Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych

Czytaj Dalej

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

postanowił, że będzie to UroczystośćWszystkich Świętych.

Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę

Temat ten jest bardzo stary. Spotykamy go we wczesnych pismach chrześcijańskich. Stoimy tu w obecności niezwykłego bogactwa chrześcijańskiej intuicji wiary. Temat ten został podjęty na nowo przez Sob. Wat II (GS 22).

Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie ontologiczne

Chcemy wyjaśnić na czym polega włączenie wszystkich ludzi w jednego, w Chrystusa, a nie co wspólnego On ma ze wszystkimi ludźmi.

Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie dynamiczne

Rzeczywistość wcielenia i rzeczywistość każdej osoby wymagają, by Chrystus był uważany za człowieka jedynego i różnego od innych: ani ludzie należą do niego, ani On z nimi nie tworzy jakiejś większej całości, w ten sposób, że On i inni ludzie traciliby swoją tożsamość i autonomię.

Nie...

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są obdarzeni miłością w Chrystusie

Przy stworzeniu, Bóg przeznaczył wszystkich ludzi do swego Królestwa. Zmiana dokonała się w całości stworzenia, ale nie we wszystkich ludziach pojedyńczo wziętych.

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są miłowani przez Chrystusa

Włączenie w Niego wszystkich ludzi, nie może nie powodować, że Jezus zna i kocha wszystkich ludzi osobiście. Nie wystarczy powiedzieć, że Jezus pamięta i kocha całą ludzkość, wszystkich ludzi.

TEORIE DEMOKRACJI - R. Legutko „Czy demokracja jest ustrojem mądrym?” [w:] „Demokracja dla wszystkich”

Pytanie tytułowe „czy demokracja jest ustrojem mądrym” Legutko wywodzi z generalizacji antycznej filozofii państwa – a więc twierdzenia, że najlepszy jest ten ustrój, który kieruje się mądrością. Dalej zwraca uwagę na dwuznaczność pojęcia demos: jako ogół obywateli i jako ogół biednych obywateli (w...

Wzory wszystkich kwasów

KWAS WZÓR SÓL

arsenowy III H3AsO3 arsenian III

arsenowy V H3AsO4 arsenian V

azotowy III HNO2 azotan III

azotowy V HNO3 azotan V

borowy H3BO3 boran

bromowodorowy HBr bromek

chlorowodorowy - solny HCl chlorek

chlorowy I HClO chloran I

chlorowy III HClO2 chloran III

chlorowy V HClO3 chloran V...

Czym różnią się metody statystyczne spośród wszystkich metod analizy danych?

Pobieranie próby losowo

Metody oparte na rachunku prawdopodobieństwa – wnioskowanie z danych zbieranych w empirycznych badaniach zjawisk masowych.

Dane reprezentatywne, na których opierają się pewne prawidłowości zjawisk w sposób fragmentaryczny.

Dane obarczone efektami przyczyn...

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia, nurt piśmiennictwa popularny w średniow. Europie od IV/V w., przygasły w dobie odrodzenia i ożywiony ponownie w związku z potrydenckim ruchem —> kontrreformacji. Średniow. łaciński ż.ś. składał się zazwyczaj z 3 części: opisu życia świętego (vita), jego...

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi, wyd. w Wilnie 1579. Zawiera życiorysy świętych Kościoła kat., ułożone w porządku kalendarzowym. W dużym stopniu jest to kompilacja z prac średniow. i współcz. historyków kośc. oraz ksiąg ojców Kościoła. Dzieło Skargi...

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ!

Nm. Proletarier aller Ldnder, vereinigł euch/, sformułowane przez Marksa i Engelsa w 1847 hasło Związku Komunistów, opublikowane w 1848 jako ostatnie zdanie Manifestu komunistycznego Marksa i Engelsa, które stało się internacjonalistycznym hasłem solidarności proletariatu.

„CZEŚĆ ŚWIĘTYCH POLSKICH"

Kwartalnik teol. poświęcony szerzeniu czci świętych pol. oraz sprawom ich kanonizacji, wyd. 1934-37 w Warszawie, 1938-39 w Potulicach. Pismo redagowała Maria Chlewińska i Stefania Ottowa (do 1937), a nast. zespół prof, seminarium chrystusowców (red. odpowiedzialny ks. I. Posadzy);

publikowało ono artykuły...

OŚMIU ŚWIĘTYCH WOJNA 1375-1378

Pa­pież Grzegorz XI (1330-1378) zamierzał przenieść stolicę apostolską z Awinionu, we Francji, do Rzymu (w okresie tzw. niewoli babilońskiej Kościoła papieże przebywali na ziemi francuskiej). Wykorzystując nieza­dowolenie w Państwie Kościelnym z powo­du rządów francuskich legatów Florencja...

DZIEŃ ZADUSZNY, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

850) postulował objąć tym zwyczajem wszystkich wiernych zmarłych, wskazując na potrzebę modlitwy za nich przynajmniej raz w roku ; proponował przeznaczyć na nią dzień po Wszystkich Świętych; Odilon opat benedyktynów (III 1), nawiązując do sugestii Amalarego, zainicjował D.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH

regularne Wszystkich Świętych, Francescane Regolaridi Ogni Santi, na prawie p a p .

Świętych przedstawienia

Pojawiły się w sztucewczesnochrześc; jako samodzielne, określone postacieznane od V w,, także towarzyszące apostołom otaczającymChrystusa; w grupach ukazywani w sztuceKościoła Wsch. W sztuce wczesnego średniowieczaświętych, poza Ewangelistami, wyobrażano sporadycznie.

Od romanizmu, w związku ze...

Świętych obcowanie

Jedność duchowa między Chrystusem oraz wszystkimi chrześcijanami znajdującymi się w niebie (albo jeszcze cierpiącymi w czyśćcu) lub żyjącymi na ziemi (LG 49-50).

Ekonomia - skrót wszystkich zagadnień

EKONOMIA ? nauka o gospodarowaniu (produkcja wymiana konsumpcja), XVIII wiek-A.Smith ?Bogactwa Norodów?. Teorie ekonomiczne w Anglii ? szkoła klasyczna:(badanie przyczyn rozwoju gosp.) i Niemczech ? kameralizm niemiecki (badanie p. niedorozwoju) Szkoły (kierunek sub.-marg) ? Psychologiczna ? Karl Menger, gosp.tłumaczone psychologicznie, prawa Gossena I i II, interpretacja słowna ? Matematyczna ? Ilfredo Pareto, wykorzystanie rachunku marginalnego do wyjaśnienia gosp., matematyka i ...