Wolność

Czytaj Dalej

Administracja wobec praw człowieka: "Prawo do wolności sumienia i wyznania"

ADMINISTRACJA WOBEC PRAW CZŁOWIEKA Temat: „Prawo do wolności sumienia i wyznania” „ Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi, publicznie i prywatnie poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, artykuł XVIII Dla ...

Wolność przedmiotem wychowania aksjologicznego

Wolność jest istotną i bardzo ważną wartością w życiu każdego człowieka. Pojęcie to rozumiem jako swobodę w wyrażaniu swoich uczuć i emocji oraz jako brak jakiegokolwiek przymusu. „Wolność to uświadomienie sobie w obszarze egzystencji człowieka koniecznych ograniczeń zewnętrznych od niego niezależnych i tych wewnętrznych, które sam sobie wyznacza.” Człowiek jako osoba wolna dokonuje wyboru wartości, czyli tego, co uważa za ważne, słuszne, co stanowi cel ...

Wychowanie do wolności jako problem pedagogiczny.

1. Zagadnienie wolności. 2. Składniki wolności, wolność a odpowiedzialność. 3. Wolność jako problem pedagogiczny. 4. Edukacja alternatywna szansą dla wychowania wolnego człowieka. I. Pojęcie wolności ma bardzo szerokie znaczenie. Jest to zagadnienie dla którego niezwykle trudno jest określić definicję podobnie jak trudno jest nazwać co to jest szczęście, miłość, dobroć. Isaiah Berlin w seju pt: „Dwie koncepcje wolności” pisze że, istnieje ponad dwieście ...

Heglowska koncepcja wolności.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel urodził się w 1770 roku w Stuttgarcie w rodzinie urzędnika. Początkowo studiował teologię w Tubingen, gdzie poznał między innymi Friedricha Holderlina i Friedricha Schellinga. Filozofią zaczął zajmować się od 1801 roku, rozpoczynając wykłady na uniwersytecie w Jenie, a następnie wykładając w Heidelbergu i Berlinie. Za życia zdobył wielu uczniów i był uznawany za największego niemieckiego filozofa. Zmarł w Berlinie w 1831 roku podczas ...

Aksjologiczne problemy etyki: wolność.

Aksjologiczne problemy etyki: wolność.

Każdą z aksjologii wolności uznaje się za wartość ważną. W aksjologii np. personalistycznej jest ona konsekwencją ludzkiej godności, w aksjologii zaś np. liberalnej wyznacza jakość bytu człowieka i tym samym jego godności. Takie ujęcie problemu nie oznacza...

Wolność gospodarcza zasadą działalności gospodarczej i jej ograniczenia

Wolność gospodarcza jest pojęciem zbiorczym, które obejmuje swoim zasięgiem szereg swobód odnoszących się zarówno do tych, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą, jak i tych, którzy działalność taką już rozpoczęli. W każdej dziedzinie wolność jest stanem naturalnym, a jej wyłączenie lub ograniczenie stanowią odstępstwa od reguły. Wolność dotyczy jednak człowieka, którego życie i aktywność podlega społecznej organizacji. Ta zaś oznacza ...

Prawa i wolności obywatelskie

I. POJĘCIE PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH Prawa i wolności obywatelskie to rodzaj praw przysługujących jednostce i upoważniających ją do domagania się od państwa podjęcia lub powstrzymania się od określonych działań. Upoważnienie to obowiązuje od momentu nabycia obywatelstwa. Prawa i wolności obywatelskie wiążą jednostkę z systemem politycznym i czynią z niej członka wspólnoty politycznej. Zagwarantowanie jednostce możliwości realizacji swych interesów poprzez ...

Utopia wolności wyznania

Bezpośrednią inspiracją mojego wywodu, zmierzającego do udowodnienia tezy zawartej w tytule, jest znaleziony na forum socjologicznym temat wolności wyznania mającej się brać z rozdzielenia ze sobą dwóch instytucji: państwa i Kościoła (http://socjologia.plmodules.php?name=Forums&file=viewtopic&=95). Postulat o ów rozdział nienowatorski, ale właśnie dlatego, że zdaje się on być powtarzany dosyć biernie, bez głębszej analizy tej zależności jaką miałaby spowodować jego ...

Współczesne rozumienie wolności mórz

W historycznym procesie stopniowego rozwoju prawa morza szczególne znaczenie posiadała zasada wolności mórz, stając się jedną z podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Po raz pierwszy wolność mórz została, choć teoretycznie, uzasadniona przez Hugo Grotiusa w pracy Mare Liberum opublikowanej w 1609 roku. Zawierała ona dwa zasadnicze argumenty: -nie można zawładnąć obszarem morskim, -zasada wolności mórz służy pożytkowi powszechnemu, Argumenty te przyjmują jako ...

Wolność wyznania i sumienia

Wolność sumienia i wyznania jest podstawowym prawem człowieka, usankcjonowanym dokumentami międzynarodowymi, w tym m.in. w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Praw Dziecka i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Deklaracji o Prawach Człowieka. W dokumentach tych uznaje się, iż każda osoba ma prawo do wolności sumienia i religii, prawo to obejmuje wolność posiadania, przyjmowania lub zmiany swej religii ...

