Wspólnota

Czytaj Dalej

Teoria wspólnoty

Między w o l ą  jednego człowieka a w o l ą  innego człowieka mogą występo-wać wielorakie relacje; każda taka relacja jest wzajemnym oddziaływaniem, wówczas bowiem, gdy jedna strona czyni coś albo daje, druga doznaje albo przyjmuje. Oddziaływania te mogą prowadzić do zachowania lub zniszczenia cudzej...

Wspólnota Narodów

Rozpad imperium brytyjskiego dokonał się ostatecznie w latach 60.  Jednak większość byłych kolonii brytyjskich postanowiła nie zrywać kontaktów z Wielką Brytanią oraz między sobą. Utworzyły one Wspólnotę Narodów, stowarzyszenie niepodległych państw.

W Wielkiej Brytanii tradycja rządów...

APOSTOLSKIE WSPÓLNOTY

Protest, wspólnoty rel. zapowiadające bliskie nadejście końca świata lub dążące do przywrócenia urzędu 12 apostołów oraz zewn. form życia okresu apostolskiego.

1. Apostolic Christian Church (Nazarean), fröhlichia-nie, wspólnota rel. zał. 1835 w Szwajcarii przez S.H. Fröhli-cha (1803-57), kierująca się...

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

W 1950 r ogłoszono plan Europejskiej Wspólnoty Obronnej, czego następstwem był zamiar utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Rozpoczęte w tej sprawie w lutym 1951 r negocjacje doprowadziły do podpisania 27 maja 1952 r traktatu powołującego Europejską Wspólnotę Obronną. Pomysł powołania wspólnej armii europejskiej łączył się z ustanowieniem międzynarodowych struktur politycznych, oznaczał zatem wyrzeczenie się przez państwa członkowskie części suwerenności ...

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ZGROMADZENIA i WSPÓLNOTY ZAKONNE

Przeważnie laickie (choć także kapłańsko-laickie) na prawiepap. lub d i e c , oparte na ustawodawstwie franciszkańskimi formowane wg duchowości franciszkańskiej; także stow,lub pobożne związki kat. (—» zakony trzecie) oraz wspólnotyanglik, i ewangelickie:

° f. pokutnicy, bracia pokutnicy św...

Człowiek we wspólnocie.Jeden z najistotniejszych sądów sformułowanych przez Arystotelesa dotyczy człowieka, którego rozwój uwarunkowany jest przez społeczność. Rozwiń tę myśl greckiego filozofa.

‘Pełna wspólnota (…) jest państwem; powstaje ona dla umożliwienia życia, a istnieje by życie dobrze ukształtować’ (Arystoteles, Polityka) Życie we wspólnocie jest podstawowym sposobem bytu ludzkiego. Byt ten potrzebuje wiec wspólnoty żeby istnieć. Człowiek rodzi się całkowicie bezbronny, niezaradny, zdany na łaskę i niełaskę innych. Z tego właśnie powodu jednostka ludzka przychodzi na świat w rodzinie, podstawowej i pierwszej instytucji, na bazie której ...

Podział grup społecznych na wspólnoty i zrzeszenia oraz na grupy pierwotne i wtórne. Jakim typem grupy społecznej jest organizacja

Na gruncie socjologii organizacji można wyróżnić dwa rodzaje definiowania organizacji;

1. zidentyfikowaniu cech zbiorowości ludzi, która jest organizacją; organizacje są typem zbiorowości ludzi mającym charakter zrzeszenia, a nie wspólnoty.

2. na wyliczeniu społecznych mechanizmów i środków, przy...

AZJA - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

Rozwój wspólnot chrzęść, w A. poprzedzony był akcją mis., początkowo sporadyczną, a dopiero od pocz. XIX w. zorganizowaną.

A. MISJE a WARUNKI POLITYCZNE — Misje w A. rozwijały się w warunkach polityki kolonialnej prowadzonej przez państwa eur. oraz w sytuacji stwarzanej im przez państwa azjatyckie.

1...

Europejska Wspólnota Gospodarcza

Charakterystyka

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Z inicjatywy państw Unii Ekonomicznej Beneluksu przystąpiono do realizacji pomysłu całkowitej unifikacji ekonomicznej. Na podstawnie traktatów rzymskich z 1957 roku utworzono w 1958 roku EWG. Do celów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej należy:...

Wspólnoty Europejskie: fazy kształtowania

Wspólnoty Europejskie (WE), to termin symbolizujący 15 państw, które łączy wspólny system wartości, akceptowany porządek społeczny i demokratyczny system państwowy. Trzy instytucje są jej ostoją - Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Unia Europejska, Euroatom, te trzy organizacje są zarządzane przez...

Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej CEMAC

Communaut conomique et Montaire de l'Afrique Centrale Organizacje międzynarodowe, związki rozróżniane wg kryterium charakteru członków. Pierwszą z kategorii są organizacje międzynarodowe rządowe, których członkami są państwa reprezentowane przez swe rządy, druga kategoria to organizacje międzynarodowe pozarządowe, których członkami są związki, instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne z różnych państw. Organizacje międzynarodowe rządowe to związki państw ...

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE A UNIA EUROPEJSKA (organy, cele, zasady)

W latach 50 – tych i 60 – tych integracja i współpraca wielostronna w Europie realizowana była przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej. Świadczy o tym powołanie trzech wspólnot, organziacji, odpowiedzialnych przede wszystkim za rozwój gospodarki:

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)...

Wspólnota anglikańska

Określenie używane przynajmniej od czasu pierwszej Konferencji w Lambeth w 1867 r. na oznaczenie Kościołów episkopalnych wraz z autonomicznymi prowincjami, których źródłem stała się reforma Kościoła angielskiego w XVI wieku i które uznają zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury.

Wspólnota pojmowała samą...

Umowy Wspólnoty i Państw Członkowskich

Co roku Wspólnota Europejska zawiera pewną liczbę umów z krajami trzecimi, a także z organizacjami międzynarodowymi. Umowy te mogą dotyczyć szerokich dziedzin, jak handel, współpraca i rozwój oraz układy o stowarzyszeniu lub szeregu konkretnych zagadnień, są to na przykład: tekstyliów, rybołówstwa, ceł, nauki i technologii, transportu itp. Unia Europejska w swym funkcjonowaniu opiera się o określony katalog dokumentów służących współpracy z innymi państwami, a ...

Skarga odszkodowawcza przeciwko Wspólnocie (skarga z tytułu odpowiedzialności pozaumownej)

 

Artykuł 235 TWE powierza sądom wspólnotowym wyłączną kompetencję rozpoznania skarg dotyczących odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty. Jeżeli chodzi o warunki wniesienia takiej skargi wymienione przepis odsyła do art.288 TWE według którego Wspólnota zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla...

Europejska Wspólnota Węgla i Stali

Charakterystyka

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) została utworzona na podstawie Paryski|traktatu paryskiego, podpisanego 18 kwietnia 1951r. przez kraje Beneluksu, Francję, RFN oraz Włochy. Traktat ten został zaprojektowany 9 maja 1950 roku przez francuskiego ministra spraw zagranicznych - Schumanna...

Wspólnoty europejskie

Ten artykuł wymaga uporządkowania!

Charakterystyka

Oprócz Unii Europejskiej możemy wyróżnić jeszcze wiele innych wspólnot państw europejskich, które z czasem stają się również jej częścią.

Rada Europy

Jedną z najpopularniejszych jest Rada Europy, która powstała w efekcie Kongresu Europejskiego...

EREMICI - WSPÓLNOTY

Nazwę e. przyjęły liczne męskie i niektóre żeńskie wspólnoty-zakony (A), zgromadzenia zak. (B), a także kongr. bez statusu zak. (C) oraz stowarzyszenia (D), które mają charakter zespołów nieformalnych.

A. ZAKONY —

° e. z Camaldoli i z Monte Corona (-> ka-meduli);

° e. z Chartreuse (-*• kartuzi);

° e...

Ramy instytucjonalne wspólnoty europejskiej, organy oraz system norm prawnych.

Wspólnota Europejska prowadzi działalność międzynarodową pozostawiając sferę działań między państwami – członkami Unii Europejskiej właśnie Unii. Wspólnota Europejska dysponująca zdolnością prawną realizuje tę działalność poprzez własne organa (instytucje). Niektórym instytucjom Wspólnoty Europejskiej po Traktacie z Maastricht powierzono realizację niektórych zadań należących do zakresu obowiązków państw (członków) UE. Formalnie nadal instytucje ...

MIEJSCE TURYSTYKI W STRATEGII ORAZ POLITYCE ROZWOJU REGIONALNEJ I LOKALNEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ

Rosnące znaczenie turystyki jako źródła dobrobytu materialnego wielu współczesnych społeczeństw sprawia, że państwo i władze samorządowe stają się w coraz większym stopniu podmiotem polityki turystycznej. Warto więc w tym miejscu przypomnieć, że polityka turystyczna to świadome popieranie oraz...