Wniosek

Czytaj Dalej

Zasady składania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje nie zwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

Przyczyny oddalenia i pozostawienia bez rozpoznania wniosków dowodowych

2) Wniosek dowodowy nie zawsze musi być wnioskiem o przeprowadzenie dowodu, może on także zmierzać do wykrycia lub do oceny właściwego dowodu (art. Wniosek o wyszukanie ( uzyskanie ) dowodu - zwłaszcza aktualny w postępowaniu przygotowawczym Wniosek pomocniczy tj.

Wniosek o dofinansowanie

'' Ocena wniosku o dofinansowanie '' Wniosek o dofinansowanie terminowo złożony przez wnioskodawcę podlega w pierwszej kolejności ocenie formalnej, dokonywanej przez pracowników Instytucji Wdrażającej (metodą "zero-jedynkową").

Referendum przeprowadzone na wniosek mieszkańców

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek spełnia wymogi ustawy i nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem, w przeciwnym razie podejmuje się uchwałę odrzucającą wniosek.

Wniosek a skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym

wniosek strony o wyłączenie sędziego, o usynowienie kuratora, o ukaranie grzywną). Wniosek składany jest bezpośrednio do Sądu. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Postępowanie Administracyjne ogólne - Skargi i wnioski

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego wyrażają nader istotną zasadę, że nikt nie może być narażony na jakikolwiek zarzut lub uszczerbek z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach dozwolonych prawem.

WNIOSEK (konkluzja)

Jeśli wniosek wynika logicznie (—> wynikanie /b/ logiczne) z przesłanek, nazywa się go wnioskiem wyprowadzo­nym dedukcyjnie (—> wnioskowanie /1 /). W skład wniosku wchodzą jedynie ter­miny skrajne przesłanek sylogizmu: mniej­szy (S) i większy (P).

Zakres stosowania przepisów kpa w sprawach skarg i wniosków

Wynika to z przyczyn: krąg podmiotów zobowiązanych stosować przepisy jest szerszy, przepisy kpa o skargach i wnioskach mają zastosowanie w postępowaniach wyłączonych z wyjątkiem spraw wynikających z nadrzędności i podległości, tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa kpa, skarga może dotyczyć zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez organy; naruszenia praworządności, a przedmiotem wniosku może być ulepszanie ...

Konstytucyjne prawo petycji, wniosków i skarg a skarga konstytucyjna

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – każdy może wystąpić o pomoc w ochronie swych wolności i praw naruszonych przez organy władzy publicznej – co również reguluje konstytucja RP.

Pozew/wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Krótka 3 WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ Wnoszę o: 1. W tym stanie rzeczy wniosek jest zasadny i zasługuje w całości na uwzględnienie. Odpisy wniosku wraz z załącznikami.

Przebieg procesu adopcyjnego - Wniosek do Sądu

Rodzina sporządza wniosek o przysposobienie poznanego dziecka. Pracownicy Ośrodka pomagają w jego przygotowaniu, składają wniosek do Sądu wraz z kompletem dokumentów i uczestniczą wraz z rodziną w całej procedurze prawnej.

Wniosek o wyłączenie sędziego

Uzasadnienie Wniosek o wyłączenie sędziego Stanisława Nowaka od rozpoznania niniejszej sprawy uzasadniam tym, że jest on bardzo bliskim znajomym pozwanej Marioli Kowalskiej.

Wnioski dla strategii polityki zagranicznej

Jakie wynikają stąd wnioski i dyrektywy dla polityki zagranicz­nej?

Prawa i wolności polityczne - Prawo do skarg, wniosków i zażaleń

Polega na tym, że każdy może się zwrócić ze skargą, wnioskiem, zażaleniem na działalność organów administracji publicznej.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może złożyć strona w przypadku kiedy decyzję wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze.

Teoria A. Maslowa i praktyczne wnioski wynikające z tej teorii

Praktyczne wnioski mające zastosowanie w kierowaniu ludźmi wynikające z teorii Maslowa są liczne.

Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Legitymacją do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest: -Niewypłacalność dłużników będących przedsiębiorcami wierzyciel i dłużnik -zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorców, wobec których prowadzone jest postępowanie naprawcze

Rotacje umysłowe i wnioski z badań z ich użyciem

w badaniach Sheparda – litery Wnioski z badań nad rotacjami: *Czas rotacji umysłowej zależy wprost proporcjonalnie od wielkości kąta rotacji.

Do czego został powołany Trybunał Stanu i za co się przed nim odpowiada? Jakie może wnieść kary i kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania?

Wniosek o wszczęcie postępowania przed Trybunałem Stanu może być wystosowany tylko przez prezydenta, komisję sejmową lub grupę posłów.