Wojewoda

Wojewoda

Czytaj Dalej

Zasady powoływania oraz zakres kompetencji wojewody.

Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy I i II wicewojewody oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego oraz dyrektorów wydziałów.

Wojewoda (zadania i kompetencje)

Organy administracji niezespolonej działające na obszarze województwa są obowiązane do: -uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy, -zapewnienia zgodności swoich działań z poleceniami wojewody, -składanie wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody bieżących wyjaśnień o swojej działalności na obszarze województwa.

Tryb powoływania wojewody

Wojewoda jest przedstawicielem RM na terenie województwa, co oznacza, że odpowiada za wykonanie polityki rządu na terenie województwa.

Marszałek a sejmik i wojewoda

Wojewoda jest: a. " Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności: a.

Pozycja ustrojowa wojewody

Wojewoda to jednoosobowy org. opiniuje kandydatów na urząd wojewody). , ale na wniosek wojewody.

Wojewoda

Zastępcy wojewody zwani wicewojewodami są powoływani i odwoływani na wniosek wojewody, także przez Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda jest również organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym.

WOJEWODA

Wojewoda opera, opus 3 (Moskwa 1868), Piotra Czajkowskiego, libretto kompozytora wg Ostrowskiego; później zniszczona z wyjątkiem uwertury, muzyki w antrakcie i tańca. Z ogrodowej altany wojewoda zdyszany Bieży w zamek z wściekłością i trwogą.

NADZÓR WOJEWODY NAD ZADANIAMI ZLECONYMI

Powierzenie następuje na podstawie porozumienia miedzy wojewoda a właściwym zarządem jednostki sam ter. W zakresie zadań zleconych wojewoda może sprawować nadzór.

Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewodowie

Wicewojewodów powołuje i odwołuje Premier na wniosek wojewody. Wojewoda jest: 1) Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie – z tego tytułu odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, co m.

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów

Wojewoda jest: przedstawicielem Rady Ministrów w województwie- z tego tytułu odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze województwa, co między innymi polega na: kontrolowaniu wykonywania przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów, kontrolowaniu ...

Kolegium wojewody

Przy wojewodzie działa kolegium jako jego organ opiniodawczo-doradczy.

Organy działające w zastępstwie wojewody

Wojewoda jest jednoosobowym org. Wojewoda: - wyznacza zakres realizacji jego kompetencji przez wicewojewodów, - może upoważnić w formie pisemnej pracowników urzędu woj.

Jakie zadania wypełnia wojewoda na terenie województwa?

Wojewoda jest przedstawicielem RM na terenie województwa, co oznacza, że odpowiada za wykonanie polityki rządu na terenie województwa. Wojewoda uczestniczy przy powoływaniu i odwoływaniu organów administracji niezespolonej.

Kim jest wojewoda i za co odpowiada?

Wojewoda odpowiada za przestrzeganie prawa i z tego tytułu nadzoruje legalność działań samorządów, a także jest zwierzchnikiem całej administracji rządowej na terenie województwa.

Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym

Wojewoda jest organem nadzoru nad organami samorządu gminy, powiatu, województwa.

Adam Naruszewicz - Dzieła historyczne: Historyja narodu polskiego od przyjęcia chrześcijaństwa (1780) - Historyja Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego (1781)

 Niepowetowaną stratę, jaką poniosła literatura, nauka i umysłowość polska przez to, że Naruszewicz nie skończył Historii narodu polskiego, wynagradza w dro­bnej cząstce inne jego dzieło, które powstało także z inicjatywy Stanisława Augusta, a które jest pierwszą u nas godną tego imienia monografią historyczną: Historyja Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego (1781).

WOJEWODA (postać literacka)

Dosyć żywota

Przykład tego, jak starcza zazdrość może okazać się niszcząca i autodestrukcyjna.Bohater tragedii Juliusza Słowackiego Mazepa jest starym magnatem imężem młodej Amelii. Chorobliwie przekonany o wiarołom-stwie żony i niesłuszniewietrzący niebezpieczeństwo ze strony królewskiego pazia...