Wsparcie

Czytaj Dalej

Wsparcie społeczne

Sęk [2003] wsparcie społeczne traktowane jest jako rodzaj interakcji charakteryzującej się tym, że: -*■ zostaje podjęta w sytuacji problemowej lub trudnej, ■+ ukierunkowana jest na zbliżenie jednego lub obu uczestników do rozwiązania problemu, przezwyciężenie trudności, restrukturalizację zakłóconej relacji z otoczeniem i podtrzymanie emocjonalne, -► wymiana może być jednostronna lub dwustronna, a kierunek relacji wspierający-wspierany — ...

WSPARCIE SPOŁECZNE

Jest to wsparcie w pięciu głównych płaszczyznach, postaciach lub formach: wsparcie emocjonalne na dawaniu komunikatów werbalnych i niewerbalnych typu: „Jesteś przez nas kochany", ,,jesteś nasz", „lubimy cię", masz mocne cechy charakteru", „nie poddawaj się", „nie ulegaj"; wsparcie wartościujące polega na dawaniu jednostce komunikatów typu:, jesteś dla nas kimś znaczącym", „dzięki tobie ...

PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY POMOCY W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH I TRAUMATYCZNYCH - Wsparcie społeczne - wybrane zagadnienia

Ze wsparciem poznaw­czym ściśle wiąże się wsparcie instrumentalne, ma ono jednak bardziej dyrektywny charakter.

Scharakteryzuj system wsparcia dla osób niepełnosprawnych

W zależności od udzielanego wsparcia, dzielimy je na: wsparcie informacyjne, wsparcie emocjonalne, wsparcie materialne (rzeczowe, finansowe), wsparcie przez świadczenie usług, wsparcie rozwoju. Innym rodzajem wsparcia jest wsparcie emocjonalne .

Wsparcie społeczne jako zadanie pielęgniarki rodzinnej pracującej z osobą chorą neurologicznie i jej rodziną

Opiekun chorego neurologicznie oczekuje głównie wsparcia w zakresie: wypełniania roli/uznania w roli opiekuna, wsparcia społecznego, dostępu do informacji, stałego kontaktu z lekarzem rodzinnym lub pielęgniarką rodzinną jako profesjonalistami, pomocy w opiece nad chorym potrzebującym stałej, 24-godzinnej opieki, wsparcia materialnego, odpoczynku.

Wsparcie społeczne wobec problemów- bezrobocie młodzieży

Temat: Wsparcie społeczne wobec problemów –bezrobocie młodzieży W wyniku zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku w Polsce ukształtowała się nowa rzeczywistość społeczna. Ona jest najlepszym sposobem, aby idea integracji europejskiej otrzymała silne wsparcie.

Wsparcie pielęgniarki w sytuacji powikłań w okresie połogu

Niezwykle ważne jest wówczas zapewnienie wsparcia kobiecie, poświęcenie czasu na rozmowę, potrzymanie za rękę. Duchowe wsparcie ze strony rodziny, dyskretna pomoc w opiece nad dzieckiem oraz okazanie zrozumienia powinny poprawić samopoczucie matki.

OBSZARY WSPARCIA DZIECKA I RODZINY: RZĄDOWE INSTYTUCJE I FORMY WSPARCIA, KIERUNKI

Główne kierunki pomocy: profilaktyka wychowawcza – ujawnianie zarówno uwarunkowań negatywnych zaburzających rozwój, jak też tych elementów środowiska, które obecnie nie wywołują zagrożenia, ale mogą w przyszłości; kompensacja – wyrównywanie braków środowiskowych i organicznych; ratownictwo – zjawia się z zewnątrz w razie nagłego nieszczęścia jednostki lub klęski gromadnej, doraźnie zwalcza działanie ...

Przebieg procesu adopcyjnego - Wsparcie dla funkcjonujących rodzin adopcyjnych i zastępczych

Organizowane będą spotkania grup wsparcia oraz Zjazdy Rodzin Adopcyjnych.

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia

Błędne jej interpretacje jako kwestionowanie potrzeby istnienia do­mów pomocy, specjalnych przedszkoli, szkół i innych służb, są niepo­rozumieniem, gdyż instytucje te tworzone są dla osób potrzebujących szczególnego wsparcia, to znaczy upośledzonych w stopniu głębokim, jednostek agresywnych, często wywodzących się ze środowisk patolo­gicznych; 3) zasada odpowiedzialności, odnosząca się do sfery prywatnej i publi­cznej losu ...

Hospicjum -instytucjonalna forma pomocy wsparcia społecznego w chorobie terminalenej

HOSPICJUM- INSTYTUCJONALNA FORMA POMOCY WSPARCIA SPOŁECZNEGO W CHOROBIE TERMINALNEJ Pojęcie hospicjum zostało ukształtowane w historycznej Europie, jako nazwa miejsca przyjmującego i otaczającego opieką podróżnych.

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Stowarzyszenie

Grupa dorosłych lub młodzieży posiadająca własną strukturę organizacyjną: członkowie grupy podejmują wspólne zadania i podporządkowują się obowiązującym normom postępowania; przynależność do tej grupy ma charakter dobrowolny. Tworzą je ludzie działający na mocy prawa. Podejmują oni...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Rodzina potrzebująca pomocy może korzystać z...

1. Pozarządowe formy pomocy społecznej:

- Nasz Dom

- Ośrodek Pomocy Dzieciom „Dobry Pasterz”

2. Poradnie pozarządowe

3. Stowarzyszenia środowiskowe i pozarządowe: świetlice, kluby, place gier i zabaw

4. Działalność Caritas Archidiecezji Białostockiej  :

- Dom Matki i Dziecka

- Dom dla...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Fundacja

Darowanie, przeznaczanie majątku, jego części na określony cel zgodny z intencją fundatora. Tworzą je ludzie, zarząd, który dba o dobre zagospodarowanie i powiększenie dóbr. (fundacje ludzi chorych, dzieci uzdolnionych, samotnych)

Fundacja Pomocy Społecznej SOS powołana przez J. Kuronia (...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Ruch społeczne

Spontaniczne, masowe wiązanie się ludzi z określonymi ideami społ. – moralnymi, często ukierunkowanymi politycznie:

O celach ogólnoludzkich: ekologiczne, gospodarcze, samorządowe, konsumenckie

Powodowane niemożnością przebicia się nowatorskich projektów do ośrodków decyzyjnych: oświatowe...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Rola organizacji pozarządowych

Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i społecznych w małej grupie, w atmosferze życzliwości i solidarności

Przyjęcie czynnej postawy obywatelskiej w zakresie spraw tzw. ludzkich i lokalnych, a wymagających załatwienia w poczuciu wspólnego dobra

Propagowanie pluralizmu i różnorodności...

Rodzina jako grupa wsparcia społecznego

Rodzina to najmniejsza, a jednocześnie bardzo złożona struktura społeczna. Jest to pierwsza grupa w jaką wstępujemy, ponieważ robimy to w momencie przyjścia na świat. To właśnie dzięki rodzinie powstają większe bardziej złożone struktury społeczne. Aby całe społeczeństwo było zdrowe i dobrze się rozwijało potrzebna jest prawidłowo funkcjonująca rodzina (rodzice i dzieci). Celem większości małżeństw jest posiadanie potomstwa i jego wychowanie Z jednej strony ...

INFORMATYCZNE WSPARCIE SYSTEMÓW RACHUNKOWOŚCI

Informatyczne systemy rachunkowości (i.s.r.), systemy finansowo-księgowe, rachunkowość informatyczna, księgowość informatyczna, system rachunkowości wspomaganej komputerem, komputerowe wspomaganie rachunkowości, obejmuje związek rachunkowości z technologią informatyczną, funkcjonującą w środowisku...

Wsparcie oddechowe

Po wykonaniu wstępnych procedur (osuszenie, delikatna stymulacja, udrożnienie dróg oddechowych) ocenia się wydolność oddechowąnoworodka. Noworodkowi, który podejmuje spontaniczną i regularną aktywność oddechową i jego skóra jest różowa, zapewnia się jedynie ciepło i regularną ocenę stanu...