Wydajność

Czytaj Dalej

Wydajność

Productivity - produktywność, czyli wydajność jest stosunkiem wartości fizycznych produkcji do jednej lub więcej klas wkładu zużytych w procesie produkcji, wyrażone zwykle w terminach wykładników liczbowych.Produktywność pracy jest produkcją na jednostkę Produktywność kapitału to produkcja na jednostkę wkładu kapitału. Produktywność energii jest to cała produkcja na jednostkę energii jako rozróżnienie od innych włożonych pośrednio produktów wkładu pracy, nie ...

Wydajność

Charakterystyka

Wydajność to ekonomiczna miara efektywności odnosząca wielkość produkcji do wielkości zasobów użytych do jej wytworzenia.

Wydajność można oceniać na różnych poziomach analizy i w różnych formach. Poziom wydajności to skala w jakiej wyliczamy lub definiujemy wydajność. Na...

Analiza wydajności parku maszynowego

Charakterystyka

Na wyniki działalności przedsiębiorstw wpływa ilość jak i jakość poszczególnych czynników produkcji oraz sposób ich wykorzystania. Podstawowe czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy i ludzie) działają wzajemnie się uzupełniając. Proporcje między tymi czynnikami powinny...

Kontrola wydajności maszyn i urządzeń

Kontrolowanie wydajności maszyn i urządzeń umożliwia zapewnienie optymalnych warunków pracy, zarówno w aspekcie jakości gotowego produktu, jak też ekonomiczności realizowanego procesu technologicznego. Istotnym elementem kontroli jest poprawność ustawienia maszyn i urządzeń w liniach technologicznych...

Czynniki wydajności pracy odkryte przez szkołę Human Relations

We wcześniejszych teoriach organizacji i zarządzania przyjmowano założenie o pozytywnym związku między zadowoleniem z pracy z wydajnością - im pracownik jest bardziej zadowolony, tym bardziej wydajny.

Zadowolenie rozumiane jako emocjonalna reakcja na zaspokojenie potrzeb miałoby skłaniać pracownika do...

Polepszanie innych niż wydajność cech szczepów

Zwiększanie wydajności wytwarzania określonego metabolitu nie jest jedynym celem prac nad udoskonalaniem szczepu. Często duże znaczenie ma polepszenie innych własności technologicznych mających istotne znaczenie techniczne i ekonomiczne. Najważniejsze cechy zostały wymienione na początku tego...

Urlopy, wydajność pracy

1.Urlop wypoczynkowy(coroczny, nieprzerwany, płatny)

Wymiary urlopu:

20 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

26 dni-jeżeli pracownik pracuje ponad 10 lat

Tytuły ukończenia:

-Zasadnicza szkoła-czastrwania nauki(max.3 lata)

-Średnia szkoła zawadowa(max 5 lat)

-Śerdnia szkoła...

Przedstaw istotę działania prawa wydajności proporcjonalnej i nieproporcjonalnej

 

Prawo wydajności nieproporcjonalnej : to założenie że kolejnym nakładom zmiennych czynników wytwórczych towarzyszą nieproporcjonalne zmiany w przyrostach produkcji ( spełnione to jest dla krótkiego okresu , oraz gdy nie wszystkie czynniki lub technika produkcji są zmienne.).  

Prawo wydajności...

Jakie związki i zależności występują między produkcyjnością całkowitą, przeciętną i krańcową przy działaniu prawa wydajności nieproporcjonalnej i proporcjonalnej?

 

Dla wydajności nieproporcjonalnej :  

A) gdy produkcyjność przeciętna wzrasta produkcyjność krańcowa jest większa od przeciętnej ;

B) gdy produkcyjność przeciętna zmniejsza się produkcyjność krańcowa jest mniejsza od przeciętnej ;

C) gdy produkcyjność przeciętna osiąga maksimum...

Wydajność systemu informacyjnego

Wydajność

Zdolność systemu informacyjnego do przesyłania i przetwarzania w sensie fizycznym określonej ilości informacji w danej jednostce czasu.

Najczęściej z powodu małej wydajności systemu informacyjnego zaczynają tworzyć się wąskie gardła w przebiegach procesów (kolejki w bankach, przestoje...

Zasady wydajności pracy H. Emersona

 

Wyraźnie określony cel.

Zdrowy rozsądek

Rada kompetentna lub inaczej fachowe doradztwo.

dyscyplina

sprawiedliwe i uczciwe postępowanie

rzetelna, natychmiastowa, dokładna i stała sprawozdawczość

naukowe planowanie działań.

Wzorce, normy i harmonogramy...

Handlowcy wykorzystują komputery dla zwiększenia wydajności

Jednym z większych problemów, z jakim zmagają się przedsiębiorstwa jest problem obniżki kosztów utrzymania działu sprzedaży oraz usprawnienia przepływu infonnacji pomiędzy centralą a regionalnymi przedstawicielstwami. Proces automatyzacji sprzedaży znacząco wpłynął na oba te problemy. Istotą i...

Wydajność pracy inwalidów

wydajność pracy inwalidów; uwarunkowana licznymi czynnikami, a przede wszystkim zdolnościami i kwalifikacjami inwalidów oraz organizacją i techniką pracy. Większość tych czynników można podzielić na: a) rzeczowe warunki pracy (przedmioty pracy, środki pracy, rodzaj technologii, organizacja stanowiska...

Teza o związku zadowolenia z pracy z wydajnością. Interpretacje i krytyka

Aby bodziec spowodował zachowanie człowieka, konieczne jest, aby przekształcił się w motyw, czyli w wewnętrzną pobudkę do działania, a następnie konieczna jest pozytywna postawa wobec określonego zachowania. Motywowanie ludzi do pracy sprowadza się zatem do zastosowania określonych bodźców, w...

Wymień 10 elementów wpływających na wydajność pracy komputera i systemu komputerowego

1. typ procesora

2. rodzaj pamięci RAM

3. rodzaj pamięci ROM

4. pamięć cache

5. szybkość zegara taktującego

6. rodzaje złącz

7. rodzaj koprocesora

8. wielkość i pojemność kart rozszerzeń

9. jakość pamięci zewnętrznych

10. odpowiednie oprogramowanie

Wydajność koparek

W. uzależniona od ich cech konstrukcyjnych, właściwości fizyko-mechanicznych urabianych skał, jak również od sposobów i organizacji pracy, geometrii frontu roboczego, warunków atmosferycznych itp.; wyróżnia się wydaj-ności:

teoretyczną, wyrażoną w m3/h spulchnionego urobku, charakteryzowaną...

Wydajność pastwiska

Liczba dni wyżywienia 1 sztuki dużej na 1 ha. Np., gdy kwatera wyżywiła 30 SD w ciągu 2 dni, to w.p. równa się 60 SD dni.