Wskaźnik struktury

Czytaj Dalej

WSKAŹNIKI STRUKTURY FINANSOWANIA ZADŁUŻENIA

Najwłaściwszy układ strukturalny to taki, w którym kapitały stałe finansują w całości majątek trwały oraz część majątku obrotowego - szczególnie w jego części nieulegającej wahaniom.

Wskaźnik struktury finansowania

Określa wartość kapitałów obcych długo i krótkoterminowych przypadających na każdą złotówkę kapitałów własnych:

zobowiązania ogółem /kapitał własny lub majątek ogółem/kapitał własny.

Wskaźnik struktury kapitału

Zobowiązania długoterminowe/kapitał własny - określa czy firma jest w stanie spłacić zobowiązania długoterminowe własnymi aktywami lub też stopień pokrycia zobowiązań długoterminowych własnym kapitałem.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Wskaźniki gotowości rodziny do zmian i odbudowy struktury

Na temat gotowości rodziny do zmian i odbudowy struktury wnioskuję pośrednio z odpowiedzi napytania: - co się zmieniło w rodzinie od czasu pojawienia się choroby i jak to widzą wszyscyczłonkowie rodziny ( łącznie z chorym)?

Struktura i znaczenie Dżumy

Powstała po II wojnie powieść Alberta Camusa jest utworem o charakterze uniwersalnym. Wydarzenia w Oranie odsyłają do szer­szych treści. Jest to więc dzieło o ekspansji zła i różnych postawach ludzkich. Jak staraliśmy się pokazać, walka ze złem przybiera formy zależne od motywacji, umiejętności...

Dramat Szewcy - Struktura utworu

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

 

Wesele - struktura utworu

Wesele skupiało uwagę historyków literatury także na swoim kształcie literackim. Jest pod tym względem utworem wyjątkowym na tle dramaturgii okresu Młodej Polski, a nawet na tle twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

To nie sceny jasełkowe, to nie szopka, w której pojawiają się pary, by po...

Zbrodnia i kara struktura powieści

Zbrodnia i kara jest powieścią jednotomową podzieloną na sześć części i Epilog. W pierwszej z nich czytelnik zapoznaje się z obrazem Petersburga, dowiaduje się o planach Rodiona z jego monologu we­wnętrznego, ma okazję poznać los rodziny Marmieladowów, a zwłaszcza Soni, z relacji pijaka, ojca...

Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

Handel zagraniczny umożliwia zaopatrzenie kraju w towary które:

- nie występują lub nie mogą być produkowane

- są wytwarzane w ilości niewystarczającej na pokrycie krajowego zapotrzebowania (np. gaz)

- są produkowane w nieodpowiednim asortymencie

Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych...

Analiza struktury branży według Portera

Świadomość istnienia tych relacji powoduje, że przedsiębiorstwa, nie będąc więźniami struktury swojego sektora, mogą przynajmniej częściowo na nią wpłynąć i poprawić swoją pozycję poprzez dobór efektywnej strategii.

Struktura konkurencji wewnątrz sektora

Silna koncentracja sektora, zdominowanie go przez kilka przedsię­biorstw stanowiące o jego oligopolistycznej czy nawet monopolistycznej strukturze stwarza pewną barierę wejścia zniechęcając przedsiębiorstwa zainteresowane wejściem w branżę. W badaniu struktury sektora używa się miernika, jakim jest tzw.

Wskaźniki efektywności organizacyjnej

wymiar rzeczowy - określają go mierniki rzeczowe,

wymiar ekonomiczny - są to relacje między efektami a nakładami,

wymiar systemowy -jest to wyrażenie zdolności organizacji do funkcjonowania w ekonomii,

wymiar polityczny - mierzący efektywność organizacji w rzeczywistości...

Cechy struktury organizacyjnej

Ze względu na przeważający rodzaj więzi organizacyjnej wyróżnia się wśród klasycznych i nowoczesnych typów struktur organizacyjnych następujące struktury: liniową; funkcjonalną; sztabowo - liniową; sztabowo - liniowo - funkcjonalną; macierzową; dywizjonalną; hybrydową; zespołową; zespołowo - łańcuchową; zadaniową; organiczną.

Struktura liniowa kierowania (zarządzania)

Do odmian struktury liniowej można zaliczyć struktury: wydziałowo-liniowe sztabowo-liniowe i dywizjonalno-liniowe. Współcześnie czysty typ struktury liniowej zarządzania, ze względu na coraz głębszy podział pracy i postępującą specjalizację, nie występuje.