Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą 9-22 września 1939

Kawaleria w Wojsku Polskim okresu II Rzeczpospolitej: Kiedy po wojnie polsko- bolszewickiej, w roku 1921 Wojsko Polskie przeszło na stopę pokojową, integralną jego część stanowiła jazda (tak do roku 1924 nazywano Kawalerię).

WŁOSKIE WOJSKA LĄDOWE

Zdemoralizowa­ne, źle uzbrojone i źle dowodzone wojska na Półwyspie Apenińskim nie mogły stawić skutecznego oporu Niemcom zajmującym Włochy; ok. Wojska te, o niewielkiej wartości bojowej, roz­padły się na wiosnę 1945 r.

WOJSKI

zastępca kasztelana do spraw wojskowych; później urzędnik ziemski, który w czasie wojny pilnował porządku w swoim powiecie a. Wojska dawn. żona wojskiego. córka wojskiego. syn wojskiego.

PONIATOWSKI Józef Antoni (7 V 1763 - 19 X 1813), ks., gen. poi., wódz naczelny wojska poi., marsz. cesarstwa

w Wiedniu, służbę wojsk, rozpoczął w armii austr. wojsk koronnych, uczestniczył w ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja, zapewniając osłonę wojsk.

Aukcja wojska

Na Sejmie Czteroletnim podwyższono liczebność wojska do 100 tysięcy żołnierzy, potem ograniczono do 65 tysięcy. Aukcja wojska miała wiązać się z lepszym wyszkoleniem i uzbrojeniem armii.

POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Organizatorzy polskiego państwa i wojska podziemnego od początku okupacji ogromne ryzyko i płacili najczęściej życiem za swą pracę.

Widmo zagłady - POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Organizatorzy polskiego państwa i wojska podziemnego od początku okupacji ogromne ryzyko i płacili najczęściej życiem za swą pracę.

Muzeum Wojska Polskiego

W 1922 oficjalnie otwarto jako Muzeum Wojska. W kolejnych salach przedstawiono historię polskiego wojska od średniowiecza po czasy współczesne, pamiątki po powstaniach narodowych i wal­kach Polaków poza granicami.

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

Dopiero w później­szych latach wojny liczebność wojsk brytyjskich wzrosła do stop­nia umożliwiającego odegranie istotnej roli w zmaganiach na wielu teatrach działań. wzrosła rola Dalekiego i Środkowego Wschodu, gdzie główną bazą wojsk brytyjskich stały się Indie.

US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

Już pierwsze miesiące działań wojennych wykazały brak odpowiedniego współdziałania róż­nych rodzajów wojsk oraz ujawniły nieporozumienia powstające mię­dzy cywilnymi zwierzchnikami ar­mii i wojskowymi.

Wojski

Wojski mieszka w domu Sędziego jako jego krewny i jest użyteczny, kiedy trzeba zorganizować polowanie lub spotkanie o innym charakterze.

WAFFEN SS - wojska SS

Podporządkowanie to miało właściwie charakter admini­stracyjny, gdyż jednostki Waffen SS podlegały faktycznie dowódz­twu Wehrmachtu i walczyły na frontach w składzie wojsk lądo­wych. Formacje SS były na ogół lepiej uzbrojone i wyposażone niż jedno­stki wojsk lądowych.