Wolność jako wyzwanie.

Wśród istot zamieszkujących ziemię, człowiek stanowi najbardziej skomplikowany i najbardziej niezrozumiały przypadek. Dzieje się tak z tej to przyczyny, że człowiek jest istotą symboliczną i nie potrafi żyć, kiedy czuje, że jego życie nie ma znaczenia. Inne istoty istnieją dla istnienia. Człowiek istnieje zawsze po coś. Nawet najwięksi nihiliści, czy zbrodniarze tego świata racjonalizowali sobie swoje występki. W swoich zbrodniach i zaniechaniach doszukiwali się ...

Rzecznik praw obywatelskich jako straznik praw i wolności pbywatelskich.

Organy ochrony prawnej i kontroli:organy orzekające; organy zapewniającewykonywanie orzeczeń; organy kontroli przestrzegania prawa; organy pomocy i obsługi prawnej. Do tej grupy organów państwa zalicza się prokuraturę, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Za takie organy można także uznać Państwową Inspekcję Pracy i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Praw Dziecka. Ich status i zadania ...

Wolności, prawa i obowiązki w świetle konstytucji z 1997 roku

Wolność jednostki – kategoria uprawnień jednostki, która ma na celu zapewnienie jej sfery prywatności, czyli sfery wolnej od ingerencji państwa. W sferze określanej jako wolność, jednostka jest uprawniona do podejmowania decyzji, zachowań oraz działań określonych przez własną wolę, jest to więc ważne dobro chronione prawnie. Aktualnie koncepcję wolności jednostki tworzą trzy przesłanki: 1) wolność wyboru 2) nieuszkodzenie innym w toku realizacji własnych decyzji,

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się. Wolność i tajemnica komunikowania się należy do wolności i praw osobistych zawartych w rozdziale II Konstytucji RP z 1997 r. . Przez pojęcie praw i wolności osobistych rozumiemy te wszystkie swobody i uprawnienia jednostki, które zapewniają jej nieskrępowany rozwój na wszystkich płaszczyznach egzystencji (zarówno egzystencji w płaszczyźnie fizycznej, psychicznej jak i prawnej). Rozwój wolny od wszelkich ...

Liberalizm - wolność.

Podstawę ustroju liberalnego stanowi zasada tolerancji. Aby liberalizm miał rację bytu w społeczeństwie, potrzebny jest szereg ustępstw ze strony pojedynczych jednostek na rzecz ogółu. Liberalizm w rozumieniu „Słownika współczesnego języka polskiego” jest to „ogół poglądów wywodzących się z XVIII w. Głównym założeniem jest idea wolności człowieka jako jednostki; zagwarantowanie każdemu możliwości swobodnego działania gospodarczego i społecznego, bez ...

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

 

I. W czasach zagrożenia lub utraty suwerenności państwa poeci podejmują walkę o uzyskanie wolności i ocalenie wartości narodowych. Literatura wówczas nacechowana jest patriotyzmem, walką o wolność za...

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

 

I. W czasach zagrożenia lub utraty suwerenności państwa poeci podejmują walkę o uzyskanie wolności i ocalenie wartości narodowych. Literatura wówczas nacechowana jest patriotyzmem, walką o wolność...

„Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich”

I. W czasach zagrożenia lub utraty suwerenności państwa poeci podejmują walkę o uzyskanie wolności i ocalenie wartości narodowych. Literatura wówczas nacechowana jest patriotyzmem, walką o wolność za wszelką cenę - nawet za cenę życia. Literatura ta zajmuje się aktualnymi tematami z życia, a...

”Wolnośc od” a „wolność do” – różnice i ich konsekwencje polityczne

Politycznie pojmowaną wolność dzieli się często na wolność od i wolność do. Wolność od (wolność negatywna) oznacza brak przymusu ze strony władz, wolność od prześladowań, wolność od strachu, wolność od głodu, obciążeń podatkowych, ingerencji władz w życie prywatne, na wolności...

Wolność a wolny rynek - 15 lat przemian gospodarczych w Polsce

POCZĄTKIEM MONUMENTALNYCH PRZEMIAN W POLSKIEJ GOSPODARCE BYŁ PLAN BALCEROWICZA. BYŁ TO PROGRAM REALIZACJI PROCESU TRANSFORMACJI POLSKIEJ GOSPODARKI OPUBLIKOWANY W 1989 ROKU, A W NASTĘPNYCH LATACH REALIZOWANY, ZWANY TAK OD NAZWISKA ÓWCZESNEGO MINISTRA FINANSÓW I WICEPREMIERA LESZKA BALCEROWICZA. DZIĘKI NIEMU ROZPOCZĘTO W SPOSÓB UDANY WYGASZANIE INFLACJI ORAZ PRZEMIANY USTROJOWE ZWIĄZANE Z URYNKOWIENIEM GOSPODARKI. WIDOCZNYM EFEKTEM URYNKOWIENIA GOSPODARKI, TAK ZWANYCH PRZEMIAN ...