Wschodnia

Wschodnia

Czytaj Dalej

Terror w Timorze Wschodnim

Timor Wschodni leży we wschodniej części wyspy Timor, w archipelagu indonezyjskim. Timor Wschodni ma przed sobą trudne zadanie organizacji aparatu państwa.

Kościół katolicki wschodni

Nazwa Kościół katolicki wschodni, albo skrótowo Kościół wschodni, występowała w urzędowych dokumentach Stolicy Apostolskiej na oznaczenie wszystkich wspólnot chrześcijan wschodnich, będących włączności z nią przez unię.

"Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

Dał mu poza tym jasno do zrozumienia, że wojska radzieckie, które stacjonowały w tym czasie w Niemczech Wschodnich, nie pomogą mu w walce przeciw ludności.

Kościoły wschodnie katolickie

Ogólnie postanowiono w Dekrecie soborowym,że wszyscy chrześcijanie wschodni mogą i powinni zachowywać swoje zasady karności, bezdokonywania zmian, jeżeli nie są konieczne.

Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (CCEO)

Mimo wpływów źródeł wschodnich i narad ze wschodnimi patriarchami katolickimi głównym źródłem kodeksu dla Kościołów Wschodnich pozostał kodeks łaciński ogłoszony w roku 1983.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej.

Kościoły wschodnie

autokefaliczny, chrześcijaństwo ormiańskie, chrześcijaństwo etiopskie, chrześcijaństwo koptyjskie, chrześcijaństwo malabarskie, kościoły wschodnie katolickie cztery kategorie, erytrejski kościół prawosławny, jakobici, kościół bizantyńsko-ukraiński, kościół wschodni asyryjski, kościół zachodniosyryjski, maronici, monofizytyzm, nestorianie, obrządek, patriarcha, patriarchaty prawosławne, prawosławie orientalne, rusini,

Konflikt w Timorze Wschodnim

Początkową cezurę czasową pracy stanowi rok 1945 w którym Indonezja uzyskawszy niepodległość starała się wcielić Timor Wschodni w swoje granice, zaś końcową rok 2008, kiedy ofiarą zamachu staje się prezydent Timoru Wschodniego.

Europa Środkowo Wschodnia, jedność czy partykularyzm interesów i działań? Realne szanse zacieśnienia współpracy, rola i pozycja Polski w regionie.

Bardzo dobrym prognostykiem stają się również oświadczenia poszczególnych krajów, iż Europa Środkowa i Wschodnia powinna wypracować sobie taki mechanizm, by być słyszanym na świecie gremium, na miarę państw Beneluksu lub krajów tworzących Radę Nordycką.

CESARSTWO RZYMSKIE W WIEKU I i II - Rozpowszechnienie się kultów wschodnich, Wczesne chrześcijaństwo

Rozpowszechnienie się kultów wschodnich Jedną z najbardziej charakterystycznych cech pierwszych stuleci naszej ery jest gwałtowne rozpowszechnienie się kultów wschodnich na terenie całego imperium.

Europa Wschodnia (1958 - 1978)

Po drugiej wojnie światowej polityką wschodnią nazywano ustosunkowanie się idziałanie Piusa XII wobec całego bloku komunistycznego państw (Blok Wschodni). Za Pawła VI arcybiskup Casaroli stał się głównym architektem wschodniej polityki Watykanu.

Kwestia wschodnia

Kwestia wschodnia - WAŻNIEJSZE DATY 1821 Początek powstania greckiego   1827 Bitwa pod Navarino 1830 Grecja uzyskuje niepodległość 1853-1856 Wojna krymska 1862 Zjednoczenie Wołoszczyzny i Mołdawii - powstanie Rumunii 1878 Kongres w Berlinie: przyznanie niepodległości Serbii, Rumunii i Czarnogórze; podział Bułgarii; Austro-Węgry okupują Bośnię i Hercegowinę 1886 Zjednoczenie Bułgarii 1908 Bułgaria uzyskuje niepodległość; ...

Kościół Wschodni i Cerulariusz

Silna pozycja patriarchy nie mogła jednak zahamować w Kościele Wschodnim rozwoju sekty bogomiłów,która powstała w Bułgarii i pojawiła się w Bizancjum, później zaś wywarła na Zachodzie wpływ napowstanie herezji albigensów. Autorytet Kościoła Wschodniego i samego patriarchy umocnił się pozyskaniem Rusi do chrześcijaństwa.

Kwestia wschodnia - historia tzw. "bałkańskiego kotła"

W Bułgarii silny ruch narodowowyzwoleńczy doprowadził w latach 1880-85 do proklamowania niepodległego państwa, poszerzonego o dotychczasowo Turecką Rumelię Wschodnią.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Ostpolitik i układy wschodnie

W zamian za to Brandt spodziewał się, że Berlin Wschodni wykaże gotowość do dialogu i stopniowego złagodzenia ostre­go napięcia na granicy wewnątrzniemieckiej, przekształconej w prawdziwą linię frontu. Układy wschodnie zostały ratyfikowane przez Bundestag mini­malną większością głosów w maju 1972 roku.

INDONEZYJSKA WOJNA NA TIMORZE WSCHODNIM 1975-1976.

Mimo uchwały ONZ potępiającej agresję i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającej do wycofania wojsk indonezyjskich, 17 lipca 1976 Indonezja formalnie uznała Timor Wschodni za swoją 27.

PORTUGALSKIE PODBOJE W INDIACH l IN­DIACH WSCHODNICH 1500-1545

Po dwóch wyprawach wojennych Portugalczycy odebrali Goa na Wybrzeżu Malabarskim szyickiemu szachowi Bidźapu-ru, władcy Widżajanagaru; w 1511 Albuąuer­ąue rozpoczął podbój obszarów uprawy ko­rzeni w Indiach Wschodnich od zdobycia Malakki (Malezja).

Kościół wschodni, asyryjski

Za głównego swego teologa uważał Kościół wschodni Teodora z Mopsuestii (ok. patriarcha Asyryj-skiego Kościoła Wschodniego Mar Dinkha IV razem z papieżem Janem Pawłem II podpisali wspólną “Deklarację chrystologiczną”, która oficjalnie zakończyła wszelkie różnice doktrynalne oraz zapowiadała bliską współpracę w przyszłości (ND 683).

ŚREDNIOWIECZE - Muzyka Kościoła wschodniego

Kościoły wschodni i zachodni wy­kształciły odrębne formy śpiewów liturgicznych.

Ateizacja Europy Wschodniej

Pewne osiągnięcia polityki wschodniej Watykanu nie usunęły urzędowego programu ateizacji w państwachBloku Wschodniego, dały jedynie szansę na przywrócenie Kościołowi hierarchów w niektórychkrajach.