Wykład

Wykład

Czytaj Dalej

Dydaktyka ogólna- wykłady

Dydaktyka jako nauka. 1.Etymologia, geneza i znaczenie nazwy dydaktyka. A)przemiany dydaktyki jako nauki Dydaktyka jest podstawową nauką pedagogiczną. Proces kształcenia jest przedmiotem zainteresowania dydaktyki. Nazwa dydaktyka pochodzi z j. greckiego- didaktikos- pouczający, didasko- uczę. Pojęcia tego użyto w 17 w. W Niemczech Joachim Jung, Krzysztof Helwig napisali książkę " krótkie sprawozdanie z dydaktyki, czyli sztuki nauczania Ratychiusza". Dydaktyka jako sztuka ...

Analiza finansowa - sciągi z wykładów.

Wykład 1 - Politechnika Warszawska Temat: Istota analizy i jej rola w podejmowaniu decyzji. Analiza jest metodą poznawczą obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań pomiędzy tymi elementami (zależności przyczynowo skutkowe) Analiza ekonomiczna to : 1) Analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie. 2) Dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stosowanie diagnoz gospodarczych w ...

Wykłady z historii powszechnej 1918-1939

WYKŁAD I (10.10.2002) Plan wykładu: Europa XX w.: - słabnie jej pozycja jako centrum polit., gosp., kult itp. - przemiany cywilizacyjne - stosunki międzynarodowe + rola państw mniejszych Europa 1916-17: - konsekwencje przystąpienia USA do wojny - przewrót październikowy (rewol. bolszewicka) Europa 1918 – 1945: - przemiany ekonom. – kult (1919 – 1939) - II wojna - geneza zimnej wojny „I wojna światowa” – określenie to pojawiło się wtedy ...

Dziecko w rodzinie alkoholowej - Wideo- wykłady Prof. JerzegoMellibrudy z Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

DZIECKO W RODZINIE ALKOHOLOWEJ- WIDEO-WYKŁADY PROF. JERZEGO MELLIBRUDY Z INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP. 1. Alkohol w gnieździe rodzinnym: A/ Rodzina jest systemem: Wszyscy członkowie są ze sobą połączeni, dzieci w tym systemie powinny istnieć. W rodzinie alkoholowej dzieci mają utrudniony rozwój, muszą dostrzegać problemy i radzić sobie z nimi. Rodzina alkoholowa toczy życie wokół członka-alkoholika. Rodzina jako gniazdo, które karmi dziecko toksycznym pokarmem ...

Wykłady z rachunkowości

Rachunkowość I Wykład 2.10.2004 Rachunkowość charakteryzuje się: · zdolnością adaptacji do specyficznych warunków działania · zdolnością do równoległego pełnienia różnych funkcji · przydatnością do wykorzystania w tworzeniu liczbowego obrazu · zdolnością do dostosowania się do różnych form i technik ewidencji Ustawa o rachunkowości przyjmuje, że wynika: · z opisu przyjętych zasad rachunkowości · prowadzenia ksiąg rachunkowych · okresowe ...

Antropologia kulturowa - wykłady.

Wykład 1 Antropologia kulturowa- przedmiot i zakres. Jest to nauka o człowieku, filozofia człowieka. W Europie dzieli się ona na kilka odrębnych dziedzin (różnych gałęzi nauki): - antropologia fizyczna(wchodzi w skład biologii) - antropologia filozoficzna (wchodzi w skład filozofii) - antropologia społeczna i kulturowa (wchodzi w skład nauk społecznych takich jak socjologia i nauki o kulturze. Antropologia ta pokrywa się częściowo z etnologią i ...

Dydaktyka - wykłady.

Dydaktyka to ~ teoria kształcenia ~ nauka o nauczaniu i uczeniu się, o kształceniu i samokształceniu ~ nauka teoretyczna i praktyczna ~ subdyscyplina pedagogiki ~ ma charakter prakseologiczny – jest słusznościową teorią efektywnego nauczania. Termin dydaktyka pochodzi od greckiego określenia didasco – uczę w znaczeniu nauczam (kogoś), didascalos – nauczyciel. Po raz pierwszy tego sformułowania użyto w XVII w. w Niemczech. Pierwotnie w XVII i XVIII w. dydaktykę ...

Materiały z wykładów - Metody aktywizujące

Najważniejsze informacje z wykładów. Na kształcenie składają się dwa procesy: 1. proces nauczania – po stronie nauczyciela 2. proces uczenia się – po stronie ucznia Modele nauczania i uczenia się: Model podający – celem jest przekazywanie wiedzy w postaci faktów i zasad Model nauczania pojęć – celem jest uczenie pojęć i logicznego myślenia Model bezpośredni – uczenie wiedzy proceduralnej Model poszukujący – uczenie rozwiązywania ...

Polityka Turystyczna - wykłady

POLITYKA TURYSTYCZNA WYKŁAD 1 POLITYKA – wywodzi się z greki, politykon – ozn. publiczne, społeczne, państwowe, powszechne, obywatelskie, też znaczyło do XIX wieku: towarzyskie, uprzejme. Słowo polis znaczyło – pod względem. 1. poglądy etatystyczne – ujmuje się politykę jako strefę wzajemnych stosunków i oddziaływania pomiędzy państwami i innymi organizacjami, które dotyczą celów, środków i charakteru. 2. poglądy kratologiczne – walka o władzę oraz ...

Analiza rynku - wykłady

I WYKŁAD POPYT JAKO ELEMENT RYNKU Popyt jest jednym z elementów rynku ujmowanym w aspekcie przedmiotowym, wraz z innymi elementami takimi jak podaż, ceny – tworzy on strukturę przedmiotową rynku. Struktura ta jest zmienna, zależy od wielu działań. Popyt jest kategorią syntetyczną, z której można wyróżnić różne rodzaje popytu. Podstawą wyróżniania są przede wszystkim kryteria: 1) Przedmiot popytu, 2) Przeznaczenie przedmiotów zaspokajających popyt lub ...

Public relation - ściąga z wykładów

WYKŁAD I Public (Rubbins) - Krąg tych, którzy mogą wywrzeć pozytywny lub negatywny wpływ na efektywność organizacji. Public relations - Zarządzanie procesami komunikacyjnymi pomiędzy organizacją i osobami i grupami odniesienia poprzez świadome, celowe i systematyczne kształtowanie tych postaw. Celem jest wytworzenie dobrego i wiarygodnego wizerunku. Wizerunek - Zbiór przekonań, myśli i wyrażeń danej osoby o obiekcie. Fazy Public relations: 1) SCAN - budowanie ...

Psychologia Społeczna Wykłady PB

1.Proces percepcji – dokonuje się przez nią synteza danych zmysłowych w jednolite doświadczenie otaczającej jej rzeczywistości. 2.Pamięć operacyjna – potocznie zwana uwagą wyzwalana siłą bodźca i zapamiętująca jego rozkład. 3.Ze schematu JA – jest to ujmowany rodzaj introspekcji obraz siebie samego. Ad1): Proces percepcji: 1)Proces sensoryczny (sensus -zmysł) – jest to akt odbioru bodźca przez dany narząd zmysłu. 2)Proces spostrzegania – jest to akt ...

Wykłady z metodologii

Wykład I dnia 10.10.03 Metodologia METODOLOGIA M. S. Ossowscy JĘZYK (nauka o nauce) Nauka Nowożytna wiek przełom XVI / XVII Galileusz ,F.Bocon „Nowm Organum” Loke, Hume, Kartezjusz podstawy poznania, Kant Epistemologia teoria poznania Neuton Wartościowanie Nauki 1 Pozytywizm XIX połowie wieku (filozofie Comte, Mill Socjologia 2 Empiriokrytycyzm E.Mach 3 Neopozytywizm ( Koło Wiedeńskie Koło VIED) jej zawdzięczamy powstanie współczesnej Metodologii 1 ...

Bankowość -wykłady

Banki wyłonione z NBP w 1989r. 1. Bank Gdański w Gdańsku-BIG 2. Bank Śląski w Katowicach-ING 3. Bank Przemysłowo- Handlowy w Krakowie-BHV 4. Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie 5. Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi 6. Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie 7. Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu-AIB 8. Państwowy(Powszechny) Bank Kredytowy w Warszawie-BHV 9. Bank Zachodni we Wrosławiu-AIB WYKŁAD III Bank W.L.Jaworski Przedsiębiorstwo usługowe, którego ...

podstawowe zasady rachunkowosci, rodzaje operacji gospodarczych, 2 wyklady w skrócie,

Wykład 1. Podstawowe zasady Rachunkowości 1. Zasada podmiotowości- wszelkie zjawiska interpretowane są z punktu widzenia jednostki. Polega też na oddzieleniu majątku właścicieli i majątku jednostki. 2. Zasada kontynuacji działania (ciągłości działania)- oznacza, że w dającej się przewidzieć przyszłości jednostka nie zamierza likwidować ani ograniczać działalności, ma to wpływ na wycenę majątku. 3. Zasada miernika pieniężnego- (rachunkowość posługuje ...

Komunikowanie - wykłady

Wykład 1 2002.10.02 DEFINICJE I MODELE KOMUNIKOWANIA 1. Komunikowanie – jest symboliczną interakcją pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności. 2. Komunikowanie wg Gładowskiego – to dynamiczny proces, polegający na wymianie tzn. wysyłaniu i odbieraniu przekazów w ramach określonej sytuacji lub kontekstu. 3. Komunikowanie wg Cooley’a – to mechanizm powstający i funkcjonujący dzięki kontaktom międzyludzkim. Obejmuje wszystkie symbole: ...

Pedagogika pracy. wyklady

Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej nowopowstałego Instytutu Kształcenia Zawodowego. Dyrektorem został T. Nowacki i jego uważa się za twórcę pedagogiki pracy. Dwie podstawowe przyczyny powstania pedagogiki pracy jako samodzielnej subdyscypliny: · Potrzeby praktyki – ...

Wykłady z prawa i zagadnienia egzaminacyjne

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO 1. Pojęcie prawa j jego funkcje 2. Państwo i prawo 3. Norma prawna, przepis prawny, stosunki prawne 4. Źródła prawa 5. Zobowiązania 6. Ubezpieczenia turystyczne 7. Umowy w turystyce i rekreacji: sprzedaży, najmu, czarteru, leasingu, agencyjna, umowa hotelowa, umowa o korzystanie z kempingu, umowa o korzystanie z pola biwakowego, użyczenia, przewozu, spedycji, przechowania, umowa o wycieczkę lotniczą, umowa najmu autokaru do przewozu ...

Etologia - wykłady

Etologia – nauka o zachowaniu się organizmów żywych. Pierwotnie etologia [opisowa] tylko opisywała obyczaje badanych zwierząt; obecnie etologia [eksperymentalna] stanowi do pewnego stopnia kontynuacje psychologii zwierząt, jednak - przeciwnie niż ona - w tłumaczeniu zjawisk behawioralnych zasadniczo pomija subiektywne przeżycia badanych istot, rozszerza też swe zainteresowania na człowieka, toteż przedmiotem materialnym etologii są wszelkie organizmy żywe zdolne do ...

Scenariusz wykładu pt. „Słoda ciąża"– planowanie i donoszenie ciąży przez kobiet z cukrzycą

Blok tematyczny : Promocja zdrowia Cel zajęć : • Zmniejszenie lęku matek donoszących ciąże pewnego ryzyka. • Zminimalizowanie ryzyka powikłań u ciężarnej i płodu. • Uświadomienie istoty unormowanej glikemii. • Nabycie przez kobiety informacji i zmianach na zapotrzebowanie insuliny w czasie ciąży i po porodzie. Pomoce: • Biała tablica • laptop • slajdy wykonane w programie powet point • przedłużacze • rzutnik elektroniczny mogący ukazywać ...