Wykroczenie skarbowe

Czytaj Dalej

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Zagrożenie karą pozbawienia wolności do roku wiąże się z czynami polegającymi ba: fałszerstwie materialnego znaku urzędowego mającego stwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej fałszerstwie materialnego znaku akcyzy lub upoważnienia do odbioru banderol nielegalnym obrocie znakami akcyzy zaniechaniu poboru podatku albo pobraniu go w kwocie niższej od należnej.

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia

W odniesieniu do wykroczeń skarbowych, kodeks rezygnuje z karalności takich form popełniania wykroczenia jak usiłowanie, podżeganie, pomocnictwo.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA

          STAWKA PODATKOWA: Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy (art.

OPŁATA SKARBOWA

 

 

Przedmiot:

-podania, załączniki, zezwolenia, zażalenia, czynności urzędowe podejmowane na wniosek podatnika,

-czynności cywilnoprawne (umowy),

-orzeczenia sądów oraz ugody zawarte przed sądami,

-dokumenty przewozowe, weksle, ustanowienie pełnomocnictwa,

-inne.

Podmiot – osoby fizyczne, prawne i...

Bony skarbowe

Wykup bonów skarbowych następuje po upływie terminu na jaki zostały sprzedane i według wartości nominalnej.

Pojęcie wykroczenia i zasady odpowiedzialności za wykroczenia

O odpowiedzialności za wykroczenia decydująte same elementy, którą stanowią o istocie przestępstwa, a więc: - wina; - bezprawność; - ustawowe zagrożenie karą; Wykroczenia karane są przez kolegia do spraw wykroczeń, które działają przy sądach rejonowych.

Kary zasadnicze i dodatkowe za wykroczenia

W zakresie karno - prawnej reakcji na wykroczenie stosuje się kary dodatkowe takie jak: - zakaz prowadzenia określonej działalności związanej z wymaganym zezwoleniem; - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych; - przepadek rzeczy; - inne kary dodatkowe określone przez ustawę;

Postępowanie w Sprawach o Wykroczenia

Postępowanie w sprawach o wykroczenia jest obecnie prowadzone przez kolegia do spraw wykroczeń. W razie szerzenia się na danym terenie określonych wykroczeń wojewoda może wprowadzić w sprawach o takie wykroczenia postępowanie przyspieszone.

Kontrola skarbowa

Organami kontroli skarbowej jest minister do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad inspektorami kontroli skarbowej oraz inspektorzy kontroli skarbowej.

WYJAŚNIJ POJĘCIE ZBRODNI, WYSTĘPKU I WYKROCZENIA

Wykroczeniem jest czyn zabroniony zagrożony karą aresztu, jednego miesiąca ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany.

Podaj katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika

Ustawodawca w Dziale XIII Kodeksu pracy wskazał sytuacje, które z mocy prawa są wykroczeniem przeciwko prawo pracowniczym i wskazał kary jakie grożą pracodawcom, którzy dopuszczają się takich wykroczeń.

ZASTAW SKARBOWY (SZCZEGÓŁOWO)

Zastaw skarbowy wygasa: Z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Z dniem wykreślenia z rejestru zastawów skarbowych Z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu Jeżeli decyzja będąca podstawą wpisu zostanie usunięta z obrotu prawnego ( w skutek uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności) to organ musi z urzędu dokonać czynności powodujących wykreślenie zastawu z rejestru.

Jaka jest różnica między bonami skarbowymi a obligacjami skarbowymi

Bony skarbowe są sprzedawane na przetargach, zapewniają one płynność budżetowi państwa uniezależniając budżet i pozwalając na wydatki bez względu na tępo gromadzenia dochodów. Obligacje skarbowe są długoterminowymi lub średnioterminowymi papierami wartościowymi.

Omów instytucję zastawu skarbowego

Skarbowi Państwa z tytułu zaległości podatkowych służy zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika rzeczach ruchomych służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu oraz na rzeczach majątkowych zbywalnych związanych z prowadzona działalnością. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych.

Omów przypadek wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych w drodze decyzji

z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu zawiadamia podatnika, płatnika, inkasenta, następcę prawnego lub osobę trzecia.

Omów rodzaje decyzji które mogą być podstawą wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawu skarbowego

Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych.

Omów rodzaje dokumentów które mogą być podstawą wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych

Podstawę wpisu zastawu skarbowego stanowi również deklaracja, jeżeli wykazane w niej zobowiązanie podatkowe zostało wykonane. Wpis zastawu skarbowego nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 14 dni od upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego.

Omów właściwość miejscową i rzeczową naczelnika urzędu skarbowego do obsługi dużych podatników (naczelnik urzędu skarbowego wyspecjalizowanego)

URZĘDY SKARBOWE WYSPECJALIZOWANE: podatkowe grupy kapitałowe banki zakłady ubezpieczeń jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych  (tylko spółka) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oddziały lub przedstawicielstwa ...

Omów właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego

Właściwość miejscowa - po pierwsze odpowiada na pytanie na jakim terytorium dany organ może aktywnie działać, po drugie jakie podmioty w zależności od swojego miejsca położenia w terenie podlegają pod właściwość danego organu. zasada generalna co do właściwości miejscowej -jeżeli ustawy...

Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej

Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym ...