Wykresy sieciowe

Procedura opracowania wykresu Podział projektu na zadania i czynności Ustalenie logicznego następstwa poszczególnych czynności Określenie czasu trwania czynności Wykreślenie sieci Ustalenie najwcześniejszych możliwych i najpóźniejszych dopuszczalnych terminów wystąpienia zdarzeń Wyliczenie rezerw czasu Wykreślenie drogi krytycznej Interpretacja rezerw czasu Ewentualne udoskonalenie sieci (skrócenie ścieżki krytycznej) - powrót do 4 Zasady ...

Wykres Gantta

Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest najczęściej w wersji planowanej przed rozpoczęciem działania oraz rzeczywistej nanoszonej na wykres wraz z upływem czasu. Wykres Gantta jest graficznym sposobem planowania i kontroli.

Wykres Ishikawy

4 Przykład sporządzenia kodu Jeżeli zespół sporządzający wykres posiada dane, które pozwolą na przedstawienie przyczyn w formie liczbowej, można wykorzystać zaproponowany przez Sankey'a zbilansowany wykresy rybich ości (rys.

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy W arkuszu kalkulacyjnym Ms Excel wykres słupkowy traktowany jest jako 2 odrębne kategorie: wykres słupkowy (słupki poziome) i kolumnowy (słupki pionowe). Wykres, w którym słupki są trójwymiarowe określa się mianem wykresu bryłowego Bielecka 2001, s.

Wykres pudełkowy

</div> Najczęściej spotykamy się z typem 2 Sporządzanie i charakterystyka wykresu pudełkowego Aby sporządzić wykres należy: Narysować oś liczbową, na której odmierza się wartości badanej cechy.

Stopy żelaza na tle wykresu żelazo-węgiel.

Wykres żelazo-węgiel. Szybkości grzania czy chłodzenia nie są uwzględnione na wykresie i dlatego, jeżeli chodzi o hartowanie, to wykres daje tylko wskazówkę, do jakiej temperatury należy ogrzać stal, aby uzyskać zahartowanie.

Wykres programowy procesu decyzji

Wykres jest uzupełnieniem technik FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) a także FTA (Fault Tree Analysis), które są wykorzystywane w procesie identyfikacji oraz eliminowania istniejących i prawdopodobnych błędów.

Wykres Bernatene-Gruna

Charakterystyka metody Jest to wykres pozwalający na rejestrację, krytyczną ocenę i analizę badanej procedury oraz wyciągnięcie wniosków co do kierunków zmian i usprawnień jej przebiegu" Można przy jego pomocy zaprojektować nową procedurę. Wykres sporządzany jest na specjalnym arkuszu (patrz Rys.

Wykres Hijmansa

<br /><br />Oryginalny wykres Hijmansa (nazywany także wykresem kompetencyjnym) stosował oznaczenia graficzne, jak w poniższym przykładzie. <br /><br /> Wykres_Hijmansa.

Wykres Clarka

</font></font></font></p> <p style"margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; font-weight: bold;"><font color"#000000"><font face"Palatino, serif"><font size"3">Zastosowanie</font></font></font></p> <p style"margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font color"#000000"><font face"Palatino, serif"><font size"3">Wykres Clarka może być wykorzystywany zarówno w etapie zbierania informacji o dotychczasowym przebiegu procedury, jak i w etapie prac ...

Wykres blokowy

W zależności od rozpatrywanego problemu oraz przyjętych celów analizy, należy wybrać odpowiedni rodzaj wykresu. Przykłady wykresów blokowych procesu relacji pokrewieństwa Autor: Sławomir Wawak

Wykorzystanie wykresów zmian zapotrzebowania energetycznego w celu ułatwienia pacjentce zrozumienia zapotrzebowania na energię

Wykres zmian zapotrzebowania energetycznego pomaga pacjentce zrozumieć: 1) dlaczego jej organizm potrzebuje regularnego dostarczania energii w ciągu dnia; 2) co się dzieje, jeżeli ta energia (w formie pokarmów) nie jest mu regularnie do-.

Omówić dowolnie wybrany rozkład zmiennej losowej skokowej, przedstawić na wykresie

f(x), F(x)

Zmienna losowa przyjmuje dwie wartości 1, 2 każda z wartości przyjmuje z prawdopodobieństwem ½.

Zagadnienia zw. z wykresem Ancony (kontrakcja, współczynnik strat prędkości; natężenie oraz prędkość przepływu)

Natężenie przepływu- w przestrzeni objętej przepływem wydzielamy pewną powierzchnię F, która nie jest powierzchnią prądu. Chcemy obliczyć natężenie przepływu przez tę powierzchnię. Weźmy w tym celu pod uwagę wektor dF elementarnej powierzchni w dowolnym punkcie P, leżącym na powierzchni F. Wektor prędkości v w tym punkcie nachylony jest do wketora dF pod kątem α. Kontrakcja – strumień wypływający przez otwór w ścianie lub dnie zbiornika wykazały, że przekrój ...

Wykresy statystyczne

Graficzna prezentacja danych statystycznych za pomocą linii, prostokątów,słupków, kół, punktów, obrazków itp. Najpopularniejszymi w.s. są diagramyi histogramy. Diagram to w. liniowy obrazujący rozkład liczebności za pomocąodpowiednich linii lub krzywych. Natomiast histogram to w. słupkowy obra-zujący...