Wojna sukcesyjna austriacka

Czytaj Dalej

AUSTRIACKA WOJNA SUKCESYJNA 1740--1748.

Francuzi wkro­czyli do austriackich Niderlandów uzys­kanych przez Austrię w wyniku HISZPAŃ­SKIEJ WOJNY SUKCESYJNEJ i rozpo­częli oblężenie Tournai.

Austriacka wojna sukcesyjna (1740 - 48)

Do walki z Marią Teresą wystąpił także Filip V, król hiszpański, zabiegając o zwierzchnictwo nad Włochami, zaś Anglia nasiliła rywalizację z Francją i Hiszpanią o dominację na Morzu Śródziemnym, w Indiach i Ameryce (wojna o ucho Jenkinsa i wojna króla Jerzego).

BAWARSKA WOJNA SUKCESYJNA 1778--1779.

Kopce ziemniaczane ratowały armie od głodu, stąd inna nazwa tej wojny - „wojna kartoflana".

BRETOŃSKA WOJNA SUKCESYJNA 1341--1365.

Starania te stały się początkiem ważnego okresu w STULETNIEJ WOJNIE.

HISZPAŃSKA WOJNA SUKCESYJNA 1701--1714

Od czasu tej kosztownej wojny (oraz póź­niejszej AUSTRIACKIEJ WOJNY SUKCE­SYJNEJ) Europa zaczęła się uczyć, że prawa dynastyczne lub narodowe są mniej ważne niż zachowanie równowagi sił.

JAWAJSKA WOJNA SUKCESYJNA PIERWSZA 1704-1707

Druga jawajska wojna sukcesyjna 1719-1723. Trzecia jawajska wojna sukcesyjna 1749-1757.

JULISKA WOJNA SUKCESYJNA 1609-1614

Wojska katolików i protestan­tów były gotowe do walki, do wojny jednak nie doszło; zawarto pokój na mocy po­rozumienia w Kamen z 12 listopada 1614.

POLSKA WOJNA SUKCESYJNA 1733-1738

Początkowo wojna toczyła się na dwóch frontach.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

– w wojnie prusko-austriackiej Włochy opowiadają się po stronie Prus i w wyniku pokoju w Pradze otrzymują Wenecję.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Wojna, front to śmierć. Wojna była wielką tragedią dla milionów ludzi. Na podstawie tych utworów możemy stwierdzić, że los ludzi w czasie II wojny światowej był bardzo okrutny i bezlitosny.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu, że wojna na pewno zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka. Jej rozpaczliwe wyznania kreślą obraz przeżyć młodych i ich wojenny los.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Nasila się ono szczególnie w okresach wojen, których w XX w. Tematem tu jest technika ludobójstwa, mechanizmy mordowania człowieka, które po ponad czterdziestu latach od wojny wydają się fantazją trudną do przyjęcia dla normalnego umysłu.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Ramowy plan wypowiedzi: Teza: Wyróżniamy różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Różne postawy znanych ludzi na temat okrucieństw II Wojny Światowej.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Dość kontrowersyjny obraz wojny, jako absurdu ukazuje książka J. Utrzymana w poetyce czarnego humoru ukazuje bezsens wojny i armii jako instytucji i wyśmiewa mechanizmy społeczne rządzące się chorą logiką.

ROMANTYZM A LITERATURA XX-LECIA ORAZ WOJNY I OKUPACJI

Poeci odrealniają świat, by uciec od wojennego koszmaru - operująromantyczną metaforą.

BLITZKRIEG - (wojna błyskawiczna) doktryna

W pierwszym okresie wojny na froncie wschodnim taktyka błyska­wicznych uderzeń przyniosła Niem­com ogromne sukcesy, ale nie po­zbawiła Rosjan możliwości zmobi­lizowania rezerw ludzkich ani przeniesienia przemysłu poza zasięg działań wojennych.

RADZIECKO - FINSKA WOJNA 1939-40

Na Przesmyku Karelskim rozpoczęła się wojna pozycyjna, a na ogrom­nym froncie karelskim Finowie, stosując szeroko manewr obejścia, gromili wysunięte dywizje radziec­kie.