Elektrownie wodne

Małe elektrownie wodne przeważnie dostarczają energii tylko właścicielom elektrowni i ich sąsiadom, jednocześnie: - nie zanieczyszczają środowiska i mogą być instalowane w licznych miejscach na małych ciekach wodnych; - mogą być zaprojektowane i wybudowane w ciągu 1-2 lat, wyposażenie jest dostępne powszechnie, a technologia dobrze opanowana; - mogą być wykonywane przy użyciu miejscowych materiałów i siły roboczej, a ich prostota ...

Wody stojące - Formy życiowe zwierząt w drobnych zbiornikach wodnych

Problemy z parowaniem mają naturalnie głównie te zwierzęta wodne, które zachowują się dwuśrodowis-kowo w szerokim znaczeniu tego | słowa, a więc podobnie jak płazy spędzają część życia w wodzie, a część na lądzie.

Turbiny wodne

Straty te uwzględnia się za pomocą sprawności mechanicznej ηm a zatem Sprawność efektywna turbiny jest iloczynem poszczególnych sprawności Zastosowanie turbin wodnych Elektrownie wodne Moc elektrowni wodnej zależy od ilości wody kierowanej w jednostce czasu na turbinę oraz od wysokości spadu.

Transport wodny śródlądowy

Transport wodny śródlądowy polega na przewozie ludzi i ładunków po zbiornikach środkowych i ciekach wodnych.

Żaba wodna

wodne (np. Pokarm: żaby wodne polują przede wszystkimi na owady, które znajdują się na brzegu lub naj powierzchni wody.

Ptaki wodne

Stopnie przystosowania W sąsiedztwie wody tworzą się różne wodne środowiska, w których odpowiednio do warunków bytują różne ptaki wodne.

Motywacja turystyki wodnej

Drogi wodne umożliwiają stosowanie różnego rodzaju sprzętu wodnego, począwszy od statków żeglugi pasażerskiej przez łodzie żaglowe, barki przystosowane do wędrówek wodnych, tramwaje wodne, tratwy , kajaki czy też łodzie wiosłowe.

Czym jest Droga Wodna Św. Wawrzyńca?

Amerykanie zrozumieli, jakie skutki niósłby fakt, że droga wodna o tak ogromnym znaczeniu gospodarczym, również dla gospodarki USA, była­by wyłączną własnością Kanady. Podczas budowy nie było większych problemów i Droga Wodna Św.

Nie ma życia bez H2O - Zbiorniki wodne jako ekosystemy

Strefa przybrzeżna często spełnia jeszcze ważniejsze funkcje - jako teren lęgowy ptactwa wodnego, tarlisko dla ryb, obszar rozwoju i wylotów wielu gatunków owadów wodnych oraz żerowisko rozmaitych zwierząt.

Biotopy ptaków wodnych

Nad wieloma zbiornikami wodnymi żyje bogaty świat ptaków wodnych, ponieważ te wody oferują ptakom różnorodne, obfite w pożywienie biotopy: niemal nieprzebyte lasy trzcinowisk, kwitnące łany roślin o pływających liściach, podwodne łąki, rozległą toń wodna, z glonami i ławicami ryb, muliste mielizny u ujścia rzek i potoków, a także żwirowe brzegi.

Wody stojące - Rośliny wodne i przybrzeżne

Ptaki wodne najwyraźniej tak skutecznie roznoszą większość roślin wodnych, że często rezygnują one z wytwarzania kwiatów i nasion.

Bilans wodny

Po strome zysków należy w nim uwzględnić: • opady atmosferyczne • kondensację pary wodnej w postaci osadów • zasoby wodne z poprzedniego okresu (wody zretencjonowane) • spływ powierzchniowy z sąsiednich obszarów • podziemne przesiąkanie wody z sąsiednich obszarów Po stronie ubytków znajdują się: • straty spowodowane parowaniem • odpływ powierzchniowy na inne obszary • ...

Zasoby wodne HYDROSFERY i ich charakterystyka

Ten olbrzymi obszar wodny rozdzielony jest kontynentami lub granicami umownymi na 3 wielkie zbiorniki wodne: Ocean Spokojny – 180mln km², Ocean Atlantycki – 106mln km² i Ocean Indyjski – 75mln km².

Lilia wodna (lotos)

Podobnie w kosmogonii egipskiej lilia wodna, która otwiera swój kielich przy pierwszych promieniach słońca, a wraz z ostatnim, jak samo słońce, zanurza się w wodnej głębinie, odgrywa główną rolę.

Czym jest Woda - Sporty wodne

Sporty wodne na wolnym powietrzu Wielu ludzi woli uprawiać sporty wodne na otwartej przestrzeni – w łódce lub na desce.

Cechy przystosowawcze ryb do środowiska wodnego

Posiadają szereg przystosowań do bytowania w środowisku wodnym, nieliczne mogą przez krótki czas przebywać poza wodą.

Elektrownie wodne w Polsce

Zbiorniki wodne mają obok energetycznego, charakter retencyjny, to jest wyrównują poziom rzeki poniżej zapory. elektrownia w Myczkowcach na Sanie) lub elektrownie szczytowo -pompowe (ich działanie polega na współpracy dwóch zbiorników wodnych położonych obok siebie, ale na różnych poziomach.

Czym jest energia wodna?

Największe w świecie elektrownie wodne zbu­dowano na rzekach Parana na granicy pomiędzy Brazylią i Paragwajem (moc 12,6 min kW), Ko­lumbia w USA, oraz na Jeniseju w Rosji.

Upowszechnienie napędu wodnego

Koła wodne poruszały tarcze szlifierskie w wytwórniach igieł, noży i broni.

Napowietrzanie tlenem zanieczyszczonych zbiorników wodnych

Mieszalnik napowietrzający powoduje powstanie strugi wodnej poruszającej się z dużą prędkością, która wypycha tlen (zarówno rozpuszczony jak i będący w trakcie rozpuszczenia) do zbiornika wodnego.