Wykroczenie

Czytaj Dalej

Wykaż podobieństwa i różnice w unormowaniach prawnych cześci ogólnej kodeksu karnego i wykroczeń

Wykaż podobieństwa i różnice w unormowaniach prawnych cześci ogólnej kodeksu karnego i wykroczeń 1 zasada odpowiedzialnosci 2 formy popełnione 3 okolicznosci wywolujace odpowiedzialnosc karna 4 system kar 1 ZASADY ODPOWIEDZIANOSCI ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKROCZENIE W KODEKSIE WYKROCZEŃ Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego ...

Postępowanie w Sprawach o Wykroczenia

Postępowanie w sprawach o wykroczenia jest obecnie prowadzone przez kolegia do spraw wykroczeń. W razie szerzenia się na danym terenie określonych wykroczeń wojewoda może wprowadzić w sprawach o takie wykroczenia postępowanie przyspieszone.

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia

W odniesieniu do wykroczeń skarbowych, kodeks rezygnuje z karalności takich form popełniania wykroczenia jak usiłowanie, podżeganie, pomocnictwo. Wykroczenie zagrożone karą grzywny określonej kwotowo.

Pojęcie wykroczenia i zasady odpowiedzialności za wykroczenia

O odpowiedzialności za wykroczenia decydująte same elementy, którą stanowią o istocie przestępstwa, a więc: - wina; - bezprawność; - ustawowe zagrożenie karą; Wykroczenia karane są przez kolegia do spraw wykroczeń, które działają przy sądach rejonowych.

Kary zasadnicze i dodatkowe za wykroczenia

W zakresie karno - prawnej reakcji na wykroczenie stosuje się kary dodatkowe takie jak: - zakaz prowadzenia określonej działalności związanej z wymaganym zezwoleniem; - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych; - przepadek rzeczy; - inne kary dodatkowe określone przez ustawę;

Inspektor pracy jako organ egzekwujący odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym

- zgłosić sprzeciw przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy albo jego części jeżeli z powodu nieuwzględnienia wymagań BHP mogły powstać bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, - wydać i cofnąć zezwolenie na wykonanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia, - nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub za inne ...

Podaj katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika

Ustawodawca w Dziale XIII Kodeksu pracy wskazał sytuacje, które z mocy prawa są wykroczeniem przeciwko prawo pracowniczym i wskazał kary jakie grożą pracodawcom, którzy dopuszczają się takich wykroczeń.

WYJAŚNIJ POJĘCIE ZBRODNI, WYSTĘPKU I WYKROCZENIA

Wykroczeniem jest czyn zabroniony zagrożony karą aresztu, jednego miesiąca ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany.

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

 

Gdy chodzi o karę pozbawienia wolności to typowe ustawowe zagrożenie wynosi dwa lata i dotyczy:

zatajenia prowadzenia na własny rachunek działalności podlegającej opodatkowaniu pod cudzym nazwiskiem, firmą lub nazwą

oszustwa podatkowego

wydania z zakładu produkcyjnego lub...

Prawo karne i Prawo wykroczeń

Prawo karne dzielimy na : 1. Prawo karne materialne ? zespół norm prawnych określających przestępstwa czyli czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustalających zasadę odpowiedzialności za te czyny oraz kary i środki karne stosowane wobec sprawców. Kodeks karny (06.06.1997) kodeks karny dzieli się na: - część ogólna ? mówi jakie mamy kary, czym jest przestępstwo, kwestia recydywy, środki karne itp. - część szczególna ? poszczególne typy przestępstw - część wojskowa ...