FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Po wojnie w Polsce ukształtowały się dwa aktywne ośrodki badań formalno-logicznych: warszawski i wrocławski, obok których wymienić naleŜy toruński, krakowski i poznański208.

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Analiza zmiany osobowości człowieka po II wojnie światowej

Znaniecki analizował porównawczo biografie społeczne różnych ludzi żyjących w nowoczesnych społeczeństwach narodowych zauważył, że pewne kręgi społeczne narzucając człowiekowi w dzieciństwie i młodości określone role, wpływają pozytywnie na rozwój pewnych rodzajów dążności osobowo...

Wojny a konflikty zbrojne

Wojna była unormowana prawnie, tzn musi wypowiedziana, muszą być zerwane stosunki dyplomatyczne, musi być walka ale nie koniecznie, może być stan wojny. W chwili obecnej nie można wypowiadać wojny, jest to stan stosunków dyplomatycznych.

Pojęcie i geneza integracji – procesy integracyjne w Europie po II wojnie

Celem procesu określanego „europeizacją” Europy jest więc: przywrócenie regionowi niezależności politycznej; podniesienie znaczenia Europy na arenie międzynarodowej; zapobieżenie niebezpieczeństwu wojny nuklearnej w Europie; podniesienia rangi gospodarczej regionu i dobrobytu jego mieszkańców; sprostanie wyzwaniom ekonomicznym, które niesie rozwój nowych centrów gospodarki światowej, np.

Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Geopolityczna pozycja Polski

Położenie geopolityczne Polski w środku Europy sprawia, że charakter rozwoju wewnętrznego państwa, jego sojusze zewnętrzne i cała polityka zagraniczna były i będą istotnym elementem układów ogólnoeuropejskich. Leżąc na linii ekspansywnych zmagań Rosji i Niemiec była poddawana wielorakim...

Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Polityka zagraniczna PRL

Po II wojnie świat. Wprowadzenie stanu wojennego i represje wobec NSZZ Solidarność spowodowały częściową izolację Polski na Zachodzie i osłabiły możliwości działania pol.

Społeczeństwo feudalne - Idea wojny i idea umowy

Szlachta nie płaci podatku, oświadczają około roku 1380 dwaj giermkowie z Varennesen-Argonne, ponieważ „z przyczyny szlachec-twa szlachta zmuszona jest narażać swoje ciało i mienie na wojnie”.

Administracja komunistyczna podczas II wojny światowej

Od powstania w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej, zaczął kształtować się drugi   obóz polityczny podziemia, „ludowo – demokratyczny”. Odrzucał on Konstytucję kwietniową jako podstawę porządku prawnego w państwie oraz nie uznawał prawa do reprezentowania narodu polskiego przez rząd emigracyjny. Od...

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA CHŁOPSKA

Po przeprowadzonej reformie rolnej wzrosła ilość gospodarstw indywidualnych. Jednakże w Polsce na wzór sowiecki próbowano skolektywizować rolnictwo, jednakże te zamierzenia nie zostały w pełni zrealizowane. Z klasy chłopskiej w dalszym ciągu można było zaobserwować systematyczny odpływ ludności...

Kraków - Historia: I wojna światowa

Wybuch I wojny światowej i wymarsz 6 VIII 1914 I Kompanii Kadrowej z ul.

Kształtowanie się granic Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu

Granica zachodnia:

-luty 1945 - konferencja jałtańska - przyznanie Polsce obecnych ziem zachodnich (tzw. ziemie odzyskane)

- lipiec 1945 - konferencja poczdamska - ustalenie granicy zachodniej na Nysie Łużyckiej, Odrze i linii na zachód od Szczecina i Świnoujścia

- 1950 - uznanie i ratyfikowanie granicy...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Początek wojny

Na łamach tegoż pisma Lange zamieścił kilka artykułów zawierających wykład jego ówczesnych poglądów na charakter wojny i perspektywy jej zakończenia.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Ocena charakteru wojny

Dokonując oceny wojny z punktu widzenia interesów ruchu robotniczego i mas pracujących przeciwstawiał się polski ekonomista jednakowemu traktowaniu głównych przeciwników wojennych.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wizje powojennej Europy

Polski ekonomista dawał wyraz przekonaniu o istnieniu doniosłych przesłanek porozumienia ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją. Zgodnie z rozpowszechnionym wówczas poglądem, zakładał możliwość ponowienia się w przyszłości zagrożenia niemieckiego, a w związku z tym za konieczne uznawał...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Granice Polski

Pochodną tych poglądów była teza o niemożliwości utrzymania przedwojennych granic Polski. Polski ekonomista uważał, że granica wschodnia powinna być ustalona z ZSRR na drodze przyjaznego porozumienia w sposób uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych narodów. Takie porozumienie przyniosłoby...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - "Apel do rozsądku"

Już pierwsze wystąpienia Langego w 1943 r. spotkały się z gwałtowną reakcją środowisk związanych z Komitetem Narodowym Amerykanów Polskiego Pochodzenia. "Nowy Świat" otwarcie oskarżał Langego o działalność na rzecz komunistów i Związku Radzieckiego oraz o zdradę interesów polskich. Z ostrą...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Spotkanie z Mikołajczykiem

29 maja profesor opuścił Związek Radziecki, a 7 czerwca ponownie był już w Chicago. Tymczasem od 5 czerwca w USA przebywał Mikołajczyk. Wizyta ta miała bardzo dobrą oprawę i nadano jej znaczny rozgłos. Polski premier aż trzykrotnie spotykał się z prezydentem Rooseveltem, który zapewniał go, iż może...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Zaproszenie do PKWN

15 lipca 1944 r. Wasilewska i Edward Osóbka-Morawski wystosowali do Langego telegram, w którym zapowiadali utworzenie polskiego rządu tymczasowego na bazie Krajowej Rady Narodowej i prosili profesora o objęcie w tym rządzie teki ministra spraw zagranicznych. Nim jednak Lange zdążył odpowiedzieć, 21 lipca w...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wobec polityki PKWN

W tym czasie na postawę Langego wpływały i inne względy, zwłaszcza zaś kierunek polityki PKWN. Jego głębokie zaniepokojenie wywołał stosunek Komitetu do powstania w Warszawie. Stanowisko swe sformułował jednoznacznie: "Niezależnie od tego, jakie by były polityczne motywy powstania, w obecnej chwili...

Procesy urbanizacyjne w Polsce po II wojnie światowej

Po II wojnie światowej szczególnie szybko rozwijały się miasta, gdzie zaczęły powstawać nowe zakłady przemysłowe.