Wynik finansowy

Schemat funkcjonowania kont: Wynik finansowy” i „Rozliczenie wyniku finansowego” Różne konta Różne konta kosztów i strat 860 Wynik finansowy przychodów i zysków 2) 2) 1) 1) 3) 4) Kapitał (fundusz) 820 Rozliczenie wyniku finansowego 4) 3) 5) 5) 8) 8) Rozrachunki z tytułu udziałów i akcji 6) 6) Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 7) 7) Objaśnienie do schematu: 1.

ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO, RENTOWNOŚCI I WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

W strukturze wyniku brutto bowiem można wyodrębnić wynik z działalności operacyjnej (z uwzględnieniem wyniku ze sprzedaży składników aktywów trwałych) i wynik neutralny, kształtowany przez wynik z operacji finansowych (będący rezultatem aktywności przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym i struktury finansowania majątku) i wynik nadzwyczajny (będący następstwem działań trudnych do przewidzenia,

Wynik finansowy

Rodzaje wyniku finansowego Wyróżniamy różne rodzaje wyniku finansowego: wynik finansowy ze sprzedaży - różnica pomiędzy wielkością przychodów ze sprzedaży i kosztami osiągnięcia tych przychodów: jeżeli suma przychodów przewyższa koszty ich uzyskania to mamy doczynienia z zyskiem ze sprzedaży, jeżeli suma przychodów jest niższa od kosztów ich uzyskania to mamy doczynienia ze stratą ze sprzedaży; wynik finansowy z ...

ZARZĄDZANIE PRZEZ WYNIKI (REZULTATY)

    ZALETY ZARZĄDZANIA PRZEZ WYNIKI: konieczność zreformowania w skali przedsiębiorstwa rachunku kosztów w kierunku obiektywizacji kosztów rzeczywiście ponoszonych przez poszczególne komórki organizacyjne wzrost osobistej odpowiedzialności kierowników za wyniki osiągane przez podległe sobie komórki organizacyjne silniejsze związanie płac i dochodów osobistych kierowników z ...

Wynik użyteczny

Można ja przeprowadzić na trzy sposoby: Wariant wydajnościowy- maksymalizując W- wynik użyteczny przy stałych kosztach, Wariant oszczędnościowy- minimalizując K- koszty przy niezmiennym wyniku użytecznym, Wariant niealternatywny- maksymalizując W- wynik użyteczny i równocześnie minimalizując K- koszty (K.

WIELOSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

Następnie ustalane są: 1) wynik produkcyjny brutto, jako rezultat odejmowania stałych kosztów produkcji (wydziałowych) od wyniku brutto ze sprzedaży; 2) wynik handlowy brutto, jako rezultat odejmowania kosztów sprzedaży od wyniku produkcyjnego brutto; 3) wynik netto na sprzedaży, powstały wskutek odjęcia kosztów ogólnoadministracyjnych (zarządu) od wyniku handlowego brutto.

Zarządzanie przez wyniki

Wady ZPR tendencję do autokratycznego stylu zarządzania wyrażającą się w próbach narzucania kierownikom pożądanego poziomu wyników, konfliktowość, zwłaszcza w stadium kontroli i oceny uzyskanych wynikow, szczególnie podczas oddzielanie wyników obiektywnych od subiektywnych wpływających na wynik, trudności związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania rachunku kosztów i wyników, nadmierne ...

DWUSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

jako wynik (marża) brutto ze sprzedaży, stanowiący rezultat odjęcia od przychodów netto ze sprzedaży kosztów zmiennych wytworzenia sprzedanych produktów, oraz jako wynik netto ze sprzedaży, powstały wskutek odjęcia od wyniku brutto całości stałych kosztów operacyjnych (wytwarzania oraz ogólnych).

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Rozbieżności między prawem bilansowym a prawem podatkowym powodują, że ustalony w rachunkowości wynik brutto nie jest równoważny dochodowi podlegającemu opodatkowaniu, ustalanemu zgodnie z ustawami podatkowymi (rozliczenie głównych pozycji różniących te dwa wyniki powinny być przedstawione w informacji dodatkowej).

WYNIK NETTO

składają się: wynik ze sprzedaży, wynik z pozostałej działalności operacyjnej, wynik operacji finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

WYNIKI Z POSIADANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Podział ten jest bardzo istotny, bo charakter i interpretacja tych wyników są różne. Jest to jednak - w odróżnieniu od wyników operacyjnych i losowych - szczególna kategoria wyników.

Zarządzanie przez wyniki

Antosiewicz w techniki zarządzania przez wyniki bardzo ważne miejsce zajmuje sposób pomiaru i interpretacji wyników. Wyniki kontroli i oceny wpływają na karierę i dochody zarówno liderów, współpracowników jak i samej firmy.

Ocena wiarygodności wyniku wykonanego badania

Wiarygodność wyniku polega na zapewnieniu, że uzyskany wynik odpowiada rzeczywistym cechom osoby badanej. Inny sposób polega na wyliczaniu wartości średniej i odchylenia standardowego dla wyników oznaczeń uzyskanych w ciągu jednego dnia (lub innego, umownego przedziału czasu; konieczne jest osiągnięcie odpowiednio dużej liczby oznaczeń).

Opracowanie wyników badań

w konstruowaniu metod i technik badawczych oraz w interpretacji wyników badań i wyciąganiu z nich wniosków końcowych.

Wynik finansowy

Przedsiębiorstwa WYNIK FINANSOWY BRUTTO stanowi sumę wyników na działalności operacyjnej, operacjach finansowych finansowych operacjach nadzwyczajnych.

Strategiczna karta wyników

Zalety zrównoważonej karty wyników W jej skład wchodzą proste i logicznie dobrane wskaźniki, Zrównoważona karta wyników jest użytecznym narzędziem w kontroli osiągania strategicznych celów przedsiębiorstwa.

Księgowe ujęcie wyniku finansowego

U podstaw rozróżniania porównawczego i kalkulacyjnego rachunku wyników leży przyjęta przez podmiot podstawowa klasyfikacja kosztów, organizacja i ewidencja ich rozliczania. W księgach rachunkowych ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy odbywa się na koncie „Wynik finansowy”.

Interpretacja wyników PCR

Duże znaczenie dla prawidłowej interpretacji wyników ma wykonanie kontroli dodatniej i kontroli ujemnej. Wynik kontroli ujemnej musi być zawsze ujemny.

Ocena wyników zmian organizacyjnych

Przykładami takich zmian są między innymi: przekształcenia struktury hierarchicznej dywizjonalizacja departamentyzacja ukierunkowana na tworzenie scalonych jednostek organizacyjnych Etapy implementacji zmian Proces implementacji zmian organizacyjnych składa się z następujących etapów: Zidentyfikowanie problemów organizacji Wstępne poparcie i zaangażowanie naczelnego kierownictwa Zaangażowanie przywódców grup roboczych Wyjaśnienie powodów zmian Skuteczne kierowanie ...

Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego.

- analiza przyczynowa – ma na celu określenie wpływu poszczególnych czynników na badane zjawisko W przypadku przedsiębiorstwa przemysłowego czynnikami które wpływają na wynik ze sprzedaży produktów będą: - liczba sprzedanych produktów - jednostkowa cena sprzedaży - jednostkowy koszt własny Wzrost lub zmniejszenie sprzedanych produktów powoduje proporcjonalny przyrost lub obniżenie zysku na sprzedaży produktów.