Działania Wymiaru Północnego Unii Europejskiej

Wymiar Północny został zainicjowany w 1997 gdzie we wrześniu na konferencji Rady Regionu Morza Barentsa w Rovaniemi premier Finlandii Paavo Lipponen przedstawił propozycję ustanowienia Wymiaru Północnego Unii Europejskiej.

WYMIAR - TO PRAWNE NASTĘPSTWO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

2 formy wymiaru Faza powstawania obowiązku podatkowego  Faza wymiaru zobowiązań Obowiązek podatkowy (obowiązek pierwotnego wymiaru decyzją) -> deklaracja informacyjno-dowodowa-> wymiar pierwotny -deklaracja obligatoryjna( jej wydanie jest konieczne gdyż poprzedza ją deklaracja informacyjno-dowodowa, która nie wyznacza powinności zapłaty i nie może być podstawą egzekucji Fazy powstawania obowiązku ...

Niepełny wymiar czasu pracy

Niepełny wymiar czasu pracy stwarza bardzo duże możliwości uelastycznienia, ponieważ pozwala on na uniknięcie przekraczania dziennej normy czasu pracy, co jest podstawowym problemem zastosowania elastycznych form czasu pracy przy pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabycie prawa i wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego

A zatem pracownik ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu ma prawo do urlopu w wymiarze 10 dni (1/2 z 20).

JAKIE OGÓLNE DYREKTYWY WYMIARU KARY I ŚRODKÓW KARNYCH PRZEWIDUJE KODEKS KARNY?

prewencja generalna (ogólna) – kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa przez określony wymiar kary; odstraszanie tych osób, których nie powstrzymują od popełnienia przestępstw inne czynniki, przy czym najważniejsze jest poczucie nieuchronności kary; utwierdzanie prawidłowych postaw wobec prawa; prewencja indywidualna (szczególna) – cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma wywołać w ...

Organizacja wymiaru sprawiedliwości.

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa.

Społeczne problemy pracy - Czynniki określające wymiar czasu pracy

Czas pracy w skali życia człowieka Czas pracy w ciągu tygodniaPierwsza konwencja z 1919r o czasie pracy w przemyśle wtedy to określono dzienny wymiar czasu pracy na 8h, 48 tygodniowo.

Teoria czynnikowa H.J. Eysencka – Podstawowe założenia i wymiary osobowości (podłoże neuronalne wymiarów, mechanizm ich kształtowania)

Pierwszym wymiarem budującym osobowość jest wymiar ekstrawersji – introwersji. Drugim wymiarem jest wymiar neurotyczny. Trzecim wymiarem jest wymiar psychotyczny.

SAMOWYMIAR A PIERWOTNY WYMIAR OBLIGATORYJNY PRZEZ WYDANIE DECYZJI

Weryfikacja wymiaru- wymiar wtórny Następstwem zastosowania tych 2 formuł jest odmienny tryb weryfikacji wymiaru.

Organizacja wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej

Sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w stosunku do osób wojskowych.

Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości – (pojęcie wymiaru sprawiedliwości, katalog zasad w świetle Konstytucji RP)

Tym samym trybunały znajdują się poza strukturą polskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak w szerokim ujęciu termin wymiar sprawiedliwości odnosi się również do nich. Wymiar sprawiedliwości opiera swe działanie i organizację na kilku konstytucyjnych zasadach.

ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE

Sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w stosunku do osób wojskowych. Sądy wojskowe Sprawują wymiar sprawiedliwości w stosunku do osób wojskowych.

JAKIE ZNASZ ZASADY SĄDOWEGO WYMIARU KARY?

Wymierzenie kary lub środka karnego następuje zgodnie z zasadami sądowego wymiaru kary oraz zgodnie z ustawowym wymiarem kary, który określa granice kar za poszczególne przestępstwa.

NA CZYM POLEGA WYMIERZANIE KARY ŁĄCZNEJ? JAKIE ZNASZ SYSTEMY WYMIARU KARY ŁĄCZNEJ?

Wymiar kary łącznej 1. 86 → wymierzając łączną karę ograniczenia wolności – sąd na nowo określa wymiar pracy na cele społeczne albo wysokość potrąceń, a obowiązki z art.

ZASADY I FORMY WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ

Samowymiar powstał wskutek zwolnienia organów podatkowych od obowiązku wymiaru decyzją i przeniesienia tego obowiązku oraz odpowiedzialności za prawidłowy wymiar na podatnika.

DECYZJE WYMIAROWE I ICH CHARAKTER PRAWNY (forma wymiaru zobowiązań)

Decyzje wymiarowe różnią uprawnienia i obowiązki do ich wydawania: (wymiar przez wydanie decyzji) Jeżeli deklaracja podatnika ma charakter samowymiaru, to może ona pozostać w obrocie prawnym do momentu przedawnienia się zobowiązania, bez wydawania decyzji.

DEKLARACJE PODATKOWE (forma wymiaru zobowiązań)

Deklaracja podatkowa może: strona 57 Wszczynać postępowanie podatkowe ( w przypadku podatku od spadków i darowizn) Być aktem wymiaru wstępnego przed wydanie decyzji (świadczy o tym art.

NADZWYCZAJNE METODY WYMIARU ZOBOWIĄZANIA

Do wymiaru nadzwyczajnego zaliczamy: Decyzyjną selektywną korektę samowymiaru ( korekta deklaracji decyzją wymiarową) Szacowanie podstaw opodatkowania Opodatkowanie dochodu przerzuconego Opodatkowanie dochodu nieujawnionego Decyzyjną korektę wymiaru płatniczego Wymiar dodatkowego zobowiązania podatkowego

Wpływ dobra i zła na kulturowy wymiar człowieka

To one głównie kształtują lub burzą nasz kulturowy wymiar człowieczeństwa. Taki będzie nasz wymiar kulturowy, na jaki sami, w pełni świadomie, się zdecydujemy i jakie elementy przekazywane nam przez świat będziemy chcieli przyjąć i pielęgnować w sobie.

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

Na wymiar sprawiedliwości składa się przede wszystkim rozstrzyganie spraw cywilnych i spraw karnych. ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Wymiar sprawiedliwości sprawują: 1) Sąd Najwyższy, 2) sądy powszechne, 3) sądy administracyjne, 4) sądy wojskowe.