Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

Wynik tej wojny był następujący: a) odblokowanie portu Eilat b) brak nowych nabytków terytorialnych Izraela c) Kanał Sueski został własnością Egiptu d) wojna była wyrazem słabości arabskiej,który nie udzielił Egiptowi żadnej pomocy e) W.

WOJNA W AFGANISTANIE

to jednak nie zakończyło konfliktu afgańskiego , rozpoczęła się wojna domowa między różnymi siłami afgańskimi a wojskami rządowymi.

WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ

Wojna ta miała dla obu stron niszczycielskie skutki.

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problem wojny, pokoju i zbrojeń

Jest to bardzo szeroki problem i składają się nań takie sprawy jak: - zbudowanie globalnego,wzajemnego bezpieczeństwa państw i odejście od klasycznego podejścia - poszukiwanie bezpieczeństwa pojedyńczego państwa; - likwidacja broni jądrowej, zakaz jej produkcji, doświadczeń z tą bronią, zakaz jej rozprzestrzeniania;-zakaz, użycia i posiadania broni chemicznej; - dążność do radykalnego zmniejszenia broni konwencjonalnej, redukcja wydatków wojskowych,wycofanie ...

Wojna w Korei

Na konferencji jałtańskiej Stalin zadeklarował przystąpienie ZSRR do wojny USA i Wielkiej Brytanii z Japonią w ciągu trzech miesięcy od zakończenia wojny z Niemcami.

Sposoby przedstawiania świata i człowieka w czasie wojny na podstawie utworu K.K. Baczyńskiego

Szukamy serca - bierzemy w rękę, nasłuchujemy: wygaśnie męka, ale zostanie kamień - tak - głaz" W tych słowach zamyka się dramat młodego pokolenia, którego dojrzewanie splotło się ze strasznym czasem wojny.

Dramat człowieka wojny w literaturze współczesnej

Pop ponad 40 latach od zakończenia wojny wydają się one fantazją, trudną do przyjęcia dla normalnego umysłu.

KAPŁANSTWO (SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ) - Sukcesja apostolska

Byli apostołowie. Wszyscy poza jednym zginęli śmiercią męczeńską. Oni mieli uczniów (Ojcowie Apostolscy), oni też mieli uczniów (Ojcowie Kościoła). Ci też mieli następców itd.

KAPŁANSTWO (SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ) - Podstawowa struktura sukcesji apostolskiej

Kościół apostolski jest tam, gdzie świadectwo apostołów o Chrystusie. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały przekazywany jest w podwójnej formie: jako wypowiedź zeznania i jako poświadczenie. Jako słowo świadectwa i jako uprawomocnione wyznanie. Pierwotne słowo świadków zmartwychwstania, rola w tworzeniu...

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - "O wojnie naszej, którą wiedziemy z Szatanem, Światem i ciałem"

 

 

Człowiek skazany jest na nieustanną walkę (bojo-wanie - byt nasz podniebny) z pokusami i własną cielesnością i słabością. Widać tu wyraźne ślady filozofii św. Augustyna, który twierdził, że człowiek, zawieszony pomiędzy bytami anielskimi i zwierzęcymi, skazany jest na wieczne rozdarcie...

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - "O wojnie naszej, którą wiedziemy z Szatanem, Światem i ciałem"

Człowiek skazany jest na nieustanną walkę (bojo-wanie - byt nasz podniebny) z pokusami i własną cielesnością i słabością. Widać tu wyraźne ślady filozofii św. Augustyna, który twierdził, że człowiek, zawieszony pomiędzy bytami anielskimi i zwierzęcymi, skazany jest na wieczne rozdarcie pomiędzy...

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Wojna zburzyła cały kodeks moralny, który miał być drogowskazem życiowym. Wpajane młodym ludziom zasady stały się bezużyteczne, czego dowiodły wydarzenia wojenne: „Nas nauczono.

Hydry wojny i hydry cywilizacji w poezji Tadeusza Różewicza

Wojna zburzyła porządek świata, odarła ludzi z ich człowieczeństwa.

Ruch nacjonalistyczny przed I wojną światową

Reprezentujące go partie, polityka, podstawowe idee i przywódcy

Za jego początek można uznać koniec XIX w. zapoczątkowała go Liga Polska Zygmunta Mik.ołowskiego (Teodor Tomasz Jeż). Była to nietypowa organizacja, która miała poderwać Polaków do powstania. Nastroje zmieniły się po powstaniu...

Polityka komunistów polskich w latach wojny i po objęciu władzy w Polsce w stosunku do opozycji

W uzasadnieniu sojuszu polsko-rosyjskiego podnoszono kwestię związane z położeniem geograficznym Polski, współdziałanie polsko radzieckie podczas wojny, pomoc ekonomiczną i wojskową, idea solidarności słowiańskiej, pomoc w odzyskaniu ziem zachodnich i północnych oraz konieczność utworzenia bloku antyniemieckiego.

Okres współczesny - Pierwsza wojna światowa

; 14 punktów): zasada jawności umów międzynarodowych, zasada wolności żeglugi na morzach, usuniecie barier hamujących rozwój handlu międzynarodowego, redukcja zbrojeń, wspaniałomyslne załatwianie spraw kolonialnych, sprawiedliwe uregulowanie spraw terytorialnych w Europie, utworzenie Ligi narodów; wojna zakończona została podpisaniem traktatów pokojowych na Konferencji Pokojowej w Paryżu; traktat z Niemcami – Wersal 28 ...

Okres współczesny - Druga wojna światowa

druga wojna światowa była wstępem do stworzenia trwałego pokoju międzynarodowego: podpisanie w 1941 r.

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów - Wpływ wybuchu wojny na umowy międzynarodowe

umowy wielostronne nie tracą mocy obowiązującej w następstwie wojny, a tylko ulega ona zawieszeniu w stosunkach między państwami wojującymi; są przywracane po przywróceniu stanu pokoju; kategorie umów, które nie tracą mocy obowiązującej podczas wojny: umowy zawierane na czas wojny (prawo wojenne), umowy zawierające klauzule obowiązywania w czasie także wojny (np.

Państwa jako podmiot prawa międzynarodowego - Powstanie i upadek państw. Zagadnienie sukcesji

- Ocena legalności – klasyczne PM nie zakładało oceny legalności powstania czy zniknięcia państwa, jednakże obecnie, ze względu na zakaz wojny i kolonializmu, praktyka ONZ dowodzi, iż taki proces jest możliwy np.