Wskaźnik

Czytaj Dalej

Analiza wskaźnikowa bilansu. Podstawowe wzory obliczania wskaźników

WSKAZNIKI FINANSOWE WSKAZNIKI PLYNNOSCI Płynność finansowa to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, a jej utrzymanie jest głównym zadaniem operacyjnego zarządzania finansami w każdej firmie. Utrata płynności jest często początkiem drogi do bankructwa, bowiem przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, traci zaufanie zarówno kontrahentów, jak i instytucji finansujących.. W większości przypadków wskaźniki płynności ...

Podstawowe wskaźniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej

. Istota i podział wskaźników stosowanych w analizie. Wielkość zjawisk badanych w trakcie analizy ekonomicznej oraz ich zmiany określa się za pomocą różnych wskaźników ekonomicznych. Pojęcie wskaźnika w analizie ekonomicznej jest traktowane szerzej i obejmuje nie tylko wskaźniki w znaczeniu dosłownym, lecz wszelkie liczbowe informacje charakteryzujące zjawiska ekonomiczne zachodzące w jednostce gospodarczej. Wskaźniki stosowane w analizie ekonomicznej występują w ...

Wskaźniki z analizy ekonomiczno-finansowej - omówienie

1. Analiza pionowa bilansu. Analiza pionowa bilansu polega na ocenie struktury majątku firmy (analiza aktywów) oraz na ocenie struktury kapitałowej firmy (analiza pasywów). Zmiana sumy bilansowej nie musi powodować zmiany struktury aktywów i pasywów. Brak zmiany struktury bilansu przy wzroście sumy bilansowej jest sytuacją korzystną dla firmy. Stabilna struktura jest atutem firmy. Wzrost udziału majątku trwałego może świadczyć o kłopotach z płynnością lub, że ...

Wskaźniki

Wskaźniki i ich rodzaje W pedagogice pojęcie „wskaźnik" jest ściśle określone. Te spośród własności, które łączy jakiś stały związek o charakterze bezwyjątkowej lub statystycznej regularności z pewnymi innymi własnościami nie podlegającymi bezpośredniej obserwacji i które pozwalają stwierdzić obecność jednych własności na podstawie występowania drugich - nazywamy wskaźnikami. Wskaźnik to pewna właściwość, po której poznajemy, że dane zjawisko ...

Wskaźnik

Charakterystyka

Wskaźnik ( indicator) to wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać.

Wskaźnikami mogą być zjawiska, stany rzeczy, zdarzenia, zachowania, fakty, procesy, które jest łatwo zaobserwować i których samo istnienie, pojawienie się lub...

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Wskaźniki zyskowności, profitability ratios charakteryzują efekty finansowe przedsiębiorstwa w wielkościach względnych. Stanowią one relację (przeważnie w procentach) bezwzględnej kwoty wyniku finansowego (zysku lub straty) do obrotu, zaangażowanych zasobów majątkowych, kapitałowych lub osobowych. W...

WSKAŹNIKI STRUKTURALNE

Wskaźniki piramidalne, wskaźniki wykazujące duży stopień syntezy (np. wskaźniki rentowności majątku lub kapitału własnego), analizowane mogą być zgodnie z wymaganiami podejścia systemowego, zakładającego w odpowiednio rozwiniętym zakresie respektowanie ich nadrzędności i podrzędności. Na tej...

WSKAŹNIKI STRUKTURY FINANSOWANIA ZADŁUŻENIA

Financial leverage ratios, umożliwiają w szczególności orientację o stopniu zaangażowania kapitałów własnych i obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Pozwalają one na rozpoznanie źródeł finansowania, ich struktury oraz w pewnej mierze efektywności tego zaangażowania. Część z nich określa...

System wskaźników pomiarowych

Charakterystyka

Dokonując badania potrzeb informacyjnych kierownictwa, należy przyjrzeć się szczegółowo stosowanym w danej jednostce systemom wskaźników, których rolą jest odwzorowanie elementarnej - jednostkowej informacji, będącej wynikiem pomiaru wszelkich cech obiektów, procesów i zdarzeń w...

Wskaźnik Altmana

Charakterystyka

Wskaźnik Altmana- Metoda Altmana (1968) polega na zbudowaniu funkcji dyskryminacyjnej na podstawie zmiennych diagnostycznych z punktu widzenia badanego zjawiska i pozwala na różnicowanie danej populacji w zależności od poziomu natężenia tego zjawiska. Jest to jeden ze sposobów całościowej...

Wskaźniki empiryczne, definicyjne i inferencyjne

W zależności od charakteru wskazywanej przez wskaźniki zmiennej i rodzaju związku, jaki łączy je z nią, mówi się o trzech typach wskaźników, mianowicie empirycznych, definicyjnych i inferencyjnych.

Wskaźniki empiryczne wskazują na zmienną dającą się łatwo i bezpośrednio zaobserwować. Zachodząca...

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Financial liquidity ratios, charakteryzują w szczególności stopień wypłacalności przedsiębiorstwa oraz związaną z tym zdolność do terminowego regulowania zobowiązań (krótkoterminowych i rat długoterminowych). Wskaźniki te obliczane są na podstawie danych bilansu jako relacja aktywów obrotowych i...

Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.

Joanna Elendt Wejherowo, 05.03.2006 r. Semestr. VIII A Liceum Ekonomiczne Zaoczne PRACA KONTROLNA Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW Temat: Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę. AKTYWA 01.01.2002 31.12.2002 PASYWA 01.01.2002 31.12.2002 A. Aktywa trwałe 24600 17010 A. Kapitał własny 28150 31650 I. WNiP 250 610 I. Kapitał podstawowy 21150 21150 II. Rzeczowe aktywa ...

Rola zmiennych i wskaźników w badaniach pedagogicznych

Jak wspomniano na wstępie omawiania zmiennych i wskaźników, stanowią one nieodłączny atrybut badań ilościowych w pedagogice. Nade wszystko ułatwiają konstruowanie w miarę trafnych i rzetelnych metod i technik badawczych. Decyduje o tym często nieuwzględnianie w badaniach zbyt wielu zmiennych, lecz na...

Wskaźnik rozwoju społecznego

Charakterystyka

Wskaźnik Rozwoju Społecznego - HDI - (ang. Human Development Index tłumaczone również jako Wskaźnik Rozwoju Ludzkiego) - to syntetyczna miara opisująca zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów. Określana jest także jako Wskaźnik Rozwoju...

Wskaźnik rozmiarów produkcji

Wskaźnik rozmiarów produkcji jest miarą efektu produkcji, tzn. wykonano 90% ilościowego planu produkcji. Tę samą wartość otrzymamy dzieląc rzeczywistą liczbę wyprodukowanych wyrobów przez liczbę planowaną (9000 szt. : 10 000 szt. = 90%). Wskaźnik wydajności jest miarą tego jak w stosunku do przyjętych norm kształtowała się wydajność grupy pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Wskaźnik na poziomie 102,86% oznacza, że ich wydajność była nieznacznie wyższa od ...

Pozycja/status społeczny jej pomiar i wskaźniki

Podstawowym źródłem utrzymania ludności oraz czynnikiem wzrostu jej zamożności jest praca zarobkowa. Jednak w zależności od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju może ona nie zapewnić miejsca pracy ludziom w wieku produkcyjnym. Część ludzi nie znajduje zatrudnienia i tworzy grupę społeczną ludzi bezrobotnych. Ze względu na źródło utrzymania demografowie dzielą ludność na aktywną (czynną) zawodowo, która wykonuję pracę zawodową i bierną zawodowo,

WSKAŹNIKI GIEŁDOWE

Wskaźniki z giełdy można podzielić na trzy podstawowe grupy: indeksy giełdowe, wskaźniki finansowe spółek giełdowych oraz stopy bankowe. Wspomagane są one przez kursy walutowe, oprocentowanie wkładów, kursy obligacji itp. Indeksy giełdowe są podstawowymi w.g. Mają one za zadanie w sposób syntetyczny...

Wskaźniki rentowności

Stanowią syntetyczną miarę, służącą ocenie sprawności i efektywności działania całego przedsiębiorstwa pod kątem realizacji jego podstawowych celów, jakimi są osiągnięcie zysku i wzrost. Wskaźniki rentowności informują o relacjach uzyskanego zysku do zaangażowanych w przedsiębiorstwie zasobów...

Wskaźnik wykorzystania

Obrazuje zużycie zasobów, które przyjmują postać: wydatków pieniężnych, zasobów rzeczowych i zapasów. Wskaźniki dot. wydatków pieniężnych różnią się zasięgiem i sposobem ujęcia normy, która może być wielkością historyczną lub wzorcową.

W przypadku zasobów w ujęciu rzeczowym normą jest...