Wydarzenia

Czytaj Dalej

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Krytyczne wydarzenie, stres życiowy

Wydarzenia te subiektywnie doświadczane jako wyodrębniające się z biegu wydarzeń, ważne dla życia i trudne, także w których dotychczasowe sposoby postępowania i życia stają się nieskuteczne, niedostosowane.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Społeczne i psychologiczne konsekwencje kataklizmów i katastrof

Kaniasty i Norris (1999) opracowali - na podstawie literatury dotyczącej mechanizmów stresu społecznego wynikającego z wydarzeń katastroficznych i na podstawie badań własnych - model, który ich zdaniem warto stosować w analizie zjawisk psychologiczno-społecznych zachodzących w wyniku tych wydarzeń w różnym czasie od ich zaistnienia.

Geneza, przebieg i skutki wydarzeń marcowych 1968 r.

Gomułki w sprawie genezy wydarzeń marcowych kwestionowane było przez niektórych członków kierownictwa i spowodowało przesilenie polityczne. Na fali wydarzeń marcowych w czasopismach pojawiło się jednak wiele publikacji dotyczących odbudowy państwa narodowego.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Stres traumatyczny

W pomocy ludziom, którzy doświadczyli wydarzeń urazujących potrzebna jest wiedza o możliwościach asymilacji i poznawczo-emocjonalnego opra­cowania traumy. Powrót do równowagi jest szczególnie trudny, gdy wy­stępuje społeczna stygmatyzacja wydarzenia.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

W opisach ważnych wydarzeń historycznych autor skupia uwagę na własnych przygodach, wyolbrzymiając niekiedy swą rolę świadka i uczestnika tych wydarzeń.

Geneza i przebieg wydarzeń grudnia '70.

Tego dnia – według oficjalnych danych- w Gdyni zmarło z powodu ran 18 rannych, przyjęto do szpitali 233 rannych, pomocy udzielano 347 osobom, „Ustalenie odpowiedzialności prawnej bądź prawno – konstytucyjnej konkretnych osób [za te wydarzenia] jest praktycznie niemożliwe, a w każdym razie bardzo trudne”. Koszty wydarzeń miałby zapłacić w tym przypadku Gomułka i jego ludzie.

Rewolucja w Niderlandach – znaczenie i rozwój reformacji na tle wydarzeń historycznych.

Bazylow w swojej książce „Historia powszechna 1492 – 1648” tak opisuje te wydarzenia : „Niezmiernie trudno wyjaśnić przyczyny i siły napędowe aż nasyconego barbarzyńska, przerażającego nienawiścią fanatyzmu. Wydarzenia, które rozegrały się w Niderlandach w XVI w.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Teatr Narodowy pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego odegrał wybitną rolę w walce o reformę ustroju Rzeczypospolitej wystawiając na scenie sztuki o wyraźnie politycznym obliczu („Powrót posła”), nawiązujące do aktualnych wydarzeń w kraju („Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale”) 3.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne lat 1995 i 1996.

Najlepszą sytuacją byłoby, gdyby każda odpowiadająca osoba opracował swoje dwa własne wydarzenia wraz z własnym komentarzem do nich.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Niepunktualność wydarzeń życiowych a zakłócenie procesu rozwoju

Czynniki zakłócające tok rozwoju, hamujące go lub nienaturalnie przyspieszające, są źródłem wydarzeń niepunktualnych.

Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

Powyższe wydarzenia kończą zasadniczy etap rewolucji burżuazyjnej we Francji, władzę przejęła bogata burżuazja.

Wydarzenia marcowe

Prawdziwy inicjator wydarzeń, minister spraw wewnętrznych - Mieczysław Mo-czar - został zdymisjonowany. "lewi-cą laicką"; dla studentów, głównych aktorów wydarzeń, marzec '68 był gorzką lekcją.

Najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi

Z geolo­gicznego punktu widzenia najważniejszymi wydarzeniami kenozoiku są: oro­geneza alpejska (trwająca przez dolny i środkowy trzeciorzęd) oraz zlodowa­cenia półkuli północnej w plejstocenie.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar społeczny a zmiany wspólne

Wynika to z faktu, iż ludzie podlegający tym samym oczekiwaniom społecznym, uczestniczący w podobnych wydarzeniach społecznych i podejmujący zbliżone zadania, stają się bardziej do siebie podobni niż osoby wykonujące inne zadania czy uczestniczący w innych sytuacjach, nawet, jeżeli pochodzą z tej samej warstwy wiekowej.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Konsekwencje doświadczania niepunktualności wydarzeń życiowych

A więc zmiany w organizmie pojawiają się zbyt wcześnie lub zbyt późno i/lub oczekiwania społeczne przerastają możliwości dziecka (za wysoko ustawiona poprzeczka), bądź nie są dla niego pociągające („nieatrakcyjne rozwojowo”) - mają dwa oblicza. Z jednej strony, są to natychmiastowe konsekwencje...

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Zjawiska kryzysowe

Możemy mówić o reak­cjach kryzysowych, kryzysach rozwojowych i emocjonalnych, krytycznych wydarzeniach.

Podział dziejów Ziemi na ery i okresy – najważniejsze wydarzenia

W ciągu dziejów Ziemi miało miejsce wiele różnych wydarzeń : zmieniały kształt lądy i oceany, występowały procesy górotwórcze, pojawiało się życie, rozwijały się i ginęły gatunki.

Najważniejsze wydarzenia XX wieku

Swiat: § 1939 - Napaść Hitlera na Polskę - wybuch II wojny światowej: Moim zdaniem wybuch II wojny światowej i cały jej przebieg miał ogromny wpływ na późniejsze wydarzenia w świecie.

Kalendarium wydarzeń związanych z agresją Izraela na Liban 1984-1985

Kalendarium wydarzeń związanych z agresją Izraela na Liban 1984-1985 1984 • Koniec stycznia- nowy etap wojny domowej w Libanie, spowodowany przez prawicę chrześcijańską.

Wydarzenia marcowe

Władze podjęły akcję propagandową, w której sugerowali, że wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim inspirowały studentów pochodzenia żydowskiego, dzieci wysoko postawionych urzędników państwowych.