Wojska lądowe

Czytaj Dalej

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

Dopiero w później­szych latach wojny liczebność wojsk brytyjskich wzrosła do stop­nia umożliwiającego odegranie istotnej roli w zmaganiach na wielu teatrach działań. wzrosła rola Dalekiego i Środkowego Wschodu, gdzie główną bazą wojsk brytyjskich stały się Indie.

WŁOSKIE WOJSKA LĄDOWE

Zdemoralizowa­ne, źle uzbrojone i źle dowodzone wojska na Półwyspie Apenińskim nie mogły stawić skutecznego oporu Niemcom zajmującym Włochy; ok. Wojska te, o niewielkiej wartości bojowej, roz­padły się na wiosnę 1945 r.

US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

Już pierwsze miesiące działań wojennych wykazały brak odpowiedniego współdziałania róż­nych rodzajów wojsk oraz ujawniły nieporozumienia powstające mię­dzy cywilnymi zwierzchnikami ar­mii i wojskowymi.

MINY LĄDOWE

Wojska niemieckie stosowały tzw. Obawiając się inwazji wojsk niemieckich, uruchomili ma­sowe wytwarzanie tej broni.

WAFFEN SS - wojska SS

Podporządkowanie to miało właściwie charakter admini­stracyjny, gdyż jednostki Waffen SS podlegały faktycznie dowódz­twu Wehrmachtu i walczyły na frontach w składzie wojsk lądo­wych. Formacje SS były na ogół lepiej uzbrojone i wyposażone niż jedno­stki wojsk lądowych.

Lady Makbet

Właściwie Malkolm wymyślił rodzaj maskowania wojsk w postaci gałęzi – zabłysnął więc także inteligencją i sprytem.

Wojski

Wojski mieszka w domu Sędziego jako jego krewny i jest użyteczny, kiedy trzeba zorganizować polowanie lub spotkanie o innym charakterze.

UWARUNKOWANIA ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

W sytuacji napięcia międzynarodowego i zagrożenia pokoju stosowane są różne formy działań które służą łagodzeniu konfliktów. Długofalowy charakter mają działania ułatwiające społeczności przechodzenie od stanu bezładu do stabilnego ładu międzynarodowego. Historia dostarcza nam przykłady...

SCENARIUSZE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

W XX w. Trzeba było wybudować nowy ład międzyn. nie wypracowano całości wizji nowego ładu, początkowe propozycje były nie rozbudowane, najważniejsze z nich to Nowa Pentarchia, Pax Consortis, Bigemonia, Pax Nipponica i System Unipolarny. Nową wizję ładu można porównać do zbliżonego modelu ideału...

ROLA USA W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIEDZYNARODOWEGO

Szansę na powodzenie integracji ZSRR i zachodu dawała redukacja potencjału wojskowego, przemiany w Europie środkowo – wschodniej, odrzucenie doktryny Breżniewa.

ROLA ONZ W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

operacja w Zatoce Perskiej – wzorzec do naśladowania, lecz można byłoby zwiększyć operatywność systemu bezpieczeństwa zbiorowego ONZ i tak się stało – utworzono specjalny sztab wojskowy dobrze wyposażony w sprzęt wojskowy łączności i aparaturę wywiadowczą.

ŁAD SPOŁECZNY I JEGO NARUSZENIA

 

Trzy podstawowe typy zachowania się ludzi w grupie społecznej:

 

Zachowanie zgodne ze wspólnością wzorów i norm utrwalonych w psychice jednostek. Podleganie bezrefleksyjnym zwyczajom. Każdy członek społeczności zna swój udział

Zachowanie zbiorowe jest wynikiem oddziaływania różnych...

Kultura globalna, global governance i ład światowy

 

Globalizacja to wielka restrukturyzacja świata, globalna rewolucja pro przemysłowa, pierwszy w dziejach proces społeczny, który dotyka wszystkich ludzi - wyjąwszy może zaszyte gdzieś jeszcze w interiorze Amazonii plemiona - nie­zależnie od tego, czy są oni tego świadomi. Wpływ jest tym większy, im...

Ukształtowanie powierzchni lądów

Na obszarach lądowych wyróżniamy trzy główne formy ukształtowania różniące się wysokościami względnymi i bezwzględnymi. Są to:

niziny - leżące poniżej 300 m n.p.m. mające mało urozmaiconą rzeźbę. Ich powierzchnia może być płaska (równinna), pagórkowata lub falista. W obrębie nizin znajdują...

WOJNA LĄDOWA - Siły zbrojne uczestniczące w wojnie lądowej

Art.1 Regulaminu haskiego z 1907-ustawy ,prawa i obowiązki wojenne stosuje się nie tylko do armii,ale też do pospolitego ruszenia i oddziałów ochotniczych jeżeli:mają na czele osobę odpowiedzialną za podwładnych,nosza stała i dającą się z daleka rozpoznać odznakę wyróżniającą,jawnie noszą...

Polityka ładu gospodarczego

Krajowe typy ładu są kształtowane pod wpływem Unii Europejskiej. Te struktury charakteryzuje wysoki poziom podziału pracy , ład gospodarczy obejmuje wiele elementów składowych. Na niego składają się :

mechanizmy koordynacyjne

regulacje prawne

motywacje podejmowanych...

Budowanie ładu pojęciowego

Schemat pojęciowy stanowi pewnego rodzaju zbiór kategorii analitycznych , jest siatką pojęć i definicji, organizujących poznanie i językową prezentację danego wycinka rzeczywistości. Największe niebezpieczeństwo utożsamiania teorii z modelem pojęciowym albo strukturą pojęciową zachodzi w ramach...

Pojęcie ładu politycznego – Modele współczesnego ładu i ich cechy

Są jednak jedynym mocarstwem mającym taki wpływ ekonomiczny, wojskowy, polityczny, komunikacyjny.

Potencjalne modele współczesnego ładu pokojowego

Nowa Pentarchia. Zakłada, ze najbardziej doskonały jest system, nad którego stabilizacją czuwa 5 ośrodków. Są one zdolne do utrzymania równowagi politycznej i militarnej, nie dopuszczając do wyeliminowania ze sceny międzynarodowej innych państw, traktowanych jako faktycznych lub potencjalnych...

Adm. komunikacji i łączności lądowej, morskiej, powietrznej, łączności

Komunikację lądową regulują przepisy: pr. o drogach publ., o ruchu drogowym, o transporcie drogowym i spedycji krajowej, o kolejach. Ustawa o drogach publ. wyróżnia drogi: krajowe, wojewódzkie, gminne, lokalne miejskie, drogi zakładowe. Drogi ze względu na dostępność dzielą się na: ogólnodostępne...