Wstrząs

Czytaj Dalej

Wstrząs

Wstrząs jest stanem, w którym zapotrzebowanie tkanek organizmu na tlen nie może być wystarczająco pokryte jego dostarczaniem (niedobór tlenowy).

Podział. Rozróżnia się zależnie od przyczyny następujące rodzaje wstrząsu:

a.    wstrząs krwotoczny (hipowolemiezny) - wywołany zmniejszeniem objętości...

Wstrząs popytowy

Wstrząs popytowy

Wstrząs popytowy (szok popytowy) - razem ze wstrząsem podażowym jest zaliczany do szoków ekonomicznych, czyli niespodziewanych i gwałtownych zmian na rynku. Wstrząs popytowy jest zmianą wpływającą na zagregowany popyt, rozróżniamy wstrząsy dodatnie i ujemne. Przyczyną wstrząsów są...

WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY

Etiologia i patogeneza. Wstrząs anafilaktyczny jest najcięższą postacią alergii natychmiastowej. Warunkiem jej powstania jest szybkie dostanie się alergenu do układu krążenia i przeniknięcie jego z prądem krwi do tkanek i narządów, zawierających związane przeciwciała reaginowe. W następstwie odczynu...

Co to jest wstrząs anafilaktyczny?

Najpoważniejszą konsekwencją reakcji alergicz­nej na orzechy jest wstrząs anafilaktyczny, który może wystąpić po spożyciu białka ryb i skorupia­ków. Wstrząs anafilaktyczny może pojawić się tak­że u osób cierpiących na inne rodzaje alergii, na przykład uczulonych na jad pszczół i os oraz...

Wstrząs anafilaktyczny , wstrząs septyczny

* WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY * Jest zespołem objawów spowodowanych uwolnieniem mediatorów z komórek tucznych, do którego dochodzi po powtórynym wniknięciu alergenów. W praktyce występuje najczęściej po podaniu penicyliny lub surowic leczniczych. Leki stosowane w leczeniu tego wstrząsu to : ADRENALINA - we wstrzyknięciach podskórnych w dawce 0,5 - 1mg, zwiększenie dawek i częstość podawaniua zależne jest od stanu klinicznego pacjenta. HYDROKORTYZON - we ...

Jak postępować z osobą z objawami wstrząsu?

Ratownik udzielający pierwszej pomocy powinien zwrócić uwagę, czy pacjent prawidłowo oddycha, czy jego oddech jest przyspieszony, nieregularny bądź głośny. Trzeba sprawdzić tempo i siłę pulsu. Sinawy kolor skóry, zwłaszcza ust, może sygnali­zować problemy oddechowe. W razie ich wystą­pienia...

LECZENIE PRZYCZYNOWE RÓŻNEGO RODZAJU WSTRZĄSÓW

Wstrząs hipowolemiczny. Cechuje się zmniejszeniem ilości krwi krążącej, obniżeniem ciśnienia krwi, słabym wypełnieniem naczyń włosowatych. Leczenie polega na przeciwdziałaniu utracie płynów i wyrównaniu wolemii. Nie należy stosować środków wazopresyjnych.

Podczas wstrząsu hipowolemicznego...

Wstrząs podażowy

Charakterystyka

Wstrząs podażowy (szok cenowy) przerzuca gospodarkę na inny poziom ceny. Istota szoku cenowego, czyli nagłej zmiany ogólnego poziomu cen, wiąże się z faktem, iż zmiana jednego, ale za to bardzo istotnego składnika - kosztotwórczego, pociąga za sobą znaczącą zmianę innych komponentów...

Wstrząs septyczny - fazy

I - Faza hiperdynamiczna/wstzrąs ciepły/: przyspieszenie i pogłębienie oddechu, lęk, gorączka, obniżone ciśnienie krwi, przyspieszone tętno, skóra gorąca, sucha, czerwona. II - Faza hipodynamiczna/zimny/: ciśnienie krwi obniżone, tahykardia, skóra blada, chłodna, ochłodzenie dystalnych części ciała, zmniejszenie wydalania moczu, zaburzenia w krzepnięciu krwi, kwasica we krwi. POSTĘPOWANIE WE WSTRZĄSIE: I - przedszpitalne: ułożenie w pozycji przeciwstrząsowej,

Wstrząs septyczny - fazy

I - Faza hiperdynamiczna/wstzrąs ciepły/: przyspieszenie i pogłębienie oddechu, lęk, gorączka, obniżone ciśnienie krwi, przyspieszone tętno, skóra gorąca, sucha, czerwona. II - Faza hipodynamiczna/zimny/: ciśnienie krwi obniżone, tahykardia, skóra blada, chłodna, ochłodzenie dystalnych części ciała, zmniejszenie wydalania moczu, zaburzenia w krzepnięciu krwi, kwasica we krwi. POSTĘPOWANIE WE WSTRZĄSIE: I - przedszpitalne: ułożenie w pozycji przeciwstrząsowej,

WSTRZĄSY REWOLUCYJNE (1758 - 1850)

Zostały zapoczątkowane przez nieświadome tego dwory burbońskie, gdy wypędziły siłą jezuitów zswych krajów. Wstrząsnęły w pierwszym rzędzie papiestwem, które z wielkim trudem pokonywało wrogieidee i systemy, jak absolutyzm katolickich monarchów, febronianizm i józefinizm.

Wydarzenia w Europie...

WSTRZĄSY REWOLUCYJNE (1758 - 1850)

Zostały zapoczątkowane przez nieświadome tego dwory burbońskie, gdy wypędziły siłą jezuitów z swychkrajów. Wstrząsnęły w pierwszym rzędzie papiestwem, które z wielkim trudem pokonywało wrogie idee isystemy, jak absolutyzm katolickich monarchów, febronianizm i józefinizm.

Wydarzenia w Europie...

ANAFILAKSJA - wstrząs anafiiaktyczny

Zespół objawów uogólnionej, natychmiastowej reakcji alergicznej, występujący jako odpowiedź organizmu na powtórne zetknięcie z alergenem. Objawy wstrząsu to np, świąd, pokrzywka, szum w uszach, trudności w oddychaniu i przełykaniu, skurcze, biegunka, nagły spadek ciśnienia tętniczego, a czasem też...

Wstrząs rdzeniowy

Wstrząs rdzeniowy jest bardzo gwałtownym objawem pojawiającym się natychmiast po całkowitym lub częściowym przerwaniu rdzenia kręgowego. Polega on na zupełnym zniesieniu przewodnictwa nerwowego (przede wszystkim z drogi piramidowej), z całkowitym zniesieniem czynności motorycznej, upośledzeniem...

Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Wstrząs

W tym okresie pacjent jest zdezorientowany, jego myślenie i działanie oderwane jest do rzeczywistości, a zachowanie i reakcje są automatyczne, gdyż nie zastanawia się i nie analizuje sytuacji w jakiej się znalazł. Na tym etapie do człowieka z chorobą przewlekła nie docierają informacje o jego stanie...

Jak postępować przy podejrzeniu wstrząsu mózgu?

Może wystąpić w wyni­ku silnego uderzenia w głowę, w ciągu 24 godzin po wypadku pojawić się mogą nud­ności i wymioty. Sposób postępowania: nie przyjmować żywności ani napojów, natych­miast wezwać pomoc lekarską.

WSTRZĄS

Jest to zespół kliniczny charakteryzujący się prostacją i spadkiem ciśnienia na skutek gwałtownych zaburzeń w czynności organizmu.

Objawy kliniczne: zapaść sercowo-odde-chowa, sinica, ból głowy, często utrata przytomności, wymioty, pocenie się, drgawki lub drżenie, może wystąpić wysypka i...