Wyjątek

Czytaj Dalej

Zarządzanie przez wyjątki

Charakterystyka

Zarządzanie przez wyjątki należy do grupy metod zarządzania usprawniających pracę kierowniczą. Podstawową cechą tej metody jest koncentrowanie się w danej organizacji przede wszystkim na kontroli odchyleń od zadanych stanów.

Zarządzanie przez wyjątki może zatem być rozumiane jako...

ZRZĄDZANIE PRZEZ WYJĄTKI (odchylenia)

 

Istota systemu ZPW jest identyfikacja „wyjątków” (odchyleń), czyli właśnie tego, co odbiega od obowiązujących standardów, planów, wzorców, norm i rutynowych zachowań organizacyjnych oraz oparty na wyjątkach systemu informacji i decyzji w organizacji. W ZPW duży nacisk kładzie się na właściwy...

WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa

WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa, wyd. w Krakowie (w drukarni W.L. Anczyca i Spółki), t.1-9 1906-19, nakładem Gebethnera i Wolffa, pod red. B. Chlebowskiego, H. Gallego, S. Krzemińskiego. W jej opracowaniu uczestniczyli m. in. I. Chrzanowski, W. Hahn...

UMOWA MIĘDZYNARODOWA A PAŃSTWA TRZECIE (zasada ogólna i wyjątki od niej)

Podstawową zasadą prawa międzynarodowego jest, że umowa zawarta między dwoma lub więcej państwami tworzy prawa i obowiązki tylko między nimi. Umowa ta jest dla innych państw nie wiążąca i nie mogą one z umowy tej odnosić korzyści, czy też ponosić jakichś obowiązków wynika to z zasady...

JAKA JEST DOLNA I GÓRNA GRANICA STAWKI DZIENNEJ KARY GRZYWNY I CZY KODEKS KARNY MA OD TEJ REGUŁY JAKIEŚ WYJĄTKI?

Kodeks Karny w art. 33 przewiduje grzywnę w stawkach dziennych, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych w granicach od 10 do 360 stawek. Wysokość pojedynczej stawki dziennej ustalona została w granicach od 10 zł do 2000zł.

Wyjątek odnośnie grzywny w stawkach dziennych opisany w art. 77 KK, zawieszając...

Wyjątki od zasady skargowości na rzecz działania sądu z urzędu

Zas skargowości to dyrektywa zgodnie, z którą kierowniczy organ procesowy pro­wadzi postępowanie tylko na żądanie, wniosek innego uprawnionego pod­miotu. Jej przeciwień­stwem jest zaś post z urzędu. Jest to dyrek­tywa w myśl, której post może być prowa­dzone z własnej ini­cjatywy organu kie­rowniczego...

Wyjątki od za­sady jawności roz­prawy

Zasada jawności okre­śla się jako dyrektywę, według której proces ma być jawny. Odróż­nia się jawność we­wnętrzna – wobec stron i ich przedstawi­cieli procesowych, oraz jawność ze­wnętrzna w stosunku do społeczeństwa. Według art. 355 kpk rozprawa odbywa się jawnie, organicznie jawności określa...

Wyjątki od zasady legalizmu i bezpośredniości

Zasada legalizmu to dyrektywa nakazująca organowi proceso­wemu bezwzględne wszczynanie i konty­nuowanie ściga­nia każdego przestępstwa, jeżeli ściganie z urzędu jest prawnie dopusz­czalne i faktycznie zasadnie.

>Wyjątków od zasady legalizmu jest nie­wiele.

1.Umorzenie absorp­cyjne...

Na czym polega zasada potrącalności w podatku od towarów i usług oraz wyjątki od niej

Podatek od towarów i usług zbudowany jest na zasadzie potrącalności, polega to na tym, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku, a więc tego, który musi odprowadzić do budżetu o kwotę naliczonego podatku tkwiącego w cenie nabytych towarów i usług związanych ze sprzedażą...

Przyimki-wyjatki

PRZYIMKI LACZACE SIĘ Z DATIVEM: aus-z (skądś) np.: Ich gehe aus der Schule (die Scule=Nominativ - der Schule=Dativ) bei-u, przy np.:Die Scule steht bei der Post. (die Post=Nominativ - der Post=Dativ) np.:Ich wohne bei den Groseltern. (die Groseltern=Nominativ - den Groseltern=Dativ) nach-po (odnosi się do czasu), do [kiedy uzywamy "nach" to rzeczownik ma rodzajnik nieokreslony (np. ein, eine)] np.: Ich habe ihn nach einem Monat getroffen. zu-do (odnosi się do ...

Wyjątki od zakazu rozwiązania i wypowiedzenia umowy

Kodeks pracy dopuszcza tylko dwie sytuacje, w których dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży. Możliwe jest jedynie (po spełnieniu określonych warunków) rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży, za wypowiedzeniem, z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu...

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - WYJĄTKI OD ZASADY

Swoboda ta w ogóle nie obejmuje:

wykonywania władzy publicznej

Może być jednostronnie ograniczana ze względu na

porządek publiczny

bezpieczeństwo publiczne

zdrowie publiczne

Postanowienia dotyczące swobody prowadzenia działalności gospodarczej nie mają...

Swoboda przepływu kapitału i płatności - WYJĄTKI OD ZASADY

* Państwa członkowskie mogą jednostronnie ograniczyć swobodę przepływu kapitału i  płatności pomiędzy sobą ze względu na:

1. Specyfikę własnego systemu podatkowego

2. Ochronę prawa krajowego

3. Politykę publiczną oraz bezpieczeństwo publiczne

!!!Nie jest więc możliwe powoływanie się na:...

CZY ZAWSZE ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY JEST FAKULTATYWNE? JEŻELI ZNASZ WYJĄTEK PODAJ GO

Art. 25 § 3 KK, w razie przekroczenia granic obrony koniecznej w wyniku strachu lub wzburzenia. Odstąpienie jest wówczas obligatoryjne. W przeciwieństwie do niepodlegania karze sprawca nie jest tu automatycznie na mocy ustawy zwolniony z poniesienia kary, lecz może to tylko nastąpić mocą decyzji sądu...

Zasada uprzedniości budżetu oraz wyjątki od niej

ZASADA UPRZEDNIOŚCI BUDŻETU to postulat wskazujący na potrzeby uchwalania budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wynika ona z faktu, iż budżet obejmuje przyszłe dochody i wydatki oraz przychody i rozchody państwa i j.s.t. Ustawodawca stwarza warunki dla realizacji tej zasady nakazując chociażby...