Wody podziemne

Czytaj Dalej

POWSTAWANIE WÓD PODZIEMNYCH I MINERALNYCH

Wody mineralne wykorzystywane do butelkowania są odmianą wód podziemnych. Szczególnym rodzajem wód podziemnych są wody lecznicze, którym mogą być zarówno wody mineralne jak i słodkie, lecz zawierać powinny składniki (tzw.

Rodzaje wód podziemnych

Wody podziemne mogą występować na różnych głębokościach i mieć odmienny sposób zalegania. przez cały rok utrzy­muje się średnia roczna temperatura obszaru, Wody podziemne, szczególnie głębinowe, nie są chemicznie czyste.

Wody podziemne, źródła

Zasilają podziemne rzeki i jeziora, oraz pod naporem ciśnienia hydrostatycznego lub siły ciężkości – wypływają na powierzchnię w postaci źródeł , a więc miejsce naturalnego wypływu wody podziemnej na powierzchnię otworem lub szczelinę nosi nazwę źródła.

Czym są wody podziemne?

Wody podziemne krążące w warstwach skał wa­piennych tworzą czasem podziemne rzeki, które gwałtownie wzbierają, gdy na powierzchni pada­ją ulewne deszcze. Większość wód podziemnych znajduje się bli­sko powierzchni ziemi.

Procesy egzogeniczne - Działalność wód podziemnych (zjawiska krasowe)

Podziemne wody, różne rodzaje wody (w stanie ciekłym) występujące pod powierzchnią ziemi. Inne podziały wód podziemnych uwzględniają ich skład chemiczny (wody mineralne), dostępność dla roślin, temperatura, pochodzenie.

Wody podziemne, RZEKI - ich znaczenie i wykorzystanie gospodarcze

Wykorzystanie wód podziemnych: - lecznictwo (termy, mineralne); - ogrodnictwo (wody artezyjskie); - gospodarka komunalna; - przemysł.

Drenaż wód podziemnych

Wypływ wód podziemnych z poziomu wodonośnego na skutek procesów naturalnych (przez źródło, silnie spękane strefy dyslokacyjne, doliny rzeczne i cieki wód powierzchniowych, wody stojące) lub wywołanych sztucznie (ujęcia wód podziemnych, odwadnianie kopalń i głę-bokich wykopów, inne).

Występowanie i charakterystyka wód podziemnych

Wody podziemne to wody krazace w glebie i w skalach .

Działalność wód podziemnych

Do najważniejszych form krasu powierzchniowego należą; żłobki i żebra krasowe lejki krasowe uwały polja Do najważniejszych form krasu podziemnego należą: studnie ponory jaskinie, groty, pieczary Wymywająca działalność wód podziemnych: prowadzi do rozmywania, wymywania, i odprowadzania cząstek mineralnych.

Wody powierzchniowe i podziemne

Na płytkie zaleganie wody podziemnej wskazuje między innymi występowanie torfów (płytkich i głębokich (można je obserwować np.

Klasyfikacja wód podziemnych

Porządkujący podział → wód podziemnych ze względu na: charakter ośrodka (wody porowe, szczelinowe, krasowe), charakter dynamiczny zwierciadła i jego położenie, wiek utworów wodonośnych, dynamikę, genezę, chemizm (w tym wg mineralizacji), jakość, przydatność; → jakość wody.

Główny zbiornik wód podziemnych (GZWP)

Zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowymi jakościowym kryteriom podstawowym: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h, wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/d, przewodność warstwy wodonośnej większa niż 10 m2/h, najwyższa klasa jakości wody.

Ujęcie wód podziemnych

Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia; najczęściej za pomocą pionowych wyrobisk: studzien, a więc otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a znacznie rzadziej wyrobisk poziomych: drenów, sztolni wodnej, studni promienistej.

Wyciek wody podziemnej

Samoczynny, naturalny, niewielki i nieskoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu lub do wyrobiska górniczego.

Wysięk wody podziemnej

Miejscowy, samoczynny, naturalny, niewielki i nieskoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu lub do wyrobiska górniczego.

Obszar poboru wód podziemnych

O. przylegający bezpośrednio do studni lub źródła, obejmujący także techniczne wyposażenie i obiekty służące do eksploatacji wody.

Ochrona wód podziemnych

Zespół środków i ograniczeń użytkowania terenu gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych zbiornika i zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Strefa ochronna ujęć wód podziemnych

Obszar, w którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód, podzielony na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej; warunki użytkowania terenów ochrony określa ustawa prawo wodne [13], np. na terenach ochrony pośredniej u.w.p. może być zabronione lub...

Zwierciadło wód podziemnych

Powierzchnia oddzielająca → strefę saturacji od → strefy areacji; woda występująca poniżej wypełnia pory, szczeliny, kawerny itp. i przenosi ciśnienie hydrostatyczne.

Opadanie zwierciadła wód podziemnych

Ruch z.w.p. ku dołowi pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i (lub) sztucznych (pompowanie i odwodnienie).