Wychowanie

Czytaj Dalej

Historia wychowania wychowanie dzieci i młodzieży szlacheckiej

Jedna z podstawowych metod wychowawczych przez długie wieki była kara, i to najczęściej kara fizyczna, po prostu bito dzieci, a wynikało to z przekonania że tylko w taki sposób można wychować dzieci na porządnych ludzi, wynikało to z przekonania, że jeśli kocha się swoje dzieci to należy je bić.

Rola wartości w wychowaniu - Wychowanie do wartości w świecie współczesnym

Nie ulega wątpliwości, że niedosyt wychowania do wartości w świe­cie współczesnym prowadzi do wzrostu zjawiska brutalizacji życia, za­niku sacrum na rzecz profanum czy po prostu nasilenia przejawów pa­tologii społecznej, takich jak arogancja, pijaństwo, narkomania, agresja, egoizm, rozboje, przemoc (por.

Rola wartości w wychowaniu - Wychowanie do wartości w społeczeństwie pluralistycznym

Niekiedy wielość kultur, z których wywodzą się wychowankowie, nie utrudnia, a wręcz sprzyja wychowaniu do wartości.

Podmiotowość w wychowaniu - Wychowanie ku podmiotowości

Relacja zachodząca między ludźmi, którzy obdarzając się nawzajem szacunkiem i zaufaniem, otwierają się na siebie (na wzajemne wpływy), pobudzając nawzajem do aktywności, która jest podstawą budowania statusu podmiotowego; celem wychowania ku podmiotowości jest budowanie podmiotowości, czyli rozwijanie orientacji podmiotowej, poczucia podmiotowości i podmiotowej tożsamości.

Cele a celowość wychowania

Literatura : Heliodor Muszyński “Ideał i cele wychowania Kazimierz Sośnicki “Istota i cele wychowania Heliodor Muszyński “Zarys teorii wychowania Bogdan Suchodolski “Pedagogika - podręcznik dla kandydatów na nauczycieli“ Michał Godlewski, Stanisław Krawcewicz, Jerzy Wołczyk, Tadeusz Wujek “Pedagogika - podręcznik akademicki“ Antoni Rumiński “O źródłach celów wychowania ( Nowa szkoła 4/91 ...

Oświata i wychowanie w epoce antyku

3/ WYCHOWANIE ATEŃSKIE: System wychowania w Atenach, pomimo że miał również charakter klasowy, był całkiem odmienny od wychowania spartańskiego. Zrodził się, więc też nowy system wychowania: 4/ WYCHOWANIE HELLEŃSKIE: Istotnym elementem w okresie hellenizmu była szkoła.

12 zagadnień z Historii Wychowania

U jego źródeł poglądów pedagogicznych, które wyłożył w „Myślach o wychowaniu leży jego doświadczenie wyniesione z domu (od wczesnego dzieciństwa surowe wychowanie, które wraz z wiekiem późniejszym przechodzi w poufałość), negatywne przeżycia szkolne, własna działalność wychowawcza i praktyka lekarska.

Teoria wychowania Wykłady Marek Ejsmond (Ateneum Gdańsk)

Definicje humanistyczne: (Bogdan Suchodolski, Henryk Rylke) celem wychowania w tym ujęciu jest: rozwój osobowości nie ma negacji tego pierwotnego stanu, rozwój tego co tkwi w wychowanku tu nie ma narzucania celu wychowania ten cel tkwi indywidualnie w każdym wychowanku, wychowawca nie narzuca tego kim ma być wychowanek to zależy od rozwoju osobowości wychowanka i tego co w nim tkwi, wychowawca wspiera wychowanka w procesie ...

Teoretyczne podstawy wychowania -ćwiczenia i wykłady

pseudowychowanie i jego typy Pseudowychowanie: wszystko to co przyjmuje wymiar przeciwieństwa wynaturzenia czy pozorności wychowania; wychowanie toksyczne Cztery rodzaje pseudowychowania: a) wychowanie nieadekwatne, czyli takie, które „nie rozpoznaje sytuacji wewnętrznej wychowanka i działa obok na oślep czy też nawet wbrew tkwiącym możliwością”; Filek b) wychowanie fikcyjne, kiedy nierzekomy wychowawca i ...

Wychowanie seksualne

„godzin wychowawczych (do dyspozycji wychowawców klas), a także okazjonalnie w ramach wszystkich innych przedmiotów, jest najzwyczajniej pomijane, traktowane zbyt powierzchownie, niekiedy niemalże pod przymusem napisanego rozkładu materiału, w którym zwykle pisze się to, co dyktują odgórne zalecenia.

Współczesna recepcja socjologii wychowania Floriana Znanieckiego

Stosunkiem wychowawczym Znaniecki nazywa swoisty stosunek społeczny, zachodzący między indywidualnym wychowankiem, a którąkolwiek z osób lub grup, świadomie, (choć nie koniecznie rozmyślnie) zdążających do urobienia go według pewnego wzoru, więc każdy proces wychowawczy dokonuje się na podłożu jakiegoś stosunku wychowawczego i wszelkie czynności wychowawcze zastępcze lub pomocnicze są podporządkowane czynnościom jakiejś ...

DZIECKO - WYCHOWANIE i KSZTAŁCENIE

wszechstronnego rozwoju przy zastosowaniu zasady nierozłączności nauczania (kształcenie dyspozycji instrumentalnych) i wychowania (kształtowanie dyspozycji kierunkowych) oraz stworzenie integralnego systemu dydaktyczno-wychowawczego, w którym nauczanie jest wychowujące, a wychowanie nauczające.

Moja koncepcja wychowania

Mechanizm wychowania w rodzinie polega z jednej strony na dokonywaniu przez rodziców pewnych intencjonalnych, zamierzonych zabiegów wychowawczych, usiłujących nadać wychowaniu pewien zaplanowany kierunek, a z drugiej - na nieustannym oddziaływaniu swoją postawą, wytwarzaną w domu atmosferą miłości, szacunku i zrozumienia.

Wychowanie przez pracę

wychowaniu przez pracę w przedszkolu • wychowaniu przez pracę w szkole • wychowaniu przez pracę w placówkach opiekuńczo –wychowawczychwychowaniu przez pracę w organizacjach młodzieżowych.

Wychowanie fizyczne - teoria wychowania

Bo pominąwszy nawet sam stan umysłu, że przymioty rozumu i serca po wielkiej części od stanu zdrowia i organizacji zależą, a zatem każde wychowanie moralne powinno mieć za podstawę i fundament – fizyczne” Geneza wychowania fizycznego : · obszerne piśmiennictwo, poświęcone uzasadnieniem roli wychowania fizycznego, jaką może ono spełniać w procesach wychowania i kształcenia, w produkcji i szerzeniu higieny stało się powodem narodzin ...

Warunki skuteczności wychowania

Można podsumować, że skuteczne wychowanie warunkowane jest więc: wyznaczaniem celów wychowankowi, aktywizowaniem jego działalności praktycznej, wysokimi oczekiwaniami wychowawcy (rodziców, opiekunów) wobec wychowanka, pobudzaniem do samodzielności ale także odpowiednią - realną samooceną i samokontrolą osób zajmujących się wychowaniem i nauczaniem.

Wychowanie państwowe (pedagogika państwowa)

W tym celu Gustaw Dobrucki zaproponował wprowadzenie nowej postaci-wychowawcy specjalnego, którego zadaniami była opieka nad wszechstronnym wychowaniem ucznia, zarówno społecznym, artystycznym, naukowym, fizycznym oraz jego samokształceniem.

Socjologia wychowania

J (jednostka) + W (środek wychowujący) + O (obowiązki) = STOSUNEK WYCHOWAWCZY Jednym z ważnych składników środowiska wychowawczego są instytucje wychowawcze.

Istota i znaczenie teorii wychowania.

Zadania teorii wychowania: - cele wychowania - projektuje rzeczywistość wychowawczą - wskazuje na czynniki, które mają wpływ na wychowanie Funkcje teorii wychowania: - klasyfikacja wg Józefa Górniewicza: * funkcja poznawcza (diagnostyczna): teoria wychowania diagnozuje czyli bada, pewną rzeczywistość wychowawczą, ustala warunki funkcjonowania wychowanków i opisuje tę rzeczywistość tak jak ją bada.

Wychowanie

Przedstawiciel odrodzenia to Erazm z Rotterdamu Poglądy Erazma z Rotterdamu: życzliwość, wyrozumiałość, serdeczność, troskliwość są najważniejsze wypowiada się przeciwko karom fizycznym, podkreśla poszanowanie dziecka jako istoty ludzkiej krytykuje treści nauczania, krytykuje gramatykę, dialektykę i metodę scholastyczną nauka powinna się opierać na językach klasycznych ( łacina, greka ), literaturze, historii, geografii, matematyce podkreśla wagę ...