Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica wschodnia

Granica polsko-radziecka. Została ukształtowana w wyniku umowy poczdamskie, oraz jałtańskiej z 11 lutego, 1945r. gdzie ustalono, że powinna przebiegać wzdłuż linii Curzona z odchyleniami od 5-8 km na korzyść Polski i potwierdzono to umową dwustronną z 16 sierpnia 1945r. i poczdamskiej, oraz umów...

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - niemiecka

Decyzje konferencji poczdamskiej. W umowie z 2 sierpnia 1945r. zadecydowane, że niemieckie terytoria na wschód od linii biegnącej od Morza Bałtyckiego, bezpośrednio na zachód od Świnoujścia i stąd wzdłuż rzeki Odry, do miejsc gdzie wpada zachodnia Nysa i wzdłuż zachodniej Nysy do granicy...

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - czeska i polsko - słowacka

W 1958r. zakończono prace zawiązane z demarkacją granicy polsko-czechosłowackiej i 13 czerwca 1958r. podpisano stosowną umowę. W latach 1976-1983 przeprowadzono pierwszą wspólną kontrolę przebiegu granicy i w jej wyniku doszło do podpisania 10 grudnia 1986r. umowy międzypaństwowej wprowadzającej...

WOJNA,KONFLIKT ZBROJNY,UŻYCIE SIŁY

W konwencjach genewskich o ochronie ofiar wojny stwierdza się, że konwencje te znajdują zastosowanie,,w razie wypowiedzenia wojny lub powstania jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Doktryna wojny sprawiedliwej

przyznaje państwu nieograniczone prawo prowadzenia wojen,a wskazania wojny sprawiedliwej należy traktować jako nakazy moralne. składają się trzy zasadnicze prawa:prawo zawierania traktatów,prawo wysyłania i przyjmowania posłów i prawo do wojny.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zagraniczna pomoc w wojnach domowych

Drugie stanowisko-dozwolone jest udzielanie pomocy jednej ze stron wojny domowej, gdy druga strona już taką pomoc od innego państwa otrzymuje,w celu zrównoważenia obcej przemocy i ochrony niepodległości państwa,w którym toczy się wojna domowa.

Rozwój historyczny prawa wojennego - Rozpoczęcie wojny

Wojna rozpoczyna się z chwilą jej wypowiedzenia,bądź z chwilą rozpoczęcia działań wojennych. III konwencja haska zabrania rozpoczynania wojny bez uprzedniego i umotywowanego wypowiedzenia bądź ultimatum z warunkowym wypowiedzeniem wojny.

WOJNA LĄDOWA - Siły zbrojne uczestniczące w wojnie lądowej

1 Regulaminu haskiego z 1907-ustawy ,prawa i obowiązki wojenne stosuje się nie tylko do armii,ale też do pospolitego ruszenia i oddziałów ochotniczych jeżeli:mają na czele osobę odpowiedzialną za podwładnych,nosza stała i dającą się z daleka rozpoznać odznakę wyróżniającą,jawnie noszą broń,przestrzegają praw i zwyczajów wojennych.

WOJNA LĄDOWA - Metody i środki walki

Protokół z 1977 zabrania działań wojennych przeciwko zabytkom historycznym,dziełom sztuki itp. Protokół genewski z 1925 zabronił używania w czasie wojny gazów duszacych,trujących lub podobnych środków wojny bakteriologicznej.

WOJNA LĄDOWA - Okupacja wojenna

Władza okupanta ma charakter przejściowy,los terytorium zostanie roztrzygnięty po wojnie. Od okupacji wojennej trzeba odróżnić okupacje pokojową i okupacje będącą następstwem bezwarunkowego poddania się.

WOJNA MORSKA - Odrębność wojny morskiej

Wojna morska jest w wyższym stopniu wojną gospodarczą niż wojna lądowa,gdyż zmierza do zniszczenia handlu przeciwnika. Niektórzy wyodrębniają dwie koncepcje wojny:kontynentalną,kładzie nacisk przede wszystkim na działania przeciw siłom zbrojnym nieprzyjaciela oraz anglosaską,która zmierza do osłabienia gospodarczego przeciwnika.

WOJNA MORSKA - Metody i środki wojny

W deklaracji paryskiej z 1856 państwa wyrzekły się kosarstwa Blokada wojenna-operacja wojenna podjęta przez okręty jednego państwa z zamiarem przerwania wszelkiej komunikacji drogą morską z pewnym odcinkiem wybrzeża lub portem strony przeciwnej.

WOJNA MORSKA - Prawo łupu

Własnosc nieprzyjacielska z wyjątkiem tej znajdującej się na stsatku neutralmnym,chyba ze stanowi kontrabande wojenną podlega prawu łupu.

WOJNA MORSKA - Kontrabanda wojenna

Są to towary przeznaczone na cele wojenne i dostarczane stronom wojującym wbrew zakazowi. Deklaracja londyńska przyjęła podział kontrabandy na bezwzględną(materiały używane wyłącznie na wojnie-broń,amunicja itd.

WOJNA POWIETRZNA

Lotnictwo wojskowe podlega przepisom prawa wojny lądowej i morskiej.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

Amerykanie liczyli, że Kanadyjczycy poprą w wojnie USA, tak się jednak nie stało i poparli oni stronę brytyjską. oba państwa podpisały układ handlowy znoszący wszelkie dyskryminacyjne zarządzenia z lat wojny.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE WOJNY SECESYJNEJ (1861 - 1865)

Obie jednak nie miały większego udziału w wojnie. Ostateczne zwycięstwo w wojnie secesyjnej osiągnęła Północ.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - I WOJNA BAŁKAŃSKA

13 III 1912 → zawarcie tajnego bułgarsko - serbskiego układu przeciw Turcji i podział ewentualnych zdobyczy w Macedonii 29 V 1912 → zawarcie tajnego bułgarsko - greckiego układu przeciw Turcji Czarnogóra zawarła sojusz z Serbią umowę ustną z Bułgarią X 1912 → Czwórprzymierze bałkańskie rozpoczęło wojnę → zwycięstwa koalicji bałkańskiej 8 XI 1912 → zajęcie Salonik przez wojska Greckie 3 XII 1912 → zawieszenie broni zawarte na ...

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II WOJNA BAŁKAŃSKA

Sprzymierzeńcy nie mogli dojść do porozumienia w kwestii podziału Macedonii. Bułgarzy byli przekonani że ponieśli największe ofiary, a dostali najmniej.

29/30 VI 1913 → atak Bułgarów na Serbów i Greków

Bułgarzy przeliczyli się z siłami bo siły greckie i serbskie stawiły opór mocniejszy niż się...

Państwowość niemiecka po II wojnie światowej

- po kapitulacji państwo niemieckie zostało podzielone na cztery strefy i poddane pod okupacją ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i FrancjiRFN 

- 24 V 1949 r. – powstało RFN; w życie weszła także konstytucja

• władze konstytucyjne RFN miały sprawować jedynie „samorząd”, natomiast najwyższa władza...