"Wschód - Zachód" Wyższa Szkoła Humanistyczna

Czytaj Dalej

Oznaki napięcia na linii Wschód - Zachód w latach 1958 - 1962

-1958 powstanie NASA jako oddzew na Sputnika

-Chruszczow obral sobie za cel zmiane statusu Berlina( formalnie podzielonego na 4 okupantow),proponuje wiec USA ze on przekaze swe prawa do miasta NRD i tego samego oczekuje od innych mocarstw

-08.1959 konferencja w Camp Dawid-pierwsza wizyta glowy ZSRR w Stanach,nie...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - XX Zjazd KPZR

 

Poprawa stosunków z Jugosławią zapowiedziana przez Chruszczowa na ostat­niej, praskiej naradzie Kominformu (1954) i wizyta Chruszczowa oraz premiera Bułganina w Londynie (1955) zapowiadały nadejście nowych czasów. Przez 2 lata rozważano w kierownictwie radzieckim, czy i w jakim stopniu należy odciąć...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Rewolucja 1956 r. na Węgrzech

 

Wśród wszystkich reżimów komunistycznych w Europie Środkowej, reżim węgierski Rakosiego, Gero i Farkasa wyróżniał się represyj­nym charakterem. Po XX Zjeździe właśnie na Węgrzech - tak jak w Polsce - zaczęło się wrzenie wśród inteligencji, młodzieży i aktywu partyjnego.

Znienawidzony Rakosi...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - ZSRR po 1956 r.

 

Rewolucja węgierska stanowiła dla przeciwników Chruszczowa dowód, że zmiany zapoczątkowane przez niego prowadzą do katastrofy systemu. Prestiż Związku Radzieckiego gwałtownie upadł, zwłaszcza w środowiskach lewico­wych na Zachodzie. Choć Zachód nie pomógł Węgrom, tysięczne demonstracje pod...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Wyścig zbrojeń. Ekspansja w kosmosie

 

4 X 1957 r. ZSRR wystrzelił w kosmos pierwszego sztucznego satelitę Ziemi, podjął udane eksperymenty rakietowe i dysponował niebawem rakietami balis­tycznymi o globalnym zasięgu. W 1961 roku w kosmosie pojawił się pierwszy kosmonauta - Jurij Gagarin. Amerykanie byli nieco opóźnieni, ale już w 1969 r...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Pogorszenie stosunków Wschód - Zachód

 

Niezła atmosfera 1959 r. ustąpiła miejsca kryzysowemu okresowi lat 1960-1962.

1 V 1960 r. Chruszczow zszedł nagle z trybuny w czasie defilady na Placu Czerwonym. Otrzymał wiadomość o zestrzeleniu nad Swierdłowskiem przez radziecką rakietę amerykańskiego samolotu typu U-2. Nie był to pierwszy lot...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Próby umocnienia kontroli nad ruchem komunistycznym

 

Po kryzysie 1956 roku Chruszczow postanowił odbudować mechanizmy kon­troli nad ruchem komunistycznym, W 1957 roku przeprowadzono w Moskwie pierwszą z kolejnych (1960,1969), „światowych narad partii komunistycznych i robotniczych".

Pierwsza narada proklamowała istnienie „uniwersalnych praw rozwoju...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Albania zrywa z Moskwą

 

Albańczycy wyjechali jednak bez szwanku, bo w tym czasie aresztowano w Albanii radzieckich ekspertów i zajęto kilka radzieckich okrętów w porcie wojennym na wyspie Sazan koło Vlory.

Albania zerwała wszelkie stosunki z ZSRR, wystąpiła z RWPG, a potem z Układu Warszawskiego. Aż do 1977 roku pozostawała...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Początek końca

 

W nieco mniejszym gronie spotkali się przywódcy komunistyczni w 1965 roku potępiając - po zerwaniu ostatnich negocjacji - Chińczyków. W marcu 1967 r. na naradzie partii europejskich w Karłowych Varach wysunięto propozycję zwołania KBWE.

Ostatnia narada (1969), już po brutalnej interwencji Układu...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - RWPG

 

Dla umocnienia kontroli ZSRR nad satelitami rozbudowywano struktury Ukła­du Warszawskiego, całkowicie zależne od ZSRR. Za to w RWPG, która ożyła (jako reakcja na powstanie EWG) w 1957 r. jako narzędzie koordynacji planów gospodarczych i umacniania wzajemnych powiązań, niektórzy jej członkowie wykazywali...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kraje socjalistyczne po 1956 roku

 

W Bułgarii po usunięciu wiosną 1956 r. Wyłko Czerwonkowa rządził Todor Żiwkow . Mimo pewnego pragmatyzmu kontynuował on stalinowską politykę poprzednika, a w 1962 miał nawet zaproponować Chruszczowowi przyłączenie Bułgarii jako kolejnej republiki związkowej do ZSRR.

W Jugosławii Tito trzymał w...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kryzys kongijski

 

Po zerwaniu konferencji paryskiej wybuch kolejny konflikt międzynarodowy.1 lipca 1960 r. premierem niepodległej Republiki Kongo (dzisiejszy Zair, nie mylić z Republiką Kongo ze stolicą w Brazzaville) został Patrice Lumumba, prawdopodobnie powiązany z radzieckimi ośrodkami dyspozycyjnymi.

Gdy po 2...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Drugi kryzys berliński

 

Najpoważniejszy kryzys zaistniał w Niemczech. Faktycznym dyktatorem NRD, a po śmierci Wilhelma Piecka (wrzesień 1960) także głową państwa był od 1949 r. przywódca SED, skrajny stalinowiec Walter Ulbricht.

NRD przeży­wała ogromne trudności. Liczba mieszkańców spadała, przez otwartą granicę...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Upadek Chruszczowa

 

Jesienią 1961 r. na XII Zjeździe KPZR Chruszczow wygłosił kolejny referat wymierzony przeciw Stalinowi. Usunięto z partii szereg działaczy z Mołotowem na czele. Ale wśród współpracowników Chruszczowa narastało niezadowolenie.

Sytuacja w rolnictwie była fatalna, nie odnotowano wzrostu stopy życiowej...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Rządy Breżniewa w ZSRR

 

Na czoło nowej ekipy - z pominięciem Szelepina, którego szybko odsunięto na boczny tor i Podgórnego — wysunął się Breżniew. Zawodowy aparatczyk, w czasie wojny politruk wojskowy wysokiej rangi, był po wojnie I Sekretarzem KC republikańskich partii w Mołdawii i Kazachstanie. Cechował go brak odwa­gi...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Praska wiosna

 

Od 1964 r. pogarszała się sytuacja gospodarcza Czechosłowacji. Narastał także ferment w partii. Pod koniec 1967 r. rozpoczęły się w Pradze demonstracje studenckie. Żądano demokratyzacji i ustąpienia Novotnego. W styczniu 1968 r. Novotny utracił stanowisko szefa Komunistycznej Partii Czechosłowacji...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji

 

Nad ranem 20 VIII 1968 r. komandosi radzieccy opanowali lotnisko w Pradze. Lądowały na nim oddziały desantowe. Aresztowano i wywieziono do Moskwy Dubceka, Cernika i ich współpracowników. Wojska ZSRR, Polski, Węgier, Bułgarii i NRD wkroczyły na teren Czechosłowacji, rozbrajając jej armię. Niek­tóre...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Usunięcie Dubčeka

 

Już w kwietniu 1969 roku zamieszki w Pradze (po zwycięstwie hokeistów czechosłowackich nad radzieckimi) wykorzystało „twardogłowe" skrzydło kie­rownictwa KPCz do usunięcia Dubceka i jego współpracowników z jego składu. Wkrótce odszedł też Ćernik. Ota Sik, przebywający w chwili inwazji w USA...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Koniec epoki Adenauera w RFN

 

Druga połowa lat 50-tych i początek następnej dekady w RFN stały pod znakiem „ery Adenauera". Rosnący autorytet tego polityka, który zdołał odbu­dować państwo niemieckie, „cud gospodarczy" - wszystko to pozwalało chadecji (w sojuszu z FDP) utrzymywać władzę.

W 1957 r. Bonn zaczęło dyskretnie...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Wielka Brytania po Churchillu

 

Po odejściu w 1955 roku Churchilla (zmarł on w 10 lat później) premierem Wielkiej Brytanii został Anthony Eden.

Jego rządy nie trwały długo. Odszedł niebawem po nieudanej interwencji zbrojnej (jesień 1956) w Egipcie. Jego następca Harold Macmillan rządził w czasach, gdy ostatecznie rozpadło się...