Własność

Czytaj Dalej

Własność (pojęcie, nabycie, współwłasność, ochrona własności)

ROZDZIAŁ 1 TREŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI – WPROWADZENIE Kształtując normatywną część prawa własności ustawodawca pozytywnie określa uprawnienia właściciela oraz negatywnie określa sytuację osób trzecich jako „wyłączonych”, zobowiązanych do biernego przestrzegania cudzej własności. W ujęciu pozytywnym hołduje koncepcja uniwersalnego, elastycznego modelu własności tzn. Właściciel może z rzeczą czynić wszystko, czego mu prawo nie zabrania, może korzystać z ...

Własność prywatna, państwowa i komunalna

Własność -definicja ta została określona w artykule 140 KC, w granicach określonych przez ustawy oraz zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa w szczególności może pobierać pożytki oraz inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Definicja własności została podzielona na 2 części: 1 część to pozytywna strona definicji ...

Własność prywatna, państwowa i komunalna

Własność -definicja ta została określona w artykule 140 KC, w granicach określonych przez ustawy oraz zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa w szczególności może pobierać pożytki oraz inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Definicja własności została podzielona na 2 części: 1 część to pozytywna strona definicji ...

Prawo własności w ujęciu prawnym iu ekonomicznym.

Pojęcie własności jest wieloznaczne i nie może być jednoznacznie interpretowane , ponieważ tym pojęciem posługują się różne dyscypliny . Przykładowo można wskazać na znaczenia tej nazwy w ujęciu ekonomicznym oraz w ujęciu prawnym . Właśnie tymi dwoma zagadnieniami zajmę się w swojej pracy . Własność w znaczeniu ekonomicznym oznacza określone materialne stosunki społeczne zachodzące między ludźmi w procesie wytwarzania . Ekonomiczne pojęcie własności odpowiada ...

Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

Pojęcie własności nie może być jednoznacznie interpretowane, ponieważ tym pojęciem posługują się różne dyscypliny, chociażby w znaczeniu ekonomicznym, własność należy rozumieć jako każdą formę władania częściami przyrody mającymi wartość majątkową. Natomiast własność w ujęciu cywilistycznym jest najszerszym prawem do rzeczy (art. 140 k.c.). Własność polega na uprawnieniu właściciela do korzystania z rzeczy, do pobierania z niej pożytków rozporządzania ...

Różnicowanie własności

Przez konstytucyjne pojęcie własności rozumieć można ogół praw majątkowych stanowiących przedmiot konstytucyjno – prawnej ochrony. Termin własność w praktyce konstytucyjnej państw demokratycznych wyraża jedno z powszechnych praw obywatelskich. Według Konstytucji, prawo chroni własność i...

Prawo własności

Charakterystyka

Prawa własności do określonych aktywów umożliwiają rozporządzanie (w obrębie istniejących ograniczeń) tymi aktywami, w tym także dają prawo do otrzymania rekompensaty za szkody, które były skutkiem występowania efektów zewnętrznych.

Zadania

Prawa własności mają bardzo duże...

Własność i jej ochrona prawna

POJĘCIE PRAWA RZECZOWEGO Prawo rzeczowe jest jednym z działów prawa cywilnego. Obejmuje ono zespół norm prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym prawem rzeczowym ( normy regulują treść i wykonywanie prawa własności, sposoby jego nabycia i utraty, jego ochronę itp.), oraz normy regulujące inne prawa rzeczowe. Innymi ...

Własność i prawa rzeczowe

 

Z punktu widzenia prawa cywilnego nie ma znaczenie rodzaj własności. Art. 140 KC mówi o treści własności, nawiązuje do poprzedniego systemu (okresu społeczno-gospodarczego) i formuła dziś nie ma istotnego znaczenia. Z art. 140 KC wynika triada uprawnień właściciela. Właściciel ma prawo do...

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej jest ochroną praw odnoszących się do własności intelektualnej.

Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną przez:

prawa własności przemysłowej - patenty, wzory użytkowe, wzory, znaki towarowe, prawo do...

Teoria praw własności

Definicja

Teoria praw własności koncentruje się na prawach własności podmiotów wnoszących czynniki wytwórcze do gospodarki i im nadaje najważniejsze znaczenie w określaniu roli przedsiębiorstwa. Prawa własności są narzędziem, które pozwala planować działania i rozwijać przedsiębiorstwo. Ich...

Ustawa o własności lokali w skrócie

Samodzielny lokal mieszkalny – mogą stanowić odrębne nieruchomości., Samodzielnym lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Podkreślone elementy to cechy. Jeśli chodzi o izbę wydzieloną trwałymi ścianami to są to nawet kondygnacje dwupoziomowe czyli lokale 2- piętrowe. Lokal użytkowy ...

Etyczna ochrona własności intelektualnej

Własność intelektualna Własność intelektualna i dobra niematerialne to dobra występujące w obrocie cywilnoprawnym, nie posiadające postaci materialnej. Stanowią one wynik twórczości artystycznej, naukowej i wynalazczej, a zatem zaliczają się do nich również programy komputerowe. Zagadnienia prawne związane z własnością intelektualną regulują różne przepisy, w tym przepisy prawa administracyjnego i karnego. Uregulowania prawne własności intelektualnej mają swoje ...

Zasada ochrony własności w Konstytucji RP

Art. 21.

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Art. 64.

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich...

Posiadanie a własność w prawie rzymskim

Posiadanie (possessio) i własność (dominium) to terminy, które w praktyce mogą się wzajemnie zastępować. Jednak w prawie rzymskim pojęcia te znacznie się różnią, a nawet stwierdzić można, że nie mają za sobą nic wspólnego. Wynika to m.in. z zasady głoszonej przez prawników, że posiadanie powinno...

Ustanowienie i powstanie odrębnej własności lokali

Stronami umowy, o ustanowienie własności lokali, mogą być współwłaściciele nieruchomości, lub właściciel nieruchomości i nabywca lokalu, na skutek umowy dochodzi do wygaśnięcia współwłasności ułamkowej, a współwłaściciele stają się wyłącznymi właścicielami wyodrębnionych lokali...

Nabycie własności poprzez akcesję (połączenie rzeczy)

Nabycie własności na skutek akcesji nabycie własności na skutek przetworzenia, połączenia, pomieszania

W tej grupie wyróżniamy następujące sposoby nabycia własności rzeczy ruchomej:

- przetworzenie (art. 192 KC)

- połączenie (art. 193 KC)

oraz art. 191 KC

- pomieszanie (art. 193 KC_

1...

Własność intelektualna a swoboda przepływu usług oraz wolność wymiany

Własność intelektualna a swoboda przepływu usług oraz wolność wymiany Termin własność intelektualna ten jest kalką z angielskiego "intellectual property", w Polsce zaś jego zwolennicy obejmują jego zakresem liczne gałęzie prawa: od prawa autorskiego, przez prawo znaków towarowych, aż po prawo patentowe. Polski Kodeks cywilny posiada pewną część zatytułowaną "Własność i inne prawa rzeczowe". Można tam przeczytać m.in., że w granicach określonych przez ...

Pojęcie własności

Pojęcie własność jest bardzo rozbudowaną definicja i dotyczy bardzo szerokiego pojęcia tego słowa. Słowo własność jest regulowane przez ustawy Kodeksu Cywilnego w art.45 jak i współżycie w grupie społecznej. W znaczeniu prawnym własność to tylko jedna podstawowa forma władania majątkiem. Z punktu widzenia ekonomicznego właścicielem własności jest ten, kto faktycznie dysponuje w swoim interesie, danym dobrem. które w tej kwestii nazywać będziemy dobrem ekonomicznym.

Scharakteryzuj prawa własności. Jakie są cechy własności prywatnej?

 

Kompletny zestaw praw własności obejmuje:

a) prawo do użytkowania i zużywania przedmiotu własności,

b) prawo do zawłaszczenia dochodów osiągniętych dzięki wykorzystaniu przedmiotu własności,

c) prawo określania przeznaczenia dochodów z własności,

d) prawo zaniechania użytkowania,

e) prawo...