwalają w sposób obiektywny...

Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Wyobraźnia

Dziecko przeprowadzając nieudane próby zawłaszczenia przedmiotów i przestrzeni odkrywa, że to jego rodzic jest tym, kto panuje nad nimi. To odkrycie owocuje przekonaniem, że atak na przynależne dorosłemu rzeczy jest w rzeczy samej atakiem na niego samego, a to powinno prowadzić do wycofania swojego...

wyobraźnia

wyobraźnia -  proces poznawczy polegający na tworzeniu wyobrażeń i wykonywaniu na nich działań. Istnieje podobieństwo funkcjonalne pomiędzy w. a percepcją wyrażające się w tym, że procesy i zjawiska występujące w w. (ograniczenia pola w. wzrokowej, peryforyczna ostrość obrazu, analiza obrazu itp.)...

Wizualność świata i wyobraźnia wizualna

Świat współczesny jest wyjątkowo nasycony treściami wi­zualnymi. Podkreśla to wielu autorów z kręgu badań kultu­ry wizualnej. Malcolm Barnard (2001: 4) stwierdza: „To, co wizualne, stało się ważnym doświadczeniem w życiu ludzi. Jesteśmy coraz bardziej poddawani wpływowi materiałów wizualnych i od...