Wspieranie

Czytaj Dalej

Formy postępowania terapeutyczno - wychowawczego - Wspieranie i wspomaganie

Akcentuje sposób realizacji zadań wychowawczych jako złożonych in­terakcji międzyludzkich, zmierzających do dwupodmiotowego, partnerskie­go i wielosytuacyjnego współdziałania wychowawcy i wychowanka. Wspie­ranie odnosi się przede wszystkim do warunków i okoliczności, w jakich następuje rozwój określonych...

Gimnastyka wspiera proces leczenia

Gimnastyka lecznicza została zdefiniowana w jed-nym z podręczników jako "leczenie za pomocą me-todycznych ruchów (...) wykonywanych przez leka-rza bez udziału chorego lub też przy jego udziale". Do ru-chu aktywnego są zaliczane: chodzenie, bieganie, wiosło-wanie, pływanie itd. Ta "aktywność sportowa"...

Personalizm czyli wychowanie jako wspieranie jednostki w rozwoju

 

Personalizm kształtuje człowieka jako osobę, której niezwykła godność i możliwości rozwoju nie mają żadnego odpowiednika.

Celem pedagogiki personalistycznej jest formownie osoby zdolnej do integracji całego swego bogactwa wokół projektu życia, przyjętego w sposób świadomy i odpowiedzialny...

Jak wspierać samorządność w szkole ? - konspekt

Cel : 1. rola nauczyciela w tworzeniu i działaniu samorządu 2. uświadomienie roli samorządu w wychowywaniu dzieci i młodzieży szkolnej w przystosowaniu jej do życia w społeczeństwie Czas 45min Metody nauczania 1. ćwiczenia 2. wykład 3. rozmowa – debata Środki 1. tablica 2. kreda 3. papier, 3 arkusze 4. flamastry 3 Przebieg I. wprowadzenie, luźny dialog II. wykład omawiający najważniejsze pojęcia, które student powinien znać III. ćwiczenie ...

Relacje nauczyciel-uczeń. Wspieranie rozwoju dziecka w szkole

Prawidłowe wychowanie dziecka nie zależy jedynie od jego rodziców. Ogromną rolę odgrywa również szkoła,w której szczególny wpływ na rozwój dziecka mają nauczyciele, wychowawcy oraz grono rówieśnicze. Uczeń uczęszczając do szkoły powinien zdobywać wiedzę, potrzebną do rozwijania osobowości, umysłowości oraz zainteresowań. Wiedza ta zaowocuje w przyszłości jako odpowiednie przygotowanie do samodzielnego, dorosłego życia. Czuwać nad tym powinien nauczyciel lub ...

Wspieranie rozwoju dziecka w rodzinie

Zawarcie małżeństwa przez mężczyznę i kobietę zapoczątkowuje powstanie rodziny. Tworzą oni wówczas nową wspólnotę, która jest gotowa do spłodzenia potomstwa oraz zobowiązuje się do jego wychowania. Aby w sposób świadomy i odpowiedzialny sprzyjać rozwojowi dziecka, rodzice powinni posiadać takie cechy, jak: ? Dojrzałość (spójna, niezachwiana osobowość). Cechy: opanowanie, rozsądek, zdolność logicznego myślenia, autentyzm, poczuwanie się do odpowiedzialności za ...

Adiuwanty (łac. adiuvare - pomagać, wspierać)

Wspomagacze – subst. pomocnicze znajdującesię w środkach ochrony roślin obok subst.aktywnej lub też dodawane do cieczy roboczej,poprawiające jej skuteczność biol. poprzezmodyfikacje właściwości fiz. Funkcję a.spełniają środki powierzchniowo czynne (surfaktanty)oraz oleje roślinne czy miner. z...

Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego jest elementarnym składnikiem ogólnej rehabilitacji, otwierającym osobie niepełnosprawnej drogę do poprawy jakości życia. Niepełnosprawni mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, pracować w ogólnodostępnych zakładach